Tarczyn: Przebudowa dróg gminnych


Numer ogłoszenia: 114000 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn , ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy dróg gminnych: ul. Słonecznej w miejscowości Przypki, ul. Kresowej w miejscowości Wola Przypkowska, ul. Granicznej w miejscowości Pawłowice i ul. Okrężnej w miejscowości Wola Przypkowska. Zamawiający udziela zamówienia w trzech częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi legitymować się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 robót, polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni: - dla zadania nr 1 co najmniej 2 000 m2 - osobno każda z robót, - dla zadania nr 2 co najmniej 1 500 m2 - osobno każda z robót, - dla zadania nr 3 co najmniej 700 m2 - osobno każda z robót, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi robotami w każdym zadaniu


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza wykazanie się tą samą osobą w każdym zadaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz oferty, 2) informacje o podmiocie wspólnym, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy). 4) kosztorysy ofertowe powstałe na podstawie przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 13, nr 14 i nr 15 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych lub temperatur, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne 2014

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Tarczynie, ul Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Tarczynie, ul Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pokój numer 2 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przebudowa ul. Słonecznej w m. Przypki i ul. Kresowej w m. Wola Przypkowska.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych- ul. Słonecznej w Przypkach na odcinku 450 mb i ul. Kresowej w Woli Przypkowskiej na odcinku 235 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przebudowa ul. Granicznej w m. Pawłowice.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Granicznej w miejscowości Pawłowice na odcinku 500 mb..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przebudowa ul. Okrężnej w m. Wola Przypkowska.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Wola Przypkowska na odcinku 175 mb..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Tarczyn: Przebudowa dróg gminnych


Numer ogłoszenia: 163390 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 114000 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy dróg gminnych: ul. Słonecznej w miejscowości Przypki, ul. Kresowej w miejscowości Wola Przypkowska, ul. Granicznej w miejscowości Pawłowice i ul. Okrężnej w miejscowości Wola Przypkowska. Zamawiający udziela zamówienia w trzech częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przebudowa ul. Słonecznej w m. Przypki i ul. Kresowej w m. Wola Przypkowska.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 128420,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103736,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  103736,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  180810,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przebudowa ul. Granicznej w m. Pawłowice


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73185,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  73185,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przebudowa ul. Okrężnej w m. Wola Przypkowska


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43114,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36692,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  36692,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55350,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
tel: 22 7157900, 7157938
fax: 227 278 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11400020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 165 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.tarczyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne 2014
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Tarczynie, ul Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Słonecznej w m. Przypki i ul. Kresowej w m. Wola Przypkowska. Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-05-15 103 736,00
Przebudowa ul. Granicznej w m. Pawłowice Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-05-15 73 185,00
Przebudowa ul. Okrężnej w m. Wola Przypkowska Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-05-15 36 692,00