Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
NDNr dokumentu102354-2018
PDData publikacji08/03/2018
OJDz.U. S47
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany06/03/2018
DTTermin17/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

08/03/2018    S47    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2018/S 047-102354

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim–Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów MOR z podziałem na 5 części:(...)-z uwagi na brak miejca cała nazwa podana jest w sekcji II.1.4)

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-19/18
II.1.2)Główny kod CPV
45111291
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą liczbą znaków w pkt 1.1. nie jest możliwe wskazanie.

Tam tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym pkt):

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części:

Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż.

Część 2 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz.

Część 3 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy.

Część 4 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice.

Część 5 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót.

Budowlanych obejmujących budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. 1. do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 - VeloDunajec Szczawnica - Zabrzeż

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem.

Powiat: nowotarski.

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR)

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.1. SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 2 - VeloDunajec Zabrzeż Stary Sącz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Łącko,

Powiat: nowosądecki.

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR)

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 3 - EuroVelo 11 Barcice Wielogłowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Stary Sącz, Nowy Sącz.

Powiat: nowosądecki.

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR)

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 4 - Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki Niepołomice

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Niepołomice.

Powiat: wielicki.

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR)

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 5 - EuroVelo 11 Czchów (zapora) - Lusławice

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Zakliczyn.

Powiat: tarnowski.

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR)

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1.5. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

W zakresie Części 1 i Części 3:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W zakresie Części 2, Części 4 i Części 5:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

UWAGA!

Spełnienie wymogu posiadania kwoty wskazanej w ramach warunku określonego w pkt 3.1.2. SIWZ (w wariantach wysokości kwoty przypisanych dla Części 1 i 3 oraz Części 2, 4 i 5) umożliwia Wykonawcy złożenie oferty na jedną spośród pięciu części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ – wymagana w ramach niniejszego warunku kwota środków finansowych lub zdolności kredytowej (w wariantach wysokości kwoty przypisanych dla Części 1 i 3 oraz Części 2, 4 i 5) dotyczy sytuacji złożenia oferty na każdą część spośród pięciu części objętych zamówieniem będącym przedmiotem niniejszego postępowania wymienionych w cz. I pkt 2. SIWZ.

W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca powinien wykazać posiadać środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości stanowiącej wielokrotność przedmiotowej wymaganej kwoty (przy uwzględnieniu wariantów wysokości kwoty przypisanych dla Części 1 i 3 oraz Części 2, 4 i 5) oraz ilości części, na jakie składane są oferty (tj. ilości ofert częściowych).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie Części 1 i Części 3:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

W zakresie Części 2, Części 4 i Części 5:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (takie jak: miejsca obsługi rowerzystów, place zabaw, zagospodarowanie terenów w parkach,zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, obiekty użytkowe służące rekreacji, itp.).

Uwaga!

Spełnienie wymogu legitymowania się wiedzą i doświadczeniem wskazanym w ramach warunku określonego w pkt 1. umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części spośród pięciu części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ;

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych),co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznienie wykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;

2) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiednie do rodzaju zamówienia.

Uwaga!

Spełnienie wymogu dysponowania osobami wskazanymi w ramach warunku określonego w pkt 2. umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części spośród pięciu części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie odpowiadające rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (takie jak: miejsca obsługi rowerzystów, place zabaw, zagospodarowanie terenów w parkach,zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, obiekty użytkowe służące rekreacji, itp.).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) osobą na stanowisko Projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej;

2) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiednie do rodzaju zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający dopuszcza składanie przez jednego Wykonawcę ofert częściowych na dowolną ilość części

— spośród pięciu części objętych niniejszych postępowaniem.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

5. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia.

Nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia–Ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza Ogłoszenia).

— trybu składania ofert znajdują się w cz. IV SIWZ.

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pok. 220.

8. Termin wykonania zamówienia:

— Część 1 - 15.12.2018r,

— Część 2 - 15.12.2018r,

— Część 3 - 15.12.2018r,

— Część 4 – 31.10.2018r,

— Część 5 - 15.12.2018r.

9. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

10. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

Część 1 - 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Cześć 2 - 4 000,00 PLN(słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Cześć 3 - 8 000,00 PLN(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Cześć 4 - 4 000,00 PLN(słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Cześć 5 - 4 000,00 PLN(słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

11. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 40 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

12. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia.

Wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do.

Wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści.

SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2018
TITytułPolska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
NDNr dokumentu170831-2018
PDData publikacji20/04/2018
OJDz.U. S77
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany17/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OCPierwotny kod CPV45111291 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

20/04/2018    S77    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2018/S 077-170831

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części:(..)- z uwagi na brak miejsca nazwa podana jest w sekcji II.1.4)

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-19/18
II.1.2)Główny kod CPV
45111291
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą liczbą znaków w pkt. 1.1 nie jest możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym pkt):

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części:

Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż.

Część 2 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz.

Część 3 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy.

Część 4 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice.

Część 5 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice.

Przedmiot zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1. do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 1 – VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem,

Powiat: nowotarski,

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący.

Zał. nr 1.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 2 – VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Łącko,

Powiat: nowosądecki,

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący.

Zał. nr 1.2. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 3 – EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminy: Strary Sącz, Nowy Sącz,

Powiat: nowosądecki,

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 2 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący.

Zał. nr 1.3. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 4 – Wiślana Trasa Rowerowa Ujście Podłężanki – Niepołomice

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Niepołomice,

Powiat: wielicki,

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący.

Zał. nr 1.4. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części: Część 5 – EuroVelo 11 Czchów (zapora) – Lusławice

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291
71320000
45233162
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina: Zakliczyn,

Powiat: tarnowski,

Województwo: małopolskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy;

2) Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę 1 szt. Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).

Budowa MOR winna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Typowym Projektem MOR wariant C, typ 2 (mały).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący.

Zał. nr 1.5. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 047-102354
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
ZDW-DN-4-271-19/18

Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) z podziałem na części.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp z uwagi na niezłożenie w tym postępowaniu (w zakresie żadnej z części zamówienia będącego jego przedmiotem) jakiejkolwiek oferty niepodlegającej odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.4.2018 r. do godziny 09:30 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na jakąkolwiek część zamówienia stanowiącego podmiot tego postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10235420181
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-19/18
Data publikacji zamówienia: 2018-03-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 8000 ZŁ
Szacowana wartość* 266 666 PLN  -  400 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania