Sosnowiec: Roboty budowlane pn. Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany w budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3


Numer ogłoszenia: 105417 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 2964219, 3630479, faks 0-32 2964219, 2635719.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital.sosnowiec.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane pn. Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany w budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Szpitalu Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach zadania pn. Szpital przyjazny środowisku, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zadanie nr 1 - roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Zakup i montaż grzejników typu higienicznego, zaworowe w pomieszczeniach szpitalnych i typu zaworowego w pozostałych pomieszczeniach wraz z robotami instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji wraz z rozruchem technologicznym -Zakup i montaż głowic termostatycznych -Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o. Zadanie nr 2 - roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne związane z dociepleniem Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Docieplenie ścian - materiał wełna mineralna grubość 14 cm - powierzchnia docieplana F= 7 165 m2 - zakup i montaż wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu o grubości 15 cm - powierzchnia docieplana F= 3 300 m2 - zakup i montaż wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Wymiana stolarki okiennej na energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 1,400 W/m2K wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 2,000 W/m2K wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami Zadanie Nr 3 - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul.Zegadłowicza 3 Roboty obejmują: - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - sporządzenie świadectwa energetycznego. Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; Kod CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych; Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Kod CPV 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają projekty: budowlano-wykonawcze (Załącznik nr 4.1 ÷ 4.2 do SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR (Załącznik nr 6.1 ÷ 6.2 do SIWZ). 3. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 5.1 ÷ 5.2 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego. 5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, które zostaną określone na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego sporządzonego przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 6. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót - wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 7. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 8. Uwagi ogólne: 8.1. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. 8.2. Roboty będą prowadzone etapami, szczegółowo uzgodnionymi z Zamawiającym, w oparciu o opracowany przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Szczegółowym Harmonogramem Robót. 8.3. Roboty będą prowadzone z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego, w sposób jak najmniej ograniczający pracę czynnych oddziałów, a czas robót powodujący zakłócenia w hospitalizacji pacjentów będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 8.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 8.5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót przy zachowaniu obowiązującego w tym zakresie prawa między innymi: - Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U z 2008 r. Nr 25 poz. 150), - Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U Nr 62 poz. 628 z póżn. zm.), - Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 132 poz. 622 ), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U Nr 138 poz. 98 z późn. zm.). 8.6. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi: a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. zm.), b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 z późn. zm.), c) Rozporządzenie MGPiG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 10/1995 poz. 48 ), d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r.) f) inne wymagania i przepisy określone w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych dla rodzaju i typu robót. 8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Określenie -typu - jakiego użył Zamawiający w projektach lub w przedmiarach robót oznacza, że Wykonawca powinien zaoferować materiał o porównywalnym nie gorszym standardzie i porównywalnych parametrach jakościowych z materiałami podanymi w dokumentacji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.11.00-7, 45.31.57.00-5, 45.32.00.00-6, 71.31.43.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4.1 - Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy: -wykonał w okresie ostatnich pięciu lat minimum jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonał roboty budowlane termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian, dachów lub stropodachów wraz z wymianą okien o wartości minimum 4 000 000 zł brutto, -wykonał w okresie ostatnich pięciu lat minimum jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. wykonał roboty budowlane polegające na wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania o wartości minimum 850 000 zł brutto 4.2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie wykazu wykonanych robót. W wykazie należy podać wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie (według Załącznika nr 7 do SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. gdy: -zatrudniał minimum 45 pracowników (średniorocznie) 2. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia na temat wielkości średnio rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzecj lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według Załącznika nr 10 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje osobami (kadrą kierowniczą) odpowiedzialną za realizację zamówienia. Wymaga się oby osoby uczestniczące przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn zmian.) posiadały następujące uprawnienia o specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - instalacyjnej bez ograniczeń - instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz spełniały wymagania określone w ust. 8, art. 5. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmian.) 2. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie: - wykazu osób (kadry kierowniczej) odpowiedzialnych za realizację zamówienia. Osoby winny posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne-elektryczne, instalacyjne wodno-kanalizacyjne, i określone w ust. 8, art. 5. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmian.) . W wykazie należy podać Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, proponowaną rolę (funkcję) w realizacji zamówienia, rodzaj uprawnień, numer uprawnień (według Załącznika nr 8 do SIWZ); - Oświadczenie osoby o posiadanych uprawnieniach: (według Załącznika nr 9 do SIWZ).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy: -posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł. -posiada na swoim rachunku bankowym lub posiada zdolność kredytową w minimalnej wysokości 3 500 000 zł 2. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłożenia w ofercie: - opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę o wartości minimum 1 000 000,00 zł - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy w minimalnej wysokości 3 500 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. 2. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wprowadzone zmiany dotyczące umówionego terminu wykonania zamówienia: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, c) działania siły wyższej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu, d) okoliczności, których nie można było przewidzieć; 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 5. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w szczególności: a) wstrzymanie robót przez zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) przekazanie placu budowy z opóźnieniem. d) przyczyn zależnych od Zamawiającego np. opóźnienie w przekazaniu frontu robót, czasowe przerwanie prac z uwagi na konieczność koordynacji robót z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi w obiekcie przy ul. Zegadłowicza 3; 6. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności: a) przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego i wykonawcy skutkujące niemożliwością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 1-6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na wykonawcy przedmiotowego zamówienia. 8. Zmiany osobowe: 8.1.Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób, b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy, c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków. 8.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany inspektora nadzoru w trakcie realizacji zadania, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub z przyczyn losowych. 9. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w następujących przypadkach: a) wystąpienia robót zamiennych, b) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które spowodują zmianę wartości umowy, c) zmiany technologii robót, która spowoduje zmianę ceny, a cena ta będzie korzystna dla Zamawiającego. d) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 12. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.05.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 126781 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
105417 - 2010 data 30.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, fax. 32 2964219, 2635719.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..


