Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Usługi wywozu odpadów
NDNr dokumentu111577-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin24/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV90511000 - Usługi wywozu odpadów
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513000 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513400 - Usługi usuwania pyłu
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
OCPierwotny kod CPV90511000 - Usługi wywozu odpadów
90512000 - Usługi transportu odpadów
90513000 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513400 - Usługi usuwania pyłu
90533000 - Usługi gospodarki odpadami
RCKod NUTSPL213
IAAdres internetowy (URL)www.mpwik.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

13/03/2018    S50    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi wywozu odpadów

2018/S 050-111577

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Zając
Tel.: +48 124242392
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Faks: +48 124242391
Kod NUTS: PL213


Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpwik.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających na obiektach MPWiK SA w Krakowie.

Numer referencyjny: 193/PN-26/2018
II.1.2)Główny kod CPV
90511000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających na obiektach MPWiK SA w Krakowie. Zamówienie podzielone jest na trzy części:

Część I - Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie;

a) Skratki kod 19080,

b) Zawartość piaskowników kod 190802,

c) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805,

d) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805.

Część II – Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie;

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

Skratki kod 19 08 01,

Zawartość piaskowników kod 19 08 02.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05.

c.d. SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 24 867 560.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie;

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
90513400
90512000
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Oczyszczania Ścieków "Kujawy" w Krakowie ul. Dymarek 9.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I - Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie;

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

a) Skratki kod 190801, odwodnione o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym 1,10-1,15 Mg m3 w ilości około 3 000 Mg w okresie 36 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

b) Zawartość piaskowników kod 190802, przepłukany, o zawartości suchej masy zmiennej z uwagi na magazynowanie na otwartej lagunie wschodniej, ciężarze objętościowym ok. 1,6 Mg/m3 w ilości około 4 500 Mg w okresie 36 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie

c) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805, o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 18 900 Mg w okresie 36 mc – wywóz (transport) i zagospodarowanie. Wywóz osadu w okresie planowanej przerwy w odbiorze osadu ściekowego (ok. 3-4 tygodni w każdym roku) oraz w okresie nieplanowanych przerw w pracy STUO.

d) Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 190805 o zawartości suchej masy 19-26 % i ciężarze objętościowym 1,05-1,08 Mg/m3 w ilości około 48 000 Mg w okresie 36 mc – wywóz (transport) do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) w Oczyszczalni ścieków Płaszów, ul Kosiarzy 3, 30-733.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 800 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Rozpoczęcie realizacji zamówienia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia to: 1.10.2018 r.

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach na Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających na obiektach MPWiK SA w Krakowie o łącznej wartości: netto: 24 867 560,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000
90513400
90533000
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Oczyszczania Ścieków "Płaszów" w Krakowie, ul Kosiarzy 3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie;

Ilość i charakterystyka odpadów objętych zamówieniem:

Skratki kod 19 08 01, orientacyjna ilość: 6 000 Mg,

Odwodnione, o zawartości suchej masy około 20 %.

Sposób odbioru: pojemniki (kontenery) + załadunek na środek transportu wypełnionych pojemników.

Czas pracy: średnio co 2 dni od poniedziałku do piątku w godz. dziennych, po telefonicznym uzgodnieniu.

Lokalizacja: okolice stacji zlewnej nieczystości płynnych (ob. 2), okolice stacji odbioru osadów z kanalizacji ob. 80 (załadowane kontenery o pojemności 5,5 m3), okolice obiektu pompowni osadu zagęszczonego ob.53, okolice pompowni ob. 13, na ZOŚ Płaszów.

Zawartość piaskowników, kod 19 08 02, orientacyjna ilość: 24 000 Mg,

Piasek przemywany, odsączony grawitacyjnie, o zawartości suchej masy około 70 %.

Sposób odbioru: pojemniki (kontenery) + załadunek na środek transportu wypełnionych pojemników.

Czas pracy: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. dziennych, po telefonicznym uzgodnieniu.

Lokalizacja: okolice stacji zlewnej nieczystości płynnych (ob. 2), okolice stacji odbioru osadów z kanalizacji miejskiej ob. 80 (załadowne kontenery o pojemności 15 m3), na ZOŚ Płaszów.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05, orientacyjna ilość: 45 000 Mg.

Osady przefermentowane, ustabilizowane, odwodnione, o zawartości suchej masy od 20 % do 26 % s.m.

Sposób odbioru: bezpośrednio z zsypu na samochód typu „wanna” lub kontener,

Czas pracy:

— 4 do 8 tygodni w roku (przewidywany okres październik, listopad) w czasie przestoju Stacji Termicznej Utylizacji Osadów: poniedziałek – sobota - cała doba - ok.180 – 320 ton/dobę (do uzgodnienia w zależności od bieżących potrzeb), po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,

— w pozostałym okresie interwencyjnie – całodobowo (do uzgodnienia w zależności od bieżących potrzeb), po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, lokalizacja: zsyp z przenośnika przy stacji zagęszczania i odwadniania osadów (ob. 51/58) na ZOŚ Płaszów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 300 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie rozpoczęcia realizacji zamówienia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 12.6.2018 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 9.3. SIWZ

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu nie podlega wykonawca w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.).

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy:1 - kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części na którą wykonawca składa ofertę;

b) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części na którą wykonawca składa ofertę, w zakresach ilościowych pozwalających na realizację przedmiotu zamówienia. Ilości odpadów określone w w/w decyzjach umożliwią pełną realizację niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. Na podstawie w/w decyzji oraz umów zawartych z kontrahentami Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków w/w decyzji.

4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 9.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówienia spełniające poniższy warunek:

a) dla części 1 – co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (inne niż składowanie i stosowanie) co najmniej 10 000 Mg stanowiących odpady z grupy 19 08,

b) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu (inne niż składowanie i stosowanie) co najmniej 10 000 Mg stanowiących odpady z grupy 19 08,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na podstawie art. 138c ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie w celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

— Wykaz sprzętu i środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 2 samochody (dla każdej z części zamówienia),

— Pisemne oświadczenie o możliwości zrealizowania zamówienia bez przekroczenia warunków w/w decyzji.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 191 000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). W przypadku składania ofert na poszczególne części zamówienia należy wnieść wadium w wysokości:

Dla części 1 - 58.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

Dla części 2 - 133.000 PLN (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Pełnomocnictwo – musi zostać dołączone do oferty w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub gdy oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 09:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Kraków, ul. Senatorska 1, Bud.A, pok.6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

2. Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt.9.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt.9.3 i 2 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1.) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części na którą wykonawca składa ofertę, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

2) decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części na którą wykonawca składa ofertę, przy czym ilości odpadów określone w decyzji muszą umożliwiać pełną realizację zamówienia w wymaganym terminie;

3) Wykonawca może zamiast określonych powyżej decyzji z pkt. 1) i/lub2) – zezwoleń złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów wystawionych wyłącznie przez polską instytucję.

3.) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,

4.) dowody określające czy usługi, o których mowa w pkt 9. 3.1.) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

— dokumenty mają potwierdzać spełnienia warunków określonych w pkt 9.3.1). SIWZ dla części na którą Wykonawca złożył ofertę.

5) Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5) Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 Ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

11) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gpv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2018
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
woj. MAŁOPOLSKIE
Dane kontaktowe: email: przetarg@mpwik.krakow.pl
tel: +48 124242392
fax: +48 124242391
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11157720181
ID postępowania Zamawiającego: 193/PN-26/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 382000 ZŁ
Szacowana wartość* 12 733 333 PLN  -  19 100 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mpwik.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90513400-0 Usługi usuwania pyłu
90533000-2 Usługi gospodarki odpadami