Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11


Numer ogłoszenia: 104939 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
-Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; - nr postępowania 053/11 przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1: 3 300 zł słownie: trzy tysiące trzysta złotych i zero groszy Część 2: 2 200 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych i zero groszy Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569, (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania oraz część) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej, 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 11.04.2011 r., do godz. 10:00.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości każde nie mniejszej niż: - CZĘŚĆ I 83 000 zł słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych - CZĘŚĆ II 56 000 zł słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: wytwórnią mas bitumicznych zapewniającą dostarczenie w ciągu dwóch godzin masy bitumicznej do miejsca wskazanego przez Rejon Drogowy z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania (zgodnie ze specyfikacją techniczną),


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 Ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4, SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpią: - klęski żywiołowe; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3. Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 4. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia poza przypadkiem zmniejszenia wynagrodzenia wskutek rezygnacji z części wykonania umowy. - Zmiana zasad dokonywania odbiorów dostaw, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 5. Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym zamawiającego - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 6. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 205, 206, 207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów -dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 360 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 360 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.07.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Siedlce - Węgrów -dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 350 Mg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  -dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 350 Mg.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.37.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.07.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Kielce: Opracowanie i wyprodukowanie spotów telewizyjnych i radiowych


Numer ogłoszenia: 104945 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach , ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3641600, faks 041 3641666.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.wup.kielce.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna samorządu województwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie i wyprodukowanie spotów telewizyjnych i radiowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Opracowanie i wyprodukowanie spotów telewizyjnych (pkt. 1) Zakres zamówienia: 1. Opracowanie i wyprodukowanie 2 spotów telewizyjnych 60 sekundowych w standardzie umożliwiającym ich wielokrotną emisję na antenach lokalnych telewizji oraz oddziałów regionalnych TVP. Przedmiot zamówienia będzie wykonany z materiałów Wykonawcy i na sprzęcie Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia spoczywają na Wykonawcy. 2. Wykonawca zapewni profesjonalną jakość wyprodukowanych spotów telewizyjnych. 3. Minimalne wymagania techniczne dla produkcji spotu: - ścieżka dźwiękowa - format 48 kHz, 24 bit stereo, mix zmasterowany -10dB (lub wyższym), - forma produkcji spotu musi być zgodna z wymogami emisyjnymi materiałów telewizyjnych w standardzie PAL (lub wyższym). 4. Spoty muszą zostać nakręcone w technice łączenia materiału filmowego i fotograficznego z elementami animacji komputerowej. Projekt scenariusza będzie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich motywów i elementów scenariusza wskazanych przez Zamawiającego z udziałem osób wskazanych przez Zamawiającego - przedstawicieli władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, statystów oraz lektorów, z podkładem muzycznym - linią melodyczną. 5. Tematyka spotów telewizyjnych dotyczy promocji: Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności: -I wariant spotu będzie dotyczyć realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego projektów w zakresie reorientacji zawodowej i przekwalifikowania w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W spocie tym musi wystąpić 1 przedstawiciel władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciel WUP w Kielcach. W celu zilustrowania i obrazowego przedstawienia przypadków przekwalifikowania Wykonawca zaangażuje 2 statystów, wcielających się w rolę osób, które dzięki unijnym projektom zmieniły zawód i funkcjonują w nowej rzeczywistości społeczno - gospodarczej. Wymagany jest również 1 głos lektora prowadzącego. -II wariant spotu dotyczyć będzie projektów w zakresie promocji przedsiębiorczości i powstawania nowych firm dzięki unijnym dotacjom (Działanie 6.