Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. - nr postępowania 038/14


Numer ogłoszenia: 111509 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. - nr postępowania 038/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadania: Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 400,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1540 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 122,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1588 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 - 6 500,00 zł słownie: sześć tysięcy pięćset złotych i zero groszy CZĘŚĆ 2 - 7 800,00 zł słownie: siedem tysięcy osiemset złotych i zero groszy CZĘŚĆ 3 - 6 400,00 zł słownie: sześć tysięcy czterysta złotych i zero groszy CZĘŚĆ 4 - 4 800,00 zł słownie: cztery tysiące osiemset złotych i zero groszy CZĘŚĆ 5 - 9 100,00 zł słownie: dziewięć tysięcy sto złotych i zero groszy CZĘŚĆ 6 - 3 700,00 zł słownie: trzy tysiące siedemset złotych i zero groszy CZĘŚĆ 7 - 6 900,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy CZĘŚĆ 8 - 6 300,00 zł słownie: sześć tysięcy trzysta złotych i zero groszy 2 Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę i numer postepowania), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6 Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7 Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu na drogach publicznych oznakowania poziomego o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 300.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują niezbędnym sprzętem umożliwiającym wykonanie Zamówienia, w tym dysponują minimum 2 malowarkami do każdej z części zamówienia, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części może być ten sam sprzęt


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min.: minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi do każdej z części zamówienia, a w przypadku składania oferty na 4 i więcej części minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi, przy czym w przypadku składania oferty na wszystkie części do każdej części mogą to być te same osoby. Wymienione osoby powinny wykazać się doświadczeniem w kierowaniu jedną budową lub robotą budowlaną polegającą na wykonaniu oznakowania poziomego, remoncie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż: - dla zadania 1 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 2 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 3 - 300.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 4 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 5 - 500.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 6 - 200.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 7 - 400.000,00 zł brutto każda, - dla zadania 8 - 300.000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku składania oferty na kilka części do każdej części mogą być te same roboty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12 ppkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 13. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 13.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 13.2.Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt. 12.9 powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 13.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 12 ppkt. 3, 4 i 9 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 12 ppkt. 5, 6, 7, 8 mogą być złożone przez wykonawców łącznie. Ponadto Wykonawca winien złożyć kosztorys ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206.207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 400,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1540 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 400,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1540 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 122,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 122,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1588 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1588 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 29.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. - nr postępowania 038/14.


Numer ogłoszenia: 160073 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 111509 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. - nr postępowania 038/14..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 329388,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9 - 3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 2150,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 2627,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 3688 szt. na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części/zadania: Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 400,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1540 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock, Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów, Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 122,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka, Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1588 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce, Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom, Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.21-4, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 400,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1540 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. z o.o., ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 327435,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  287351,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  287351,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  605730,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 340,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ciechanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 394000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  323207,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  323207,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  453230,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 122,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Biała Podlaska, 21-500 Woskrzenice Duże 132, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 321512,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  265737,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  265737,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  396741,91


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 242130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  201784,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  201784,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  406668,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 1200,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 1588 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 457594,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  425864,13


 • Oferta z najniższą ceną:
  425864,13
  / Oferta z najwyższą ceną:
  639360,15


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 189551,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  156898,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  156898,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  320292,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 30,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Radom


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 349467,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  289880,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  289880,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  431572,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 szt. na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock-Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 318578,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  288855,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  288855,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  396147,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11150920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-05-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 81 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206.207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 33540,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 1208,00 m2 i likwid Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DROGPOL Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj, woj. mazowieckie
2014-07-23 287 351,00
Zadanie 2: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 52000,00 m2 ,oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 200,00 m2 i likwidac Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 323 207,00
Zadanie 3 : wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 42880,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 122,00 m2 i likwid Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Biała Podlaska, 21-500 Woskrzenice Duże 132, woj. lubelskie
2014-07-23 265 737,00
Zadanie 4: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 32800,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 105,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Ostrołęka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 201 784,00
Zadanie 5: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 54095,00 m2, oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 500,00 m2 i likwidac Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 425 864,00
Zadanie 6: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 25490,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 220,00 m2 na drogach wojewódzkich w Rejonie Drogowym Węgrów-Siedlce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 156 898,00
Zadanie 7: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 46820,00 m2 , oznakowania poziomego grubowarstwowego o grubości 0,9-3,5 mm i trwałości co najmniej 3 lata w ilości 120,00 m2 i likwida Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 289 880,00
Zadanie 8: wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 41763,00 m2 i likwidacja oznakowania poziomego w ilości 210,00 m2 oraz dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych w ilości 560 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DROGOWNICTWA S.A.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
2014-07-23 288 855,00