Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
NDNr dokumentu114030-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiRejonowy Zarząd Infrastruktury
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin23/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV39000000 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39100000 - Meble
OCPierwotny kod CPV39000000 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39100000 - Meble
IAAdres internetowy (URL)www.rzikrakow.wp.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

14/03/2018    S51    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

2018/S 051-114030

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
Polska
Tel.: +48 261131040
E-mail: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl
Faks: +48 261131306


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzikrakow.wp.mil.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, koszarowego sprzętu kwaterunkowego, polowego sprzętu kwaterunkowego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Balice, Kraków, Gliwice, Bytom, Tarnowskie Góry, Katowice, Bielsko-Biała, Lubliniec
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, koszarowego sprzętu kwaterunkowego, polowego sprzętu kwaterunkowego w ramach następujących części:
• część I zamówienia – meble z płyty meblowej i drewniane.
• część II zamówienia – meble metalowe i na metalowej podstawie.
• część III zamówienia – fotele i krzesła obrotowe na metalowej podstawie oraz krzesła na metalowej podstawie.
• część IV zamówienia – koszarowy sprzęt kwaterunkowy.
• część V zamówienia – polowy sprzęt kwaterunkowy.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla każdej z części,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części,
— Druk „Oferta cenowa” – dla każdej z części,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla każdej z części,
— Dokument gwarancyjny – dla każdej z części,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla każdej z części,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych, mebli metalowych i na metalowej podstawie, foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie, koszarowego sprzętu kwaterunkowego, polowego sprzętu kwaterunkowego w ramach następujących części:
• część I zamówienia – meble z płyty meblowej i drewniane.
• część II zamówienia – meble metalowe i na metalowej podstawie.
• część III zamówienia – fotele i krzesła obrotowe na metalowej podstawie oraz krzesła na metalowej podstawie.
• część IV zamówienia – koszarowy sprzęt kwaterunkowy.
• część V zamówienia – polowy sprzęt kwaterunkowy.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla każdej z części,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla każdej z części,
— Druk „Oferta cenowa” – dla każdej z części,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla każdej z części,
— Dokument gwarancyjny – dla każdej z części,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla każdej z części,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli z płyty meblowej i drewnianych
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla części nr 1,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 1,
— Druk „Oferta cenowa” – dla części nr 1,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla części nr 1,
— Dokument gwarancyjny – dla części nr 1,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla części nr 1,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mebli metalowych i na metalowej podstawie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli metalowych i na metalowej podstawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla części nr 2,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 2,
— Druk „Oferta cenowa” – dla części nr 2,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla części nr 2,
— Dokument gwarancyjny – dla części nr 2,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla części nr 2,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli i krzeseł obrotowych na metalowej podstawie oraz krzeseł na metalowej podstawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla części nr 3,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 3,
— Druk „Oferta cenowa” – dla części nr 3,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla części nr 3,
— Dokument gwarancyjny – dla części nr 3,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla części nr 3,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa koszarowego sprzętu kwaterunkowego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszarowego sprzętu kwaterunkowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla części nr 4,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 4,
— Druk „Oferta cenowa” – dla części nr 4,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla części nr 4,
— Dokument gwarancyjny – dla części nr 4,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla części nr 4,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39000000, 39100000

3)Wielkość lub zakres
Wielkość i zakres zamówienia przedstawiają:
— Wzór umowy – dla części nr 5,
— Opis przedmiotu zamówienia – dla części nr 5,
— Druk „Oferta cenowa” – dla części nr 5,
— Wzór protokołu przyjęcia–przekazania – dla części nr 5,
— Dokument gwarancyjny – dla części nr 5,
— Wykaz miejsc dostawy sprzętu – dla części nr 5,
— Wzór karty wyrobu.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wniesienie wadium w wysokości:
Część nr I:
9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Część nr II:
3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)
Część nr III:
6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)
Część nr IV:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
Część nr V:
1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - składanych wraz z ofertą
1.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, w zakresie wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3.4 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
3.5 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wskazane w pkt 3.1 - 3.4 w odniesieniu do tych podmiotów.
3.6 W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy – dokumenty wskazane w pkt 3.1 - 3.4 w odniesieniu do tego podwykonawcy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 3:
— pkt 3.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy (niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
— pkt 3.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku pkt 3.1, pkt 3.2.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.2, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 3.1 - 3.4 składa każdy z wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.1 Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – przy uwzględnieniu warunku opisanego w niniejszym ogłoszeniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 oraz 4 ustawy.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
2.1 Dowody potwierdzające, że oferowane przez wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz - w przypadku ich zastosowania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Część I:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę mebli z płyty meblowej i/lub drewnianych na łączną kwotę minimum 350 000,00 PLN brutto.
Część II:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę mebli metalowych i/lub na metalowej podstawie na łączną kwotę minimum 140 000,00 PLN brutto.
Część III:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę foteli i/lub krzeseł obrotowych na metalowej podstawie na łączną kwotę minimum 150 000,00 PLN brutto.
Część IV:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę koszarowego sprzętu kwaterunkowego na kwotę minimum 70 000,00 PLN brutto.
Część V:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę polowego sprzętu kwaterunkowego na kwotę minimum 50 000,00 PLN brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie wykaże spełnianie tego warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6/2018/ZP
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.4.2018 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 21.6.2018
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.4.2018 - 10:00

Miejscowość:

Kraków, ul. Mogilska 85, Sala Odpraw budynek nr 6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
1.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Zamawiający zastosuje w przedmiotowym postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl
tel: 261 13 10 40
fax: 261 13 13 06
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11403020181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rzikrakow.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
39100000-3 Meble