Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI-G/P/150422/1 NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA(...)


Numer ogłoszenia: 11159 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI-G/P/150422/1 NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA(...).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla działek stanowiących własność gminy Racibórz i Kornowac, na podstawie postanowień opiniujących wstępne projekty podziału, dla nieruchomości położonych: - w mieście Racibórz, obręb Płonia, oznaczonej jako działka o numerze 497/22, - w mieście Racibórz, obręb Ostróg, oznaczonych jako działki o numerach 35, 308/183, 602/235, - w mieście Racibórz, obręb Racibórz, oznaczonych jako działki o numerach 4906/72, 4909/74, 4911/74, 4908/74,4021/15,4513, 2095/19, 3924/21, 4081/75, - w mieście Racibórz, obręb Bosac, oznaczonej jako działka o numerze 83/34, - w gminie Kornowac, obręb Kornowac, oznaczonych jako działki o numerach 212/8, 279/24, 288/32, 290/33, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do wniosku o zmianę własności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14 maja 2015 Nr 113020 - 2015 gdzie w punkcie II. 1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4. dla zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA. ZADANIE 1 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku od drogi krajowej DK 45 w Raciborzu do granicy z obrębem Brzezie (obręby: Racibórz, Bosac, Ostróg, Płonia), szacowana ilość 130 działek do regulacji; ZADANIE 2 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Brzezie, szacowana ilość 80 działek do regulacji; ZADANIE 3 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Pogrzebień i Kornowac, szacowana ilość 115 działek do regulacji; ZADANIE 4 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Rzuchów, szacowana ilość 105 działek do regulacji, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 7,67 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację na rzecz Województwa Śląskiego stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 935 w wypadku przekroczenia szacowanej ilości działek. W trakcie realizacji zadania okazało się, że należy wykonać dodatkowe podziały działek i komplety dokumentacji dla działek będących własnością Gminy Racibórz i Gminy Kornowac, po uzyskaniu od ww. gmin decyzji opiniujących. Ponieważ wstępne projekty podziału i ustalenie granic zostały wykonane przez Wykonawcę zadania podstawowego i stanowią część przekazanej przez niego dokumentacji geodezyjnej do powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu, zasadnym jest wykonanie, przez tego samego Wykonawcę, zamówienia uzupełniającego. Wartość ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyceną inwestorską wynosi 14 400,00 zł (netto) co stanowi 3,68 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • P.P.H.U. GEOTRANS ANDRZEJ KACZMARCZYK, ul. Waryńskiego 50, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI-G/P/150422/1 NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA


Numer ogłoszenia: 15373 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 11159 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI-G/P/150422/1 NA: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla działek stanowiących własność gminy Racibórz i Kornowac, na podstawie postanowień opiniujących wstępne projekty podziału, dla nieruchomości położonych: - w mieście Racibórz, obręb Płonia, oznaczonej jako działka o numerze 497/22, - w mieście Racibórz, obręb Ostróg, oznaczonych jako działki o numerach 35, 308/183, 602/235, - w mieście Racibórz, obręb Racibórz, oznaczonych jako działki o numerach 4906/72, 4909/74, 4911/74, 4908/74,4021/15,4513, 2095/19, 3924/21, 4081/75, - w mieście Racibórz, obręb Bosac, oznaczonej jako działka o numerze 83/34, - w gminie Kornowac, obręb Kornowac, oznaczonych jako działki o numerach 212/8, 279/24, 288/32, 290/33, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do wniosku o zmianę własności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. GEOTRANS ANDRZEJ KACZMARCZYK, ul. Waryńskiego 50, 42-300 Myszków, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17712,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17712,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17712,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14 maja 2015 Nr 113020 - 2015 gdzie w punkcie II. 1.5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4. dla zadania pod nazwą: WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM Z PODZIAŁEM NA 4 ZADANIA. ZADANIE 1 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku od drogi krajowej DK 45 w Raciborzu do granicy z obrębem Brzezie (obręby: Racibórz, Bosac, Ostróg, Płonia), szacowana ilość 130 działek do regulacji; ZADANIE 2 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Brzezie, szacowana ilość 80 działek do regulacji; ZADANIE 3 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Pogrzebień i Kornowac, szacowana ilość 115 działek do regulacji; ZADANIE 4 - wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkim nr 935 na odcinku zawartym w granicach obrębu Rzuchów, szacowana ilość 105 działek do regulacji, zawarł informację o następującej treści: Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 7,67 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej regulację na rzecz Województwa Śląskiego stanu prawnego działek zajętych pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 935 w wypadku przekroczenia szacowanej ilości działek. W trakcie realizacji zadania okazało się, że należy wykonać dodatkowe podziały działek i komplety dokumentacji dla działek będących własnością Gminy Racibórz i Gminy Kornowac, po uzyskaniu od ww. gmin decyzji opiniujących. Ponieważ wstępne projekty podziału i ustalenie granic zostały wykonane przez Wykonawcę zadania podstawowego i stanowią część przekazanej przez niego dokumentacji geodezyjnej do powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu, zasadnym jest wykonanie, przez tego samego Wykonawcę, zamówienia uzupełniającego. Wartość ww. przedmiotu zamówienia, zgodnie z wyceną inwestorską wynosi 14 400,00 zł (netto) co stanowi 3,68 % wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1115920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REGULACJĘ NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO STANU PRAWNEGO DZIAŁEK ZAJĘTYCH PASEM DROGOWYM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W POWIECIE RACIBORSKIM, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: DO POSTĘPOWANIA Nr WI-G/P/15 P.P.H.U. GEOTRANS ANDRZEJ KACZMARCZYK
ul. Waryńskiego 50, 42-300 Myszków, woj. śląskie
2016-02-15 17 712,00