Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Inowrocław: Wiaty autobusowe
NDNr dokumentu114034-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćINOWROCŁAW
AUNazwa instytucjiMiasto Inowrocław
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/03/2018
DTTermin23/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty3 - Wniosek dotyczący jednej lub większej liczby partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30144400 - Automaty do pobierania opłat
30200000 - Urządzenia komputerowe
44212321 - Wiaty autobusowe
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45215500 - Toalety publiczne
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48813100 - Elektroniczne tablice informacyjne
OCPierwotny kod CPV30144400 - Automaty do pobierania opłat
30200000 - Urządzenia komputerowe
44212321 - Wiaty autobusowe
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45215500 - Toalety publiczne
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48813100 - Elektroniczne tablice informacyjne
RCKod NUTSPL613
IAAdres internetowy (URL)www.inowroclaw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE

14/03/2018    S51    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Inowrocław: Wiaty autobusowe

2018/S 051-114034

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Inowrocławia
Osoba do kontaktów: Urszula Borkowska
88-100 Inowrocław
Polska
Tel.: +48 523555250
E-mail: zamowienia@inowroclaw.pl
Faks: +48 523555233


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.inowroclaw.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych; dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej oraz wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Inowrocław

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1:
Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Część 2:
Dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.
Część 3:
Dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego.
Część 4:
Dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej.
Część 5:
Wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST).
Zamówienie podzielone jest na 5 części, jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 21.5.2018. Zakończenie 1.10.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż wiat autobusowych i toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
1)Krótki opis
W zakres cz. 1 wchodzi:
Dostawa i montaż 25 wiat autobusowych na terenie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej w Inowrocławiu zlokalizowanych przy:
1) al. Mikołaja Kopernika/ul. ks. Piotra Wawrzyniaka (droga powiatowa),
2) ul. Bolesława Krzywoustego (na wysokości pawilonu) (droga powiatowa),
3) ul. Wojska Polskiego (na wysokości Galerii Solnej) (droga powiatowa),
4) ul. Władysława Łokietka (przystanek początkowy) (droga gminna),
5) al. 800 - lecia Inowrocławia (przy kościele) (droga gminna),
6) al. 800 - lecia Inowrocławia (naprzeciw kościoła) (droga gminna),
7) ul. Poznańska (pętla w Mątwach) (droga powiatowa),
8) ul. Wojska Polskiego (przy targowisku) (droga powiatowa),
9) al. Niepodległości (przy Urzędzie Skarbowym) (droga powiatowa),
10) al. Mikołaja Kopernika/ul. Dworcowa (droga powiatowa),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego wiat od istniejącej szafki zasilająco-sterującej’.
11) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP (droga krajowa),
12) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
13) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa),
14) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta (droga powiatowa),
15) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/Urząd Miasta, kierunek ul. Dworcowa (droga powiatowa),
16) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek ul. Prezydenta G. Narutowicza (droga powiatowa),
17) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa),
18) al. Niepodległości/ul. Leona Kruczkowskiego, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa),
19) al. Niepodległości/ul. Zapadłe, kierunek ul. Prezydenta Franklina Roosevelta (droga powiatowa),
20) al. Niepodległości/ul. Świętokrzyska, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa),
21) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
22) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Orłowska, kierunek ul. Dworcowa (droga wojewódzka),
23) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Dworcowa, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
24) ul. Stanisława Staszica/ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, kierunek ul. Poznańska (droga powiatowa),
25) ul. Jacewska, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego od złącza kablowo – pomiarowego wraz szafką zasilająco-sterującą oraz podłączeniem zasilania wiat.
W zakres zamówienia cz. 1 wchodzi również dostawa i montaż automatycznych toalet w sąsiedztwie zamontowanych wiat przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (dwustanowiskowej z odrębnymi wejściami) i przy ul. Bolesława Krzywoustego wraz z budową zasilania energetycznego od szafki zasilająco-sterującej i przyłącza wod. – kan.
Wiaty autobusowe - modułowe, o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, lakierowanej,
Dachu z poliuretanu litego przeźroczystego, ściany z szkła hartowanego przeźroczystego, wandaloodporne, z oświetleniem typu LED, dwustronną podświetlaną gablotą i podświetlaną gablotą na rozkład jazdy i schemat linii (LED), wyposażone w ławki, kosz na śmieci i system monitoringu (wandaloodporna kamera do pracy w dzień i noc połączona z rejestratorem umieszczonym w wandaloodpornej obudowie) pozwalającym na zapis i przechowanie nagrania z monitoringu oraz odczyt za pomocą łącza wi-fi.
Toalety publiczne - wolnostojące, przeznaczone do szybkiego montażu na miejscu posadowienia, konstrukcja z profili stalowych, spawanych w elementy prefabrykowane (segmenty) i ocynkowane ogniowo, kabina dla użytkowników w pełni zautomatyzowana, przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim.
Wiaty i toalety muszą być dopasowane do siebie wizualnie.
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie odpowiednich fundamentów pod wiaty oraz w miejscu nawierzchni asfaltowych ich rozbiórkę i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej lub rozbiórkę i ponowny montaż istniejącej kostki betonowej oraz w razie konieczności rozbiórkę fundamentów wiaty istniejącej.
Szczegółowy opis cz. 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego
1)Krótki opis
W zakres cz. 2 wchodzi dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego:
1) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP (droga krajowa),
2) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
3) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa),
4) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta (droga powiatowa),
5) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/Urząd Miasta, kierunek ul. Dworcowa (droga powiatowa),