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla którego Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia). W spocie tym musi wystąpić 1 przedstawiciel władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel WUP w Kielcach oraz 3 statystów w roli właścicieli firm powstałych dzięki unijnym dotacjom. Wymagany jest również 1 głos lektora prowadzącego. 6. Na zakończenie każdego spotu musi pojawić się informacja (pełen kolor) zawierająca: -logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie podstawowej wraz z hasłem programu operacyjnego, - logo WUP wraz z podpisem Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, - flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, - treść informującą o współfinansowania spotu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Przeczytane hasło: Człowiek - najlepsza inwestycja. Dodatkowo treść informacji o współfinansowaniu musi zostać przeczytana przez lektora w trakcie wyświetlania tablicy. Przy projektowaniu rozmieszczenia elementów obowiązują Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy wszystkie wymagane przez Zamawiającego motywy i elementy scenariuszy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej i elektronicznej (na płycie DVD) w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy scenariuszy wszystkich spotów reklamowych, uwzględniających motywy i elementy przekazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin zatwierdzenia scenariuszy przez Zamawiającego upływa w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy. Akceptacja scenariuszy nastąpi w formie podpisu przez osobę reprezentującą Zamawiającego na każdym z przedłożonych egzemplarzy scenariuszy przeznaczonych dla Zamawiającego i Wykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i wniosków do przedłożonych przez Wykonawcę scenariuszy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i naniesienia poprawek niezwłocznie od chwili zgłoszenia. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących produkowanych spotów na każdym etapie nagrywania. 10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowe nagrania spotów telewizyjnych w 2 kopiach na płytach DVD w formacie umożliwiającym ich emisję w lokalnych stacjach telewizyjnych, oddziałach regionalnych TVP oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej. 11. Przekazanie gotowych spotów telewizyjnych zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, którego załącznikami będą metryki spotów. II. Opracowanie i wyprodukowanie spotów radiowych (pkt. 2) Zakres zamówienia: 1. Opracowanie i wyprodukowanie 2 wariantów 60 sekundowych spotów radiowych w standardzie umożliwiającym wielokrotną ich emisję na antenach rozgłośni lokalnych i regionalnych. Przedmiot zamówienia będzie wykonany z materiałów Wykonawcy i na sprzęcie Wykonawcy. Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia spoczywają na Wykonawcy. 2. Tematyka spotów radiowych dotyczy promocji: Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności: - I wariant spotu będzie dotyczyć realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego projektów w zakresie reorientacji zawodowej i przekwalifikowania w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W spocie tym musi wystąpić 1 przedstawiciel władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawiciel WUP w Kielcach. W celu zilustrowania i obrazowego przedstawienia przypadków przekwalifikowania zostanie zaangażowanych 2 lektorów, wcielających się w rolę osób, które dzięki unijnym projektom zmieniły zawód i funkcjonują w nowej rzeczywistości społeczno - gospodarczej oraz 1 lektor prowadzący. - II wariant spotu dotyczyć będzie projektów w zakresie promocji przedsiębiorczości i powstawania nowych firm dzięki unijnym dotacjom (Działanie 6.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla którego Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) W spocie tym musi wystąpić 1 przedstawiciel władz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciel WUP w Kielcach, 3 lektorów w roli właścicieli firm powstałych dzięki unijnym dotacjom oraz 1 lektor prowadzący. 3. Wykonawca zapewni profesjonalną jakość wyprodukowanych spotów radiowych. Minimalne wymagania techniczne produkcji spotu: - format 48 kHz, 320 kb/s, mix zmasterowany do -1bB. 4. Wykonawca wyprodukuje spoty radiowe w jakości i standardzie umożliwiającym ich emisję w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych. 5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie wymagane elementy scenariusza oraz motywy stanowiące jego część w terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu scenariusze uwzględniające wszystkie motywy i elementy wymagane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca zaproponuje podkład muzyczny - linię melodyczną oraz uzyska od Zamawiającego jego akceptację. 6. Ostateczny termin zatwierdzenia scenariuszy przez Zamawiającego upływa w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy. Akceptacja scenariuszy nastąpi w formie podpisu przez osobę reprezentującą Zamawiającego na każdym z przedłożonych egzemplarzy scenariuszy przeznaczonych dla Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Wykonawca przedstawi zamawiającemu głosy lektorów oraz uzyska od Zamawiającego ich akceptację. 8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie dźwięki nagrano w profesjonalnym studio dźwiękowym. Wykonawca zapewni kompleksowy montaż i udźwiękowienie spotu. 9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt spotu radiowego w wersji elektronicznej i uzyska od Zamawiającego akceptację. