Warszawa: Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barrakuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat wraz serwisem pogwarancyjnym


Numer ogłoszenia: 101019 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie , ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 547 84 40, faks 22 547 44 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.tvp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barrakuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat wraz serwisem pogwarancyjnym.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur antywirusowych i antyspamowych oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barracuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat - oznaczenie producenta: BSFI600a-e3 lub równoważne w zakresie i funkcjonalności zgodnej z produktem oznaczonym przez producenta jako BSFI600a-e3 oraz serwis pogwarancyjny dla dwóch urządzeń Barracuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat - oznaczenie usługi producenta: BSFI600a-h3 lub równoważne w zakresie i funkcjonalności zgodnej z produktem oznaczonym przez producenta jako BSFI600a-h3. Usługi będące przedmiotem zamówienia dotyczyć będą urządzeń o numerach seryjnych: BAR-SF-44476 oraz BAR-SF-49655..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.25.32.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunków.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunków.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunków.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunków.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczenia o spełnianiu warunków.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
sekretariatu Osrdka - TVP Technologie 022 574-88-89 fax 022 547-43-13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie ul. J. P. Woronicza 17, blok A, pok. nr 714 00 - 999 Warszawa;.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11-04-2011 r. o godzinie 12:15 Blok A pokój 711..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barrakuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat wraz serwisem pogwarancyjnym.


Numer ogłoszenia: 118832 - 2011; data zamieszczenia: 18.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 101019 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 547 84 40, faks 22 547 44 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barrakuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat wraz serwisem pogwarancyjnym..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur antywirusowych i antyspamowych oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barracuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat - oznaczenie producenta: BSFI600a-e3 lub równoważne w zakresie i funkcjonalności zgodnej z produktem oznaczonym przez producenta jako BSFI600a-e3 oraz serwis pogwarancyjny dla dwóch urządzeń Barracuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat - oznaczenie usługi producenta: BSFI600a-h3 lub równoważne w zakresie i funkcjonalności zgodnej z produktem oznaczonym przez producenta jako BSFI600a-h3. Usługi będące przedmiotem zamówienia dotyczyć będą urządzeń o numerach seryjnych: BAR-SF-44476 oraz BAR-SF- 49655..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.25.32.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MiKroM.IT Roman Jakubowski, {Dane ukryte}, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72615,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  72615,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98081,98


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10101920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.tvp.pl
Informacja dostępna pod: sekretariatu Osrdka - TVP Technologie 022 574-88-89 fax 022 547-43-13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedłużenie subskrypcji na uaktualnianie baz, sygnatur oraz oprogramowania dla dwóch urządzeń Barrakuda SPAM Firewall model 600 na okres 3 lat wraz serwisem pogwarancyjnym. MiKroM.IT Roman Jakubowski
Ząbki
2011-05-18 72 615,00