Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi i parkingiem na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Numer ogłoszenia: 100130 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 61 4426600, 4426641, faks 61 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi i parkingiem na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zamówienia powinna zawierać w szczególności: 1) Zaktualizowanie map do celów projektowych w skali 1:500 2) Badania geotechniczne podłoża gruntowego min. 3 otwory o głębokości min. 3,0m 3) Uzgodniony projekt branży drogowej, 4) Uzgodniony projekt kanalizacji deszczowej, 5) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, 6) Uzgodniony projekt oświetlenia drogowego, 7) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami, 8) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu, 9) Opracowanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z projektowanym pasem drogowym (należy przyjąć 6 działek ulegających podziałowi), 10) Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień, opinii i zgód niezbędnych do złożenia i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID), 11) Uzgodnienie ZUDP, 12) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 13) Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 14) Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, zwoływanych w siedzibie Zamawiającego, przynajmniej raz w miesiącu, na których przedstawi stan zaawansowania prac projektowych. 2. Wszystkie projekty i opracowania określone w § 1 umowy , należy wykonać w wersji papierowej w pięciu (5) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w dwóch (2) egzemplarzach. Całą dokumentację należy przedłożyć Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, na płycie CD, w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD 2006, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.24.60.00-4, 71.24.80.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1200,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BKO BP nr rachunku: 02 1020 4144 0000 6602 0068 0454 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi i parkingiem na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: 1. osobami, posiadającymi uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), w następujących specjalnościach: a) projektant branży budowlanej posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjno-drogowej, b) projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im aktualne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów prawa dla każdego projektanta, który będzie pełnił samodzielną funkcję związaną z realizacją zamówienia, 2. osobą do projektowania zieleni posiadającą doświadczenie w projektowaniu terenów zielonych przestrzeni publicznej. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza do łączenia lub pełnienia ww. funkcji przez jedną osobę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2016 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-04-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10013020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 154 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71354000-4 Usługi sporządzania map