Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Gdynia: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
NDNr dokumentu111994-2018
PDData publikacji13/03/2018
OJDz.U. S50
TWMiejscowośćGDYNIA
AUNazwa instytucji"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DDTermin składania wniosków o dokumentację16/04/2018
DTTermin17/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV60172000 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
OCPierwotny kod CPV60172000 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
RCKod NUTSPL63
IAAdres internetowy (URL)www.p-r.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

13/03/2018    S50    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

2018/S 050-111994

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
Bolesława Krzywoustego 7
Osoba do kontaktów: Teresa Mudlaff, Anna Glembin,Monika Jażdżewska
81-035 Gdynia
Polska
Tel.: +48 722340347/ +48 722341240
E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
Faks: +48 587211328


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.p-r.com.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Autobusowa i busowa komunikacja zastępcza na odcinku Chojnice-Czersk oraz Chojnice-Krojanty
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Chojnice, Czersk,Krojanty

Kod NUTS PL63

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób zastępczą komunikacją realizowaną autobusami na odcinku Chojnice – Czersk oraz busami na odcinku Chojnice - Krojanty, w zastępstwie realizowanych przez Zamawiającego kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 7.5.2018 do 27.5.2018, w związku z planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi.
b) Przewidywany przebieg autobusów w okresie obowiązywania umowy to około 24 000 wozokm
c) Przewidywany przebieg busów w okresie obowiązywania umowy to około 1 100 wozokm
d) Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem CPV – 601720000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
2. Zasoby techniczne
Do realizacji usługi przewozowej niezbędne jest dysponowanie minimum sześcioma autobusami: pięcioma autobusami o pojemności minimum pięćdziesiąt miejsc siedzących i jednym autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, o pojemności pięćdziesiąt miejsc siedzących i stojących łącznie; oraz jednym busem o pojemności minimum dziewięć miejsc siedzących. Pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu, posiadać sprawną klimatyzację, posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera. Usługa będzie realizowana wg dostarczonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), przy pomocy pojazdów w ilości (pojemności) dostosowanej do szacowanej frekwencji zawartej w rozkładzie jazdy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania do przewozu osób niepełnosprawnych innego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych niż autobus, z zastrzeżeniem iż nie może to spowodować zwiększenia pracy przewozowej.
3. Miejsca postojowe
Zamawiający wymaga aby pojazdy na poszczególne kursy Wykonawca podstawił przed budynkiem dworca PKP w Chojnicach, Czersku i Krojantach z minimum 5 minutowym wyprzedzeniem przed planową godziną odjazdu, wynikającą z załącznika nr 1 do Umowy.
W trakcie realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia miejsc postojowych w Chojnicach, Czersku i Krojantach, gdzie w przypadku opóźnienia pociągu, pojazdy będą oczekiwały na skomunikowanie bez zakłócania ruchu drogowego.
4. Informacje uzupełniające
1) Zamawiający, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności kierowców.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania wobec Wykonawcy czynności kontrolnych dotyczących spełniania powyższego wymagania. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
— żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
— żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełniania wymagania wykonywania Zamówienia przez kierowców świadczących pracę na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przewozów o 20 % zamówienia w sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć, (np. zmiany organizacyjne spowodowane pracami inwestycyjnymi, awaryjne zamknięcia torowe i zmiany rozkładu jazdy pociągu). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy, a Wykonawca nie ma prawa do zgłaszania Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający ma prawo do korekty wielkości pracy eksploatacyjnej oraz korekty rozkładu jazdy z zachowaniem czterodniowego terminu wyprzedzenia.
5) Zamawiający zapewnia przejazd umundurowanego kierownika pociągu ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Pomorski w Gdyni w pierwszym pojeździe za każdy pociąg.
6) W przypadku konieczności uruchomienia drugiego pojazdu za dany pociąg, kierowca tego pojazdu powinien być wyposażony przez Wykonawcę w sprawny telefon komórkowy dla operatywnej łączności z kierownikiem pociągu lub Dyspozytorem Zamawiającego w przypadku wystąpienia utrudnień podczas realizacji procesu przewozowego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przewozu podróżnych na podstawie ważnych biletów ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60172000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT
Zakres: między 75 000,00 i 100 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 7.5.2018 Zakończenie 27.5.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
BZWBK.
Numer konta: 88 1090 1375 0000 0001 3348 0656.
5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca winien złożyć w oddziale Zamawiającego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni w Dziale Ekonomiczno-Finansowym, ul. Bolesława Krzywoustego 7, pokój nr 38, w godzinach 800-1400 najpóźniej w terminie składania ofert. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wadium.
6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.
7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp) zostanie złożona w oryginale w oddziale Zamawiającego „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni, ul. Bolesława Krzywoustego 7 w pokoju nr 38, nie później niż w terminie składania ofert oraz będzie zawierała co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta,
2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:
a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c. Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
d. Wykonawca nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego, zawierającego oświadczenie Zamawiającego o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w punkcie 2,
4) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ).
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu Postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 15.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Z zastrzeżeniem ust. 14 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który zostanie wykluczony z Postępowania,
3) którego oferta zostanie odrzucona.
13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega jednak wykluczeniu z postępowania, w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d 3.
b) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym w ust. 1, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie pisemnej.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał usługę lub usługi przewozu o łącznej wartości netto minimum 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać iż dysponuje następującym potencjałem technicznym:
Minimum sześcioma autobusami, w tym pięcioma o pojemności minimum pięćdziesiąt miejsc siedzących i jednym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o pojemności pięćdziesiąt miejsc siedzących i stojących łącznie oraz jednym busem o pojemności minimum dziewięć miejsc siedzących, dopuszczonymi do ruchu, przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera oraz sprawną klimatyzację, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2000 r.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiadał licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PREF2-251-2/18
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.4.2018
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.4.2018 - 10:30

Miejscowość

w siedzibie zamawiającego w Gdynii pok 49

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700


Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
3. 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia
woj. POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: monika.jazdzewska@p-r.com.pl
tel: +48 722340347/ +48 722341240
fax: +48 587211328
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11199420181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 39 dni
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.p-r.com.pl
Informacja dostępna pod: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni
Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia, woj. POMORSKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 16/04/2018
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą