Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
NDNr dokumentu111572-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji"PKP Intercity" S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/03/2018
DTTermin23/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
OCPierwotny kod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/03/2018    S50    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2018/S 050-111572

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
"PKP Intercity" S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: Barbara.Krolak@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.intercity.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42

Numer referencyjny: 28/02/TUT/2018
II.1.2)Główny kod CPV
50222000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42.

2. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części.

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 4 lokomotyw spalinowych serii SM42

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 4 lokomotyw spalinowych serii SM42 (dalej zwanej łącznie „naprawą wraz z modernizacją”) oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawa Wyprawki.

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną naprawę wraz z modernizacją, a także rękojmi, przez okres minimum 36 miesięcy.

3.Zamawiający wymaga naprawy wraz z modernizacją każdej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszej lokomotyw w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę wraz z modernizacją / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik dostępności / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednej lokomotywy / Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 2 lokomotyw spalinowych serii SM42.

2. Opcjonalny zakres, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający będzie ubiegał się o współfinansowanie przedmiotu zamówienia z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 5 lokomotyw spalinowych serii SM42

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 4 lokomotyw spalinowych serii SM42 (dalej zwanej łącznie „naprawą wraz z modernizacją”) oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawa Wyprawki.

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonaną naprawę wraz z modernizacją, a także rękojmi, przez okres minimum 36 miesięcy.

3. Zamawiający wymaga naprawy wraz z modernizacją każdej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamawiający wymaga wykonania naprawy wraz z modernizacją pierwszej lokomotyw w terminie nie dłuższym niż 280 dni kalendarzowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę wraz z modernizacją / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik dostępności / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednej lokomotywy / Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na wykonaniu naprawy wraz z modernizacją nie więcej niż 2 lokomotyw spalinowych serii SM42.

2. Opcjonalny zakres, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

3. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający będzie ubiegał się o współfinansowanie przedmiotu zamówienia z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.2) Ogłoszenia); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3) Ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w Rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia:www.intercity.pl

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które KAŻDY Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich (każdego z nich).

4) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

6. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w Rozdziale IX SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się:

1) posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

a) dla części 1 - 3 780 000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

b) dla części 2 - 3 780 000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż:

a) dla części 1 - 3 780 000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

b) dla części 2 - 3 780 000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

4. W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku tą samo ubezpieczenie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż minimalna, wymagana wartość dla danej części.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

7. W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku te same środki finansowe lub zdolność kredytową dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż ich wartość nie może być niższa niż minimalna, wymagana wartość dla danej części.

7.Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej Sekcji poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej określonego powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ:

1) w Części IV Sekcja B pkt 5 – w odniesieniu do sumy gwarancyjnej posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganym w warunku poziomie.

2) w Części IV Sekcja B pkt 6 – w odniesieniu do wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej na wymaganym w warunku poziomie.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp -w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej powyżej Zamawiający żąda:

1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczonym od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności finansowe lub ekonomiczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę) nie mniej niż:

1) dla części 1 - 2 (słownie: dwóch) lokomotyw spalinowych;

2) dla części 2 - 2 (słownie: dwóch) lokomotyw spalinowych.

3. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną naprawy główne (P5) lokomotyw spalinowych w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j Dz.U. 2016 r., poz. 226 ze zm.).

4. Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w warunku, określonym w ust. 2, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę), w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

6. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku tą samą dostawę/dostawy lub naprawę/naprawy dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż ilość dostaw/napraw nie może być niższa niż minimalna, wymagana dla danej części.

7. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej Sekcji poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b- w postaci wykazu napraw/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy naprawy/dostawy wymienione w Części IV Sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego naprawy/dostawy były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA- Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b JEDZ naprawy/dostawy wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”).W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia,

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1) dla części 1 - 410 000,00 PLN (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2) dla części 2 - 410 000,00 PLN (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej sumę kwot określonych w ust. 1 dla tych części, na które oferta jest składana.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty (wraz z prawem opcji) - dotyczy każdej części 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja przedmiotowego zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje udzielenie zaliczki.

5. Warunki przekazania zaliczki Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (tożsamy dla obu części) stanowiący integralną część SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: www.intercity.pl

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.a-c,pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13 lit.a-c ustawy Pzp) i art.24 ust.1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r. poz.1126) (dalej zwanym rozporządzeniem), odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp i oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 5-7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 powyżej składa dokumenty wskazane w §7 rozporządzenia i odpowiednio w Rozdziale IX ust.13-15 SIWZ.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Polski,w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza Polską osoby,której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 składa dokumenty wskazane w §8 rozporządzenia i odpowiednio w Rozdziale IX ust.16 SIWZ.

5. Szczegóły dot dokumentów, które należy złożyć zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1-2.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2018
TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
NDNr dokumentu131137-2018
PDData publikacji24/03/2018
OJDz.U. S59
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucji„PKP Intercity” S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/03/2018
DTTermin24/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
OCPierwotny kod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
RCKod NUTS00
IAAdres internetowy (URL)http://www.intercity.pl

24/03/2018    S59    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2018/S 059-131137

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 050-111572)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: Barbara.Krolak@intercity.pl
Kod NUTS: PL


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42

Numer referencyjny: 28/02/TUT/2018
II.1.2)Główny kod CPV
50222000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 9 lokomotyw spalinowych serii SM42.

2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części.

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 050-111572

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, ust. 2 i 3
Zamiast:

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę) nie mniej niż:

1) dla części 1 - 2 (słownie: dwóch) lokomotyw spalinowych;

2) dla części 2 - 2 (słownie: dwóch) lokomotyw spalinowych.

3. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną naprawy główne (P5) lokomotyw spalinowych w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j Dz.U. 2016 r., poz. 226 ze zm.).

Powinno być:

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawy (dostawę) nie mniej niż:

1) dla części 1 - 2 (słownie: dwóch) pojazdów trakcyjnych;

2) dla części 2 - 2 (słownie: dwóch) pojazdów trakcyjnych.

3. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną naprawy główne (P5) pojazdów trakcyjnych w rozumieniu załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 226 ze zm.).

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/04/2018
Powinno być:
Data: 24/04/2018
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 21/07/2018
Powinno być:
Data: 22/07/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/04/2018
Powinno być:
Data: 24/04/2018
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: Magdalena.Kowalewska@intercity.pl
tel: +48 783910886
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11157220181
ID postępowania Zamawiającego: 28/02/TUT/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 820000 ZŁ
Szacowana wartość* 27 333 333 PLN  -  41 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.intercity.pl
Informacja dostępna pod: "PKP Intercity" S.A.
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego