Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 3+550 DO KM 4+120 STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ, roboty dodatkowe do umowy: Nr WD/P/090723/2/1 z dnia 16 października 2009 r.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 2+200 DO KM 5+455 W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ


Numer ogłoszenia: 105719 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.silesia-region.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 3+550 DO KM 4+120 STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ, roboty dodatkowe do umowy: Nr WD/P/090723/2/1 z dnia 16 października 2009 r.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 2+200 DO KM 5+455 W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE STABILIZACJI PODŁOŻA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 3+550 DO KM 4+120 STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ, roboty dodatkowe do umowy: Nr WD/P/090723/2/1 z dnia 16 października 2009 r.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 919 NA ODCINKU OD KM 2+200 DO KM 5+455 W MIEJSCOWOŚCI RACIBÓRZ. Roboty polegać będą na: - Stabilizacji podłoża..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania po sfrezowaniu warstw bitumicznych na odcinku od km 3+550 do km 4+120 (strona prawa) przeprowadzono badania płytą VSS (badanie nośności) istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego. Badanie wykonano na odcinku od km 3+550 do km 3+700 w śladzie prawego koła. Uzyskane wyniki nie pozwalają na układanie warstw konstrukcyjnych i koniecznym staje się wykonanie stabilizacji gruntu cementem. Ww. robót nie można było przewidzieć, ponieważ po okresie zimowym nośność korpusu oraz gruntowo - wodne uległy znacznej zmianie. Z uwagi na powyższe niezbędnym staje się wykonanie robót dodatkowych polegających na stabilizacji gruntu cementem, do uzyskania parametrów podłoża określonych w projekcie technicznym i STWiORB. Ponadto na odcinku od km 3+700 do km 4+120 po usunięciu kostki kamiennej 10 cm oraz warstwy podsypki Wykonawca natrafił na warstwę betonu smołowego. W związku z powyższym koniecznym stało się usuniecie warstwy betonu smołowego gr. 7 cm na powierzchni 1 302 m2 oraz jej utylizacja. Robót ww. nie dało się przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, a ich realizacja jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn Koźle, kraj/woj. opolskie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10571920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-04-30
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.silesia-region.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg