Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4


Numer ogłoszenia: 102839 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4. Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych na długości 186 mb. Zakres zadania: roboty przygotowawcze - 1 kpl, roboty ziemne - 1 kpl, podbudowy - 1 kpl, krawężniki, chodniki i zjazdy- 1 kpl, nawierzchnia - 1 kpl, roboty wykończeniowe- 1 kpl. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. Po stronie Wykonawcy leży pełna obsługa geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, wytyczeniem pasa drogowego i pozostałymi niezbędnymi do realizacji robót czynnościami geodezyjnymi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone: przedmiary robót, dokumentacje techniczne oraz inne załączone do niniejszej SIWZ dokumenty. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń i materiałów występujących w przedmiarze robót, stanowiącym załączniki nr 12 do SIWZ, na urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do udziału w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium. 2.Wadium wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące i 00/100zł). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie Nr 22 9603 0006 2001 0000 0433 0020 w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 7.Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonania minimum dwóch robót odpowiadających rodzajem i wartością robocie będącej przedmiotem zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na przebudowie dróg i parkingów z kostki brukowej. Za robotę odpowiadającą swoją wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty o wartości min. 170.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wg załącznika nr 8 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 170.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. dysponowania co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami drogowymi. Warunek zostanie spełniony po przedłożeniu wykazu i oświadczenia j.n.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ, z uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi, czyli kierownik budowy branży drogowej. Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby: kierownikiem budowy o specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wystawione we wcześniejszym stanie prawnym w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku obcokrajowców, którzy nie przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego podać podstawę prawną uznania uprawnień). oświadczenie o posiadaniu uprawnień wg załącznika nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami uproszczonymi, zawierającym podstawę podanej wyceny w załączonych przedmiarach robót (załączniki nr 12 do SIWZ) tj. opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. 2.W przypadku udziału podwykonawców załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ jeżeli dotyczy. 4.Informacja w sprawie obowiązku podatkowego - załącznik nr 11 do SIWZ. 5.W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: a)Zmianie rozwiązań technologicznych na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego. Zmiany wymagają uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. b)Wydłużeniu terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdzonych przez inspektora nadzoru, lub zaistnienia siły wyższej. c)Zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 2.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a)Zamawiający może zawiesić wykonanie umowy na okoliczność wniesienia odwołania b)Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót budowlanych o czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania, jeżeli wystąpi. c)Dopuszcza się wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. d)Zmiany treści Umowy związanej ze zmianą podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt dofinansowany ze środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4


Numer ogłoszenia: 216748 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 102839 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4. Zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych na długości 186 mb. Zakres zadania: roboty przygotowawcze - 1 kpl, roboty ziemne - 1 kpl, podbudowy - 1 kpl, krawężniki, chodniki i zjazdy- 1 kpl, nawierzchnia - 1 kpl, roboty wykończeniowe- 1 kpl. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. Po stronie Wykonawcy leży pełna obsługa geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, wytyczeniem pasa drogowego i pozostałymi niezbędnymi do realizacji robót czynnościami geodezyjnymi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone: przedmiary robót, dokumentacje techniczne oraz inne załączone do niniejszej SIWZ dokumenty. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń i materiałów występujących w przedmiarze robót, stanowiącym załączniki nr 12 do SIWZ, na urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt dofinansowany ze środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.08.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo - Usługowo -Transportowa Gustaw Dydiuk, ul. Armii Krajowej 9, 22-630 Tyszowce, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 187833,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  165585,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  165585,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  211646,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-07-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 10283920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 64 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2A 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa dróg w osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Hulcze w granicach działek geodezyjnych nr 14/17 i 14/4 Firma Handlowo - Usługowo -Transportowa Gustaw Dydiuk
ul. Armii Krajowej 9, 22-630 Tyszowce, woj. lubelskie
2015-08-21 165 585,00