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego Wykonawca dokona ewentualnych korekt i niezwłocznie przedstawi ostateczną wersję spotu Zamawiającemu. 10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zapis wyprodukowanych spotów na nośniku DVD CD w formacie umożliwiającym ich emisję w lokalnych i regionalnych stacjach radiowych oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej. 11. Przekazanie gotowych spotów radiowych zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, którego załącznikami będą metryki spotów. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do spotów telewizyjnych i spotów radiowych w zakresie wszelkich pól eksploatacji, w szczególności: 1. publicznego odtwarzania, 2. publicznego wykonywania, 3. wyświetlania, 4. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, 5. reemisji, 6. wprowadzania do sieci Internetu, 7. wprowadzania do obrotu, 8. utrwalania jakąkolwiek techniką, 9. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 10. najmu egzemplarza, 11. użyczenia egzemplarza, 12. wprowadzenia do pamięci komputera.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.10.00-6, 92.21.10.00-3, 92.22.10.00-6, 79.34.22.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ według formuł spełnia/nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia. Na potwierdzenie należy złożyć wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ według formuł spełnia/nie spełnia oraz dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w pkt III.4 ogłoszenia oraz Rozdziale I, Dział III, ust. 5 SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ według formuł spełnia/nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ według formuł spełnia/nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ według formuł spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz oferty, zgodny z wzorem zawartym w SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych, ze wskazaniem zakresu czynności do jakich podejmowania pełnomocnik jest uprawniony. Informacja ws. skorzystania przez Wykonawcę z możliwości powierzenia wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom, oraz wskazania zakresu prac w obrębie zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana ceny za wykonanie zamówienia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.wup.kielce.pl/bip2/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Sekretariat, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 374924 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
365544 - 2011 data 04.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bronowicka 44, 30-093 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6190516.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług grawerowania oraz dostarczenie rekwizytów pocztowych wg następującej specyfikacji technicznej: a) Kamienie do plombownic - grawer (Norma zakładowa: ZN-PP-35012:2010 - Odciski plombownic. Wymagania eksploatacyjne) w ilości 450 szt. (koszt graweru kamienia).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług grawerowania oraz dostarczenie rekwizytów pocztowych wg następującej specyfikacji technicznej: a) Kamienie do plombownic - grawer (Norma zakładowa: ZN-PP-35012:2010 - Odciski plombownic. Wymagania eksploatacyjne) w ilości 450 kpl. (koszt graweru kamieni).


Warszawa: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11


Numer ogłoszenia: 151037 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 104939 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do poszczególnych jednostek organizacyjnych MZDW dla potrzeb wykonania napraw zniszczeń pozimowych nawierzchni na gorąco na drogach wojewódzkich w 2011 roku - dostawa wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy; z podziałem na 2 części - nr postępowania 053/11.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
44.11.37.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów - dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 360 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 166320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  287820,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  287820,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  287820,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Siedlce - Węgrów - dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 350 Mg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.,, ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 112000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  172200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  241080,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10493920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 100 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 205, 206, 207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Ciechanów - dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 360 Mg Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.
ul. Stefana Roweckiego Grota 8, 06-500 Mława, woj. mazowieckie
2011-05-30 287 820,00
Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 do Rejonu Drogowego Siedlce - Węgrów - dostawa MMA wraz z wbudowaniem w miejscach wskazanych przez Rejon Drogowy - 350 Mg Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o.,
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce, woj. mazowieckie
2011-05-30 172 200,00