Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka


Numer ogłoszenia: 107385 - 2010; data zamieszczenia: 04.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1, 79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67ust.1pkt.1lit.b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn zm. ). Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, Wykonawca jest autorem pomysłu zorganizowania wydarzenia i posiada prawa autorskie do jego zorganizowania. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Studio Se-ma-for Produkcja Filmowa sp. z o.o., ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka.


Numer ogłoszenia: 134573 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 107385 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1, 79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Studio Se-ma-for Produkcja Filmowa sp. z o.o., ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4871,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6107,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6107,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6107,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn zm. ). Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, Wykonawca jest autorem pomysłu zorganizowania wydarzenia i posiada prawa autorskie do jego zorganizowania. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 10738520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta Łódzi podczas przeprowadzonego przez Studio Se-ma-for produkcja Filmowa w Łodzi projektu Wielki powrót Misia Uszatka. Studio Se-ma-for Produkcja Filmowa sp. z o.o.
ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie
2010-05-25 6 107,00