Numer ogłoszenia: 131188 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
105417 - 2010 data 30.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, fax. 32 2964219, 2635719.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2010 godzina 10:00, miejsce: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro..


Sosnowiec: Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany w budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul.Zegadłowicza 3


Numer ogłoszenia: 240527 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 105417 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, faks 32 2964219, 2635719.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany w budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul.Zegadłowicza 3.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Szpitalu Miejskim przy ul. Zegadłowicza 3. Realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach zadania pn. Szpital przyjazny środowisku, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zadanie nr 1 - roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Zakup i montaż grzejników typu higienicznego, zaworowe w pomieszczeniach szpitalnych i typu zaworowego w pozostałych pomieszczeniach wraz z robotami instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji wraz z rozruchem technologicznym -Zakup i montaż głowic termostatycznych -Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o. Zadanie nr 2 - roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne związane z dociepleniem Szpitala Miejskiego w Sosnowcu w tym: -Docieplenie ścian - materiał wełna mineralna grubość 14 cm - powierzchnia docieplana F= 7 165 m2 - zakup i montaż wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu o grubości 15 cm - powierzchnia docieplana F= 3 300 m2 - zakup i montaż wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Wymiana stolarki okiennej na energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 1,400 W/m2K wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami -Wymiana drzwi zewnętrznych na energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 2,000 W/m2K wraz z robotami elektrycznymi, instalacyjnymi, ogólnobudowlanymi i demontażami Zadanie Nr 3 - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul.Zegadłowicza 3 Roboty obejmują: - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych - wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, - sporządzenie świadectwa energetycznego. Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; Kod CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych; Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Kod CPV 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 2. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają projekty: budowlano-wykonawcze (Załącznik nr 4.1 ÷ 4.2 do SIWZ) oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR (Załącznik nr 6.1 ÷ 6.2 do SIWZ). 3. Szczegółowy zakres rzeczowo-ilościowy robót przedłożony jest w przedmiarach robót, które stanowią załączniki nr 5.1 ÷ 5.2 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp. w wysokości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego. 5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, które zostaną określone na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego sporządzonego przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 6. Przedmiot umowy rozliczany będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych w oparciu o podpisane przez Strony protokoły odbioru robót - wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 7. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru wykonanych robót. 8. Uwagi ogólne: 8.1. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie. 8.2. Roboty będą prowadzone etapami, szczegółowo uzgodnionymi z Zamawiającym, w oparciu o opracowany przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Szczegółowym Harmonogramem Robót. 8.3. Roboty będą prowadzone z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego, w sposób jak najmniej ograniczający pracę czynnych oddziałów, a czas robót powodujący zakłócenia w hospitalizacji pacjentów będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. 8.4. Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 8.5. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów w zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót przy zachowaniu obowiązującego w tym zakresie prawa między innymi: - Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U z 2008 r. Nr 25 poz. 150), - Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U Nr 62 poz. 628 z póżn. zm.), - Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 132 poz. 622 ), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U Nr 138 poz. 98 z późn. zm.). 8.6. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót między innymi: a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U Nr 89/1994 poz. 414 z późn. zm.), b) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U Nr 109/2000 poz. 1157 z późn. zm.), c) Rozporządzenie MGPiG z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 10/1995 poz. 48 ), d) Rozporządzenie MIPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r.) f) inne wymagania i przepisy określone w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych dla rodzaju i typu robót. 8.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Określenie -typu - jakiego użył Zamawiający w projektach lub w przedmiarach robót oznacza, że Wykonawca powinien zaoferować materiał o porównywalnym nie gorszym standardzie i porównywalnych parametrach jakościowych z materiałami podanymi w dokumentacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.11.00-7, 45.31.57.00-5, 45.32.00.00-6, 71.31.43.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
6.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dan -Pol M. Piechota Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5874664,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5528837,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  3727192,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5528837,58


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: 32 41 30 111
fax: 32 41 30 112
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10541720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 5 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany w budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul.Zegadłowicza 3 Dan -Pol M. Piechota Spółka Jawna
Tychy
2010-09-03 5 528 837,00