6) ul. Prezydenta F. Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek ul. Prezydenta G. Narutowicza (droga powiatowa),
7) ul. Prezydenta Franklina Roosevelta/ul. Solankowa, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa),
8) al. Niepodległości/ul. Leona Kruczkowskiego, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa),
9) al. Niepodległości/ul. Zapadłe, kierunek ul. Prezydenta Franklina Roosevelta (droga powiatowa),
10) al. Niepodległości/ul. Świętokrzyska, kierunek ul. Miechowicka (droga powiatowa),
11) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza/ul. Grodzka, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
12) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Orłowska, kierunek ul. Dworcowa (droga wojewódzka),
13) ul. bp. Antoniego Laubitza/ul. Dworcowa, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
14) ul. Stanisława Staszica/ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, kierunek ul. Poznańska (droga powiatowa),
15) ul. Jacewska, kierunek ul. Toruńska (droga wojewódzka),
Oraz na słupach:
16) Dworcowa/ul. Jana Kasprowicza, kierunek ul. bp. Antoniego Laubitza (droga krajowa),
17) ul. Poznańska/szpital, kierunek Mątwy (droga powiatowa),
Wraz z wykonaniem zasilania energetycznego od złącza kablowo – pomiarowego i szafką zasilająco-sterującą.
Elektroniczne tablice informacyjne LED, dwustronne, 5 lub 6 wierszowe, wyposażone w system zapowiedzi głosowych dla osób niewidomych lub niedowidzących, w pełni zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego Inteligentnym Systemem Transportowym (IST).
Szczegółowy opis cz. 2 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 2 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa i montaż automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego
1)Krótki opis
W zakres cz. 3 zamówienia wchodzi dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych w następujących 5 lokalizacjach:
1) ul. Dworcowa/ul. bp. Antoniego Laubitza, kierunek PKP (droga krajowa),
2) ul. Poznańska/szpital, kierunek ul. Stanisława Staszica (droga powiatowa),
3) ul. Wojska Polskiego/ul. Szarych Szeregów, kierunek al. Niepodległości (droga powiatowa),
4) al. M. Kopernika/ul. Prezydenta G. Narutowicza, kierunek ul. Prezydenta F. Roosevelta (droga powiatowa),
5) al. Mikołaja Kopernika/ul. Dworcowa (droga powiatowa).
Wraz z podłączeniem zasilania oraz.
6) przy wiacie przystankowej przy ul. Władysława Łokietka (rondo) wraz z podłączeniem zasilania z zapasu kabla wyprowadzonego podczas realizacji odrębnego zamówienia - budowa zasilania energetycznego wraz z montażem stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych.
Stacjonarny automat biletowy - obudowa ze stali pomalowanej proszkowo, zamknięta, odporna na uszkodzenia (wandaloodporna) i warunki otoczenia (m.in. wilgotność), mocowany na stałe do podłoża, z ekranem dotykowym, moduły: obsługi banknotów, monet i kart płatniczych, drukowania, diagnostyczny, zasilający, rejestracji, transmisji danych.
Szczegółowy opis cz. 2 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 3 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej
1)Krótki opis
W zakres cz. 4 wchodzi dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów (20 szt.), kasowników (20 szt. z wyświetlaczem do ładowania kart i 40 szt. standardowych), bileterek (20 szt.) oraz komunikacji głosowej VoIP (20 sz. + 1 szt. dla dyspozytora).
Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą współpracować z systemem tablic.
Informacyjnych i kierunkowych, systemem zapowiedzi głosowych oraz systemem monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej Zamawiającego.
Szczegółowy opis cz. 4 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST)
1)Krótki opis
W zakres cz. 5 zamówienia wchodzi dostawa i zainstalowanie oprogramowania do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST). Wykonawca dostarczy 25 licencji terminalowych do serwera Windows 2012 R2, posiadanego przez Zamawiającego. Dostarczone w ramach zamówienia oprogramowanie musi współpracować z obecnie użytkowanym.
Szczegółowy opis cz. 5 przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44212321, 48813100, 45215500, 30144400, 30200000, 48000000, 45000000, 45100000, 45310000, 45311100, 45330000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) na cz. 1 – 15 000,00 PLN;
2) na cz. 2 – 5 000,00 PLN;
3) na cz. 3 – 5 000,00 PLN;
4) na cz. 4 - 3 000,00 PLN;
5) na cz. 5 – 1 000,00 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej oraz wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacja projektową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1-6 do SIWZ).
2) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie:
a) część 1: 2 faktur częściowych opiewających na ok. 33 % wartości zamówienia każda i faktury końcowej,
b) część 2: faktury częściowej i końcowej opiewających na ok. 50 % wartości zamówienia każda;
c) część 3: faktury częściowej i końcowej opiewających na ok. 50 % wartości zamówienia każda;
d) część 4: faktury końcowej;
e) część 5: faktury końcowej.
3) Podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia i wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4) Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem płatności nieprzekraczającym 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.
5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
7) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) Muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – ten dokument wykonawca składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt. 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) ust. 1 pkt. 4,5,6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 3, składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oświadczenie wykonawcy
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie ustala się minimalnych standardów
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1)wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Aa) dotyczy cz. 1:
— wykonali w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 dostawy wiat autobusowych i co najmniej 2 dostawy automatycznych toalet publicznych wraz z ich montażem (w jednym lub oddzielnych zadaniach),
— dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ab) dotyczy cz. 2:
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 dostawy elektronicznych tablic informacyjnych wraz z ich montażem;
— dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ac) dotyczy cz. 3:
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 dostawy stacjonarnych automatów biletowych wraz z ich montażem;
— dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ad) dotyczy cz. 4:
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 dostawy wraz z montażem urządzeń komputerowych przeznaczonych na wyposażenie autobusów;
Ae) dotyczy cz. 5:
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu i wdrożeniu oprogramowania w zakresie zarządzania komunikacją miejską;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 60

