Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Stalowa Wola: Rury i osprzęt
NDNr dokumentu111501-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćSTALOWA WOLA
AUNazwa instytucjiElektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (REGON: 180533610)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/03/2018
DTTermin19/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV44163000 - Rury i osprzęt
OCPierwotny kod CPV44163000 - Rury i osprzęt
RCKod NUTSPL824
IAAdres internetowy (URL)http://www.ec-sw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/03/2018    S50    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Stalowa Wola: Rury i osprzęt

2018/S 050-111501

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
REGON: 180533610
ul. Energetyków 13
Stalowa Wola
37-450
Polska
Osoba do kontaktów: Błażej Łyp
Tel.: +48 605915646
E-mail: b.lyp@ec-sw.pl
Faks: +48 158776792
Kod NUTS: PL824


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ec-sw.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.ec-sw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiału do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Numer referencyjny: 1/III/2018/DT
II.1.2)Główny kod CPV
44163000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw obejmujących materiał X10CrMoVNb9-1 do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw obejmujących materiał X10CrMoVNb9-1 do wykonania rurociągów systemu parowego na potrzeby realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. W zakresie zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy materiału X10CrMoVNb9-1 szczegółowo opisanego w Specyfikacji dostawy – Załącznik nr 6 do SIWZ – kolumna „Zakres podstawowy” – ilość określona z naddatkiem. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostarczonego materiału X10CrMoVNb9-1. Ilości maksymalne przewidziane do dostawy w zakresie prawa opcji zostały określone w Specyfikacji dostawy – Załącznik nr 6 do SIWZ – kolumna „OPCJA”. Załącznik nr 6 do SIWZ w kolumnie „OPCJA” wskazuje maksymalny zakres zamówienia, jaki Wykonawca będzie zobligowany zrealizować w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru i uznania do zamówienia wszystkich bądź tylko niektórych pozycji wymienionych w kolumnie „OPCJA” Załącznika nr 6 do SIWZ, a w ramach poszczególnych pozycji do zamówienia dowolnej ilości danej pozycji przewidzianych w Załączniku nr 6 – w maksymalnym zakresie wskazanym dla danej pozycji.

Zakres praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego realizowanych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będzie odpowiadał zakresowi praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego w ramach zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia objętego prawem opcji jest zawarty w SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy w celu zapoznania się z pełnymi warunkami udziału w postępowaniu oraz wykazem oświadczeń i dokumentów winni zapoznać się z SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ec-sw.pl

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia, oraz

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12; art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c); art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c); art. 24 ust. 1 pkt 15 do 23 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1), 2), 3) i 4) Pzp

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego w pkt III.1.2) lit. a) powyżej będą wskazywać wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć kwoty w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP danej waluty w stosunku do PLN publikowanego na dzień upływu terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

b) posiadają średnie przychody netto ze sprzedaży (roczne przychody netto ustalone na podstawie pozycji A rachunku zysków i strat) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na poziomie nie niższym niż 6 000 000 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

W przypadku Wykonawców posiadających przychody w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał 2 dostawy materiału X10CrMoVNb9-1 po minimum 30 t materiału X10CrMoVNb9-1 w każdej dostawie albo

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 roboty budowlane, które obejmowały również swym zakresem dostawę materiału X10CrMoVNb9-1 po minimum 30 t materiału X10CrMoVNb9-1 w każdej dostawie.

Zamawiający zaznacza, że na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca może wykazać się zrealizowaniem po jednym zamówieniu w zakresie określonym pod lit. i) oraz ii) powyżej, tzn. Wykonawca może wykazać zrealizowaniem jednej dostawy, o której mowa w pkt i) oraz jednej roboty budowanej, o której mowa w pkt ii).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 PLN, w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 Pzp.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Szczegółowe warunki finansowe będą określone w SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych dokumentów;

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych Wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, Stalowa Wola 37-450, Polska, sala C-13, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących Etapach: Etap 1 – Dostawa Materiału w zakresie podstawowym zamówienia, dla którego określono priorytet I w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Dostawy (Załącznik nr 6 do SIWZ) - w terminie 16 – 28 tygodni od Daty Rozpoczęcia określonej we wzorze umowy - załączniku nr 5 do SIWZ, w zależności od Oferty Wykonawcy; Etap 2 – Dostawa całości Materiału w zakresie podstawowym zamówienia, dla którego nie określono priorytetu I w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacji Dostawy (Załącznik nr 6 do SIWZ) - w terminie 6 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej we wzorze umowy - załączniku nr 5 do SIWZ. Z zastrzeżeniem powyższego, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość Przedmiotu Umowy w późniejszym z terminów określonych dla Etapu 1 albo Etapu 2.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Energetyków 13, Stalowa Wola 37-450, Polska, Sekretariat, pokój 105. 4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo określony w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego (pkt 10-14 SIWZ).

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 20 % całkowitej ceny oferty – szczegóły udzielenia zaliczki zostały określone we Wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Wzór oświadczenia JEDZ dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Z uwagi na harmonogram realizacji budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A., w tym przedmiotowego zamówienia, a w szczególności terminy dostaw poszczególnych partii materiału, a tym samym cel Zamawiającego, jakim jest koncentracja składanych dokumentów i jak najszybsze przeprowadzenie przedmiotowego postępowania, Zamawiający na jego potrzeby korzysta z art. 26 ust. 2f Pzp i wzywa Wykonawców, aby wraz z ofertą przedłożyli oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 11, 12 (poza dokumentem określonym w pkt 12.3 SIWZ), 13 i 14 SIWZ. 7. Zamawiający wskazuje, że będzie korzystał z procedury odwróconej, przewidzianej w art. 24aa Pzp

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018
Adres: ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: b.lyp@ec-sw.pl
tel: +48 605915646
fax: +48 158776792
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11150120181
ID postępowania Zamawiającego: 1/III/2018/DT
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 90000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 000 000 PLN  -  4 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.ec-sw.pl
Informacja dostępna pod: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, woj. PODKARPACKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
44163000-0 Rury i osprzęt