Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2275L i Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia.


Numer ogłoszenia: 103846 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2275L i Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Słupy stalowe ocynkowane o profilu ośmiokątnym z wysięgnikiem do mocowania oprawy o wysięgu 1,5 m (S-100CXY).Montaż słupów na betonowych fundamentach prefabrykowanych typu F 150/200. Oprawy oświetleniowe - obudowa izolacyjna w drugiej klasie izolacji z lampami sodowymi SON-T Plus 250 W- słupy 1,2,3,4,9,10,17 i 18 oraz SON-T PLUS 150W wszystkie pozostałe. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (do wglądu w Urzędzie Gminy), przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Oferent wnosi wadium w jednej z form podanych w art. 45 ust.3 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia zgodnie z art. 22.1. /załącznik Nr 4/, że jest uprawniony do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia zgodnie z art. 22.1. /załącznik Nr 4/, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia zgodnie z art. 22.1. /załącznik Nr 4/, że dysponuje potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia zgodnie z art. 22.1. /załącznik Nr 4/, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia zgodnie z art. 22.1. /załącznik Nr 4/, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów zostanie dokonana wg formuły (spełnia- nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale V i VI SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Dowód wniesienia wadium. -Kosztorys ofertowy wykonany w układzie w wg pozycji przedmiaru robót.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna woj. lubelskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna woj. lubelskie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nieJabłonna: : Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2275L i Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia.


Numer ogłoszenia: 138180 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 103846 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2275L i Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Słupy stalowe ocynkowane o profilu ośmiokątnym z wysięgnikiem do mocowania oprawy o wysięgu 1,5 m (S-100CXY).Montaż słupów na betonowych fundamentach prefabrykowanych typu F 150/200. Oprawy oświetleniowe - obudowa izolacyjna w drugiej klasie izolacji z lampami sodowymi SON-T Plus 250 W- słupy 1,2,3,4,9,10,17 i 18 oraz SON-T PLUS 150W wszystkie pozostałe. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa (do wglądu w Urzędzie Gminy), przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją i ewentualnie dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U. Leszek Sokołowski, ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100819,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53710,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  53710,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110908,33


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-04-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10384620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 108 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna woj. lubelskie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
: Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 2275L i Nr 2274 L w miejscowości Czerniejów Kolonia. P.U. Leszek Sokołowski
ul. Zamojska 63, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
2010-05-20 53 710,00