2. okres gwarancji. Waga 20

3. skrócenie terminu wykonania. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZZP.271.1.21.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.4.2018 - 10:15

Miejscowość:

Inowrocław ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje, na podstawie art. 24aa Pzp, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego dokumentu JEDZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Data rozpoczęcia wykonywania zamówienia (cz. 1 - 5) jest szacowana i może ulec zmianie.
3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego, które należy złożyć do oferty:
1) opis techniczny oferowanych wiat autobusowych potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 1 do SIWZ i w dokumentacji projektowej (dotyczy cz. 1);
2) opis techniczny oferowanych toalet publicznych potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 4 do SIWZ i w dokumentacji projektowej (dotyczy cz. 1);
3) opis techniczny oferowanych elektronicznych tablic informacyjnych potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 2 do SIWZ i w dokumentacji projektowej (dotyczy cz. 2);
4) opis techniczny oferowanych stacjonarnych automatów biletowych potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 3 do SIWZ i w dokumentacji projektowej (dotyczy cz. 3);
5) opis techniczny oferowanych autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 5 do SIWZ (dotyczy cz. 4);
6) opis oferowanego oprogramowania do obsługi inteligentnego systemu transportowego potwierdzający spełnianie wymagań określonych w zał. nr 6 do SIWZ (dotyczy cz. 5).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587849
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587849
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.3.2018
Adres: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@inowroclaw.pl
tel: +48 523555250
fax: +48 523555233
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11403420181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 160 dni
Wadium: 29000 ZŁ
Szacowana wartość* 966 666 PLN  -  1 450 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.inowroclaw.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
30144400-4 Automaty do pobierania opłat
30200000-1 Urządzenia komputerowe
44212321-5 Wiaty autobusowe
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45215500-2 Toalety publiczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne