Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Lublin: BZP/PN/59/2013 - Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych


Numer ogłoszenia: 102687 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pollub.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/59/2013 - Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.43.30.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz wykonanych dostaw lub usług. Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem była dostawa spektrometru, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Należy przedłożyć/załączyć do oferty Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, w której Wykonawca winien podać m.in. typ/producenta oferowanego sprzętu i/lub typ/producenta elementów składowych określonych w Szczegółowym Opisie Tematu Zamówienia (tak by Zamawiający mógł na podstawie Specyfikacji technicznej sprawdzić zgodność oferowanego sprzętu z Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia) Treść tego dokumentu jest integralną częścią treści oferty. Na jego podstawie Zamawiający sprawdzi zgodność treści oferty z wymogami postawionymi w SIWZ / Szczegółowym Opisie Tematu Zamówienia.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią data wymaganą dla tych dokumentów. 2. Oferta musi zostać przygotowana według wzoru formularza oferty, który stanowi załącznik do Specyfikacji. 3. Do oferty należy dołączyć również PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (może dotyczyć to również składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: wykonawców działających w formie spółki cywilnej oraz wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika, którym będzie jeden z przedsiębiorców występujących wspólnie, tak zwany Lider. Ponadto dokument ten winien wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba/adres zameldowania Wykonawcy). Każdy z Wykonawców winien się pod pełnomocnictwem podpisać (podpis składa osoba/y do tego upoważniona/e). Spółki cywilne, której wspólnicy traktowani są jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, również mają obowiązek do oferty załączyć ww. pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

18.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: a) wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; b) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy. 4. Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pollub.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A/5 20-618 Lublin tel. (81) 538-46-32 fax (81) 538-43-72 e-mail: bzp@pollub.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2013 godzina 08:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A/5 20-618 Lublin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Lublin: BZP/PN/59/2013 - Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych


Numer ogłoszenia: 134359 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102687 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5384633, faks 081 5384372.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BZP/PN/59/2013 - Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związków chemicznych zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.43.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Kowalski, Dariusz Wlaź zam. Paczkowo, prowadzący działalność gospodarczą p.n. Medson s.c. K.Kowalski, D.Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 116381,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  129150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  129150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129150,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pollub.pl
tel: (81)5384103
fax: +48 815384372
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-06-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10268720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 63 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pollub.pl
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A/5 20-618 Lublin tel. (81) 538-46-32 fax (81) 538-43-72 e-mail: bzp@pollub.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
38433000-9 Spektrometry
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BZP/PN/59/2013 - Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem testów działania oraz przeszkoleniem personelu fabrycznie nowego spektrometru w wersji podstawowej wyposażonego w program do identyfikacji wraz z pakietem bibliotek widm związ Krzysztof Kowalski, Dariusz Wlaź zam. Paczkowo, prowadzący działalność gospodarczą p.n. Medson s.c. K.Kowalski, D.Wlaź
ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo, woj. wielkopolskie
2013-07-05 129 150,00