Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
NDNr dokumentu111514-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin28/03/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV43100000 - Urządzenia górnicze
OCPierwotny kod CPV43100000 - Urządzenia górnicze
RCKod NUTSPL225
PL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/03/2018    S50    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2018/S 050-111514

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Duńska-Pietryło
Tel.: +48 327564067
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Faks: +48 327564943
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem 14 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A.

Numer referencyjny: 20/P/17
II.1.2)Główny kod CPV
43100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest najem 14 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz JSW S.A. KWK Pniówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

KWK Pniówek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem 14 nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz JSW S.A. KWK Pniówek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1080
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego o którym mowa w art. 134 ust 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust 1 pkt 7.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej 9 000 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy co najmniej 3 kombajnów chodnikowych bezpośrednio lub pośrednio do kopalni węgla kamiennego.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 PZP, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, oraz.

W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP (art. 133 ust. 4 PZP), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 PZP w wysokości: 1 800 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w pkt.11 SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata czynszu następować będzie z dołu w odniesieniu do miesięcznych okresów rozliczeniowych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 120 dni od daty dostarczenia jej do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca wyda Zamawiającemu urządzenia w następujących terminach:(od daty zawarcia umowy).

KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.

Urządz nr I i II do 4 tyg.

Urządz. nr III i IV do 8 tyg.

Urządz. nr V i VI do 12 tyg.

Urządz. nr VII i VIII do 16 tyg.

Urządz. nr IX do 32 tyg.

Urządz. nr X do 44 tyg.

KWK Pniówek.

Urządz. nr I do 4 tyg.

Urządz. nr II do 8 tyg.

Urządz. nr III do 12 tyg.

Urządz. nr IV do 16 tyg.

Uruchomienie każdego z urządzeń w podz. wyrobisku zakł. górn. Zamawiającego-do 8 tygodni od daty dostawy kompletnego urządzenia do zakł. Zamawiającego.Okres najmu każdego z urządzeń -1080 dni kalendarzowych, w tym soboty i dni ustawowo wolne od pracy dla każdego z urządzeń. Najem obejmuje okres od daty uruchom. każdego z urządzeń w podz. wyrobisku zakł. górn. Zamawiającego do zakończenia jego eksploatacji. Termin zwrotu:do 12 tygodni od upływu okresu najmu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto najmu 1 urządzenia za dobę (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100).

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 250-528307
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 123.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018
Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11151420181
ID postępowania Zamawiającego: 20/P/17
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1800000 ZŁ
Szacowana wartość* 60 000 000 PLN  -  90 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
43100000-4 Urządzenia górnicze