Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
NDNr dokumentu111446-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćPOZNAŃ
AUNazwa instytucjiAquanet SA
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin26/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 - Roboty renowacyjne
OCPierwotny kod CPV45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne
45453100 - Roboty renowacyjne
RCKod NUTSPL415
IAAdres internetowy (URL)www.aquanet.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/03/2018    S50    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2018/S 050-111446

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126
Poznań
61-492
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jerzak
Tel.: +48 618359107
E-mail: tomasz.jerzak@aquanet.pl
Faks: +48 618359286
Kod NUTS: PL415


Adresy internetowe:

Główny adres: www.aquanet.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.aquanet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I wraz ze studniami i komorami, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny: Z/60/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I wraz z studniami i komorami w systemie zaprojektuj i wybuduj. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 26 544 762.48 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000
45453100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest renowacja Kolektora Prawobrzeżnego I wraz z studniami i komorami w systemie zaprojektuj i wybuduj. Renowacja będzie obejmować swoim zakresem następujące odcinki:

1. Odcinek 1 - ul. Św. Rocha (od studni nr s70, FID 114202 do studni nr s69, FID 114204);

2. Odcinek 2 - ul. Kórnicka (od studni nr s69, FID 114204 do studni nr s66, FID 114230);

3. Odcinek 3 - ul. Piotrowo (od studni nr s66, FID 114230 do studni nr s60, FID 110966);

4. Odcinek 4 - ul. Jana Pawła II (od studni nr s58, FID 111682 do studni nr s55, FID 111678);

5. Odcinek 5 - ul. Jana Pawła II (od studni nr s55, FID 111678 do studni nr s54, FID 111928);

6. Odcinek 6 - ul. Podwale (od studni nr 42, FID 111331 do studni nr s39a, FID 1605192);

7. Odcinek 7 - ul. Chemiczna/las (od studni nr s25, FID 403431 do studni nr s17, FID 1481242);

8. Odcinek 8 - Nieużytki (od komory nr K14, FID 1481498 do komory nr K7, FID 1481979);

9. Odcinek 9 - COŚ (od komory nr K7, FID 1481979 do komory rozdziału przed budynkiem hali krat).

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu. Roboty remontowe i renowacyjne. Roboty renowacyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 544 762.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0054/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.- dalej „Pzp”).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1,5-6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty, w terminach wskazanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków

Zamówienia (dalej: „SIWZ”):

a) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2016/7

z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16);

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

Przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5-6 i 8 Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Dokumenty dotyczące wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.4.-7.6. SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej, Wykonawca musi wykazać, że:

a) osiągnął w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) określone przychody netto ze sprzedaży,

b) posiada wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczonej wg wzoru: Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe za ostatnie dwa lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres).

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej wykonawca:

a) przedstawia informacje wymagane w Części IV lit. B wiersz pierwszy i czwarty JEDZ;

b) zobowiązany będzie przedstawić część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat (pkt 1a) oraz bilansu (pkt 1b), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania w postaci rachunku zysków i strat oraz bilansu, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty, określające przychody netto ze sprzedaży za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres oraz dokumenty, określające płynność finansową za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Zamawiający wymaga przedstawienia rachunku zysków i strat oraz bilansu za lata 2015 i 2016. W przypadku, gdy Wykonawca, potwierdzający spełnianie przedmiotowego warunku posiada już zatwierdzony rachunek zysków i strat za rok 2017, zobowiązany jest przedstawić rachunki oraz bilans za lata 2016 i 2017. W przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum), potwierdzający spełnianie przedmiotowego warunku, posiada już zatwierdzony rachunek zysków i strat oraz bilans za rok 2017, to dla całego konsorcjum ostatnie 2 lata obrotowe to lata 2016 i 2017.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w w postępowaniu dot. sytuacji finansowej, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności finansowej wykonawca:

a) przedstawia informacje wymagane w Części IV lit. B wiersz szósty JEDZ;

b) zobowiązany będzie przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej, wykonawca winien wykazać, że:

a) osiągnął w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przychody netto ze sprzedaży w kwocie co najmniej 5 000 000,00 PLN netto;

b) posiada wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczonej wg wzoru:

Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe

za ostatnie dwa lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) o wartości nie mniejszej niż 1,05 dla każdego roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy musi się wykazać wartością wskaźnika jw., lecz dla tego okresu.

2. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej, wykonawca winien wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, z wyjątkiem warunku dotyczącego wskaźnika bieżącej płynności finansowej, który musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

4. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający:

a) w zakresie doświadczenia, uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem;

b) nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku potencjału technicznego;

c) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje określonymi osobami.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawca przedstawia informacje nt. wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-wtym okresie), które podaje w Części IV lit. C wiersz pierwszy (pkt 1a) JEDZ lub w załączonym do niego Wykazie wykonanych robót budowlanych, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

3. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. rodzaju, daty (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane były wykonywane (ze wskazaniem nazwy i ich siedziby).

4. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. tych osób podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 2) JEDZ lub w załączonym do niego Wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, przygotowanym według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

5. We wskazanej części JEDZ lub załączonym do niego wykazie należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane), doświadczenia oraz podstawy dysponowania.

6. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj,zakres,czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, wykonawca winien wykazać się doświadczeniem polegającym na:

a) wykonaniu co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na renowacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej lub deszczowej w technologii bezwykopowej, metodą krótkich modułów rurowych (krótkiego reliningu), dla przekroju niekołowego kanału co najmniej 500/750 mm, o długości co najmniej 500 m;

b) wykonaniu co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na renowacji kolektora kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej lub deszczowej w technologii bezwykopowej, metodą rękawa CIPP filc (woda/para) lub CIPP szkło (UV/para), dla przekroju niekołowego kanału co najmniej 400/600 mm i długości co najmniej 500 m;

c) wykonaniu co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na renowacji studzienek lub komór kanalizacji ogólnospławnej lub sanitarnej lub deszczowej w technologii chemii budowlanej w ilości minimum 30 szt.

Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

Wykazane doświadczenie wykonawca winien potwierdzić dowodami, potwierdzającymi, że roboty budowlane,wykazane w JEDZ lub załączonym do niego wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca winien dysponować następującymi osobami:

a) co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót;

b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży sanitarnej;

c) co najmniej 1 osobą na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy;

d) co najmniej 1 osobą na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń finansowych.

Wszystkie wymogi jakie muszą spełniać w/w osoby zostały szczegółowo opisane w pkt 6.2.3) ppkt 3.3. SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji.

Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 500 000,00 PLN.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej zamówienia (ceny oferty łącznie z VAT).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 12:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Siedziba Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, sala 203.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

2. Informacje, które należy podać w JEDZ zostały szczegółowo opisane w pkt 7.1.a) SIWZ.

3. Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);

b) wyceniony Przedmiar Robót (Kosztorys Ofertowy), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia;

c) wypełniony JEDZ wraz z ewentualnymi załącznikami;

d) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia–pełnomocnictwo;

e) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. SIWZ jest udostępniania bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego (www.aquanet.pl) od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1 Pzp. Jednocześnie zamawiający informuje, iż nie będzie przekazywał Wykonawcom SIWZ w formie papierowej.

5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy środki pochodzące z budżetu Funduszu Spójności, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

6. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ewa.turzanska-oleksyn@aquanet.pl
tel: +48 618359233
fax: +48 618359321
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11144620181
ID postępowania Zamawiającego: Z/60/2017
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.aquanet.pl
Informacja dostępna pod: Aquanet SA
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, woj. WIELKOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne