Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu : Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych.


Numer ogłoszenia: 104437 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0912A do SPE 0912B


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu : Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: a) zrewidowania koncepcji sieci światłowodowej i radiowej w zawartej we wniosku do WWPE wraz z ujęciem sugestii ze strony zamawiającego. b) sporządzenia niezbędnych do zaprojektowania sieci radiowej map radiowych Gminy Nowy Tomyśl. c) sporządzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie koncepcji: - wyznaczenia proponowanych przebiegów tras światłowodów na mapie zgodnie z wykazem i rozmieszczeniem umieszczonym we wniosku do WWPE uwzględniając rodzaj kanalizacji, rodzaj kabla, propozycję rozmieszczenia studni, zakończeń światłowodu oraz innych niezbędnych do funkcjonowania sieci światłowodowej urządzeń; - sporządzenia specyfikacji dotyczącej urządzeń infrastruktury światłowodowej; - wstępne zaprojektowanie i umiejscowienie urządzeń infrastruktury radiowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl zgodnie z koncepcją techniczną popartą wizją lokalną w terenie wraz ze specyfikacją urządzeń niezbędnych do zastosowania; - określenia specyfikacji urządzeń informatycznych niezbędnych do sprawnego zarządzania budowaną siecią; - określenia zakresu prac i wyposażenia niezbędnego do dostosowania pomieszczenia serwerowni będącej centrum zarządzania siecią. 2) Obowiązek konsultacji dokumentacji przetargowej (przed ogłoszeniem przetargu) z WWPE 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. projektu: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych, w wyniku którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą w tym ocena merytoryczna złożonych w przetargu ofert. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia umowy dodatkowej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2010r.; Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje składanie wadium i należyte zabezpieczenie umowy. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej, 7) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 8) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, 9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 10) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu 0-61-44-22-754 lub e-mailem k.kaczmarek@nowytomysl.pl (potwierdzone następnie listownie) lub listownie. 5. W skład oferty wchodzi : a) koszt wykonania w/w usług..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.50.00-7, 71.24.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 21.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli : - dysponuje w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w/w zakresu prac lub inne uprawnienia zawodowe zgodnie z : - Dyrektywą 2005/36/WE z dnia 07.09.2005r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych - ustawą z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Z 2008r.; Nr 63, poz. 394) - na podstawie umów międzynarodowych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0912A do SPE 0912B

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 28 - sekretariat Urzędu Miejskiego..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Nowy Tomyśl: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu : Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych.


Numer ogłoszenia: 130935 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 104437 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu : Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W zakres prac wchodzi wykonanie : 1) Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie: a) zrewidowania koncepcji sieci światłowodowej i radiowej w zawartej we wniosku do WWPE wraz z ujęciem sugestii ze strony zamawiającego. b) sporządzenia niezbędnych do zaprojektowania sieci radiowej map radiowych Gminy Nowy Tomyśl. c) sporządzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie koncepcji: - wyznaczenia proponowanych przebiegów tras światłowodów na mapie zgodnie z wykazem i rozmieszczeniem umieszczonym we wniosku do WWPE uwzględniając rodzaj kanalizacji, rodzaj kabla, propozycję rozmieszczenia studni, zakończeń światłowodu oraz innych niezbędnych do funkcjonowania sieci światłowodowej urządzeń; - sporządzenia specyfikacji dotyczącej urządzeń infrastruktury światłowodowej; - wstępne zaprojektowanie i umiejscowienie urządzeń infrastruktury radiowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl zgodnie z koncepcją techniczną popartą wizją lokalną w terenie wraz ze specyfikacją urządzeń niezbędnych do zastosowania; - określenia specyfikacji urządzeń informatycznych niezbędnych do sprawnego zarządzania budowaną siecią; - określenia zakresu prac i wyposażenia niezbędnego do dostosowania pomieszczenia serwerowni będącej centrum zarządzania siecią. 2) Obowiązek konsultacji dokumentacji przetargowej (przed ogłoszeniem przetargu) z WWPE 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. projektu: Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych, w wyniku którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą w tym ocena merytoryczna złożonych w przetargu ofert..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.50.00-7, 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego : Innowacyjna Gospodarka - Oś Priorytetowa VIII: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SEFIKA Sp. z o.o., ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16260,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2460,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2460,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78228,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10443720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 156 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi - ogłoszenia o przetargach - SPE 0912A do SPE 0912B
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski; ul. Poznańska 33; 64-300 Nowy Tomyśl; pok. nr 16.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu : Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dl SEFIKA Sp. z o.o.
ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie
2012-06-15 2 460,00