TITytułPolska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego
NDNr dokumentu114126-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiInspektorat Uzbrojenia
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany13/03/2018
DTTermin16/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura4 - Procedura negocjacyjna
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
30231300 - Monitory ekranowe
30232100 - Drukarki i plotery
38652100 - Projektory
48517000 - Pakiety oprogramowania informatycznego
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
OCPierwotny kod CPV30200000 - Urządzenia komputerowe
30231300 - Monitory ekranowe
30232100 - Drukarki i plotery
38652100 - Projektory
48517000 - Pakiety oprogramowania informatycznego
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
IAAdres internetowy (URL)www.iu.wp.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna 2009/81/WE

14/03/2018    S51    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania informatycznego

2018/S 051-114126

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Osoba do kontaktów: Mirosław WNOROWSKI
00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich) Warszawa
Polska
Tel.: +48 261873490
E-mail: iu.sdil@mon.gov.pl
Faks: +48 261873444


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.iu.wp.mil.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów (NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostki Wojskowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów (NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M) w skład, którego wchodzi specjalistyczne oprogramowanie, stacje robocze, plotery, drukarki laserowe, projektory multimedialne. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników, instruktorów, personelu technicznego.

2. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia zawarte są w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.iu.wp.mil.pl. Szczegółowe wymagania oraz parametry ujęte zostaną w SIWZ i załączonych do niej Wstępnych Założeniach Taktyczno Technicznych dla komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów NUR-12M, NUR-12ME, NUR-15M" (zwane dalej "WZTT"), które zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48517000, 30200000, 30232100, 30231300, 80510000, 38652100

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
powyżej 443 000,00 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 PLN), na cały okres związania ofertą.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 131 w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp".
3. Szczegółowe warunki finansowania zostaną określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku podmioty ubiegające się o wspólną realizację zamówienia powinny:
1. Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy udzielić w formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji finansowej innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.1; ust. 3 pkt 1 do 5.
6. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w Sekcji III.2.1.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 131 d ust. 1 ustawy Pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Przedmiot umowy będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zgodnie z wymogami zawartymi w AQAP 2130.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli Poufne i NATO Confidential.
4. Przedmiot dostawy będzie podlegał ocenie zgodności z wymaganiami technicznymi prowadzonej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. nr 235, poz. 1700 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa w trybie I (Dz.U. z 2013, poz. 136).
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa


Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 b pkt 1-3 ustawy Pzp dotyczące.
a) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia oraz posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych. Warunek zostanie uznany za spełniony, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3;
b) sytuacji finansowej - w zakresie określonym w sekcji III. 2.2. ogłoszenia;
c) zdolności technicznej i zawodowej - w zakresie określonym w sekcji III.2.3 ogłoszenia.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kryteriów selekcji wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć:

1) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia”, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp i kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.pl - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy osobno;

2) koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2012.1017 z późn. zm.). WT. VII - Sprzęt specjalistyczny do szkolenia oraz jego składniki i akcesoria zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001. poz. 145, nr 1625 z późn. zm.) wydaną na podstawie ustawy z 22.6.2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowymi policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290 z poźn. zm.) lub inny dokument, wystawiony przez organ państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami będącymi przedmiotem zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie tj.: obowiązek posiadania uprawnień w postaci koncesji na wytwarzanie i obrót dotyczy Wykonawców wytwarzających, a koncesji na obrót – Wykonawców prowadzących działalność handlową dotyczącą materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobami technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a który nie będzie wytwarzał lub nie będzie dokonywał obrotu przedmiotowym wyrobem nie musi posiadać koncesji w tym zakresie.
3) ważne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Poufne i NATO Confidential.
Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 412). Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji III.1.3, w sekcji III.2.2 oraz sekcji III.2.3 Ogłoszenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 131 e ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp należy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:
1) w pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp;
2) w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa


Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 Ustawy Pzp, tj. dotyczących sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie środki finansowe lub zdolność kredytową.
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).
2. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę co najmniej w wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie ww. warunku.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość posiadanych środków finansowych lub wartość zdolności kredytowej w walutach innych niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty danej waluty na złote po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu przedstawienia informacji o posiadanych środkach finansowych lub wartość zdolności kredytowej. W przypadku braku publikacji kursu walut przez NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zamawiający zastosuje ostatni kurs ogłoszony przez NBP przed tym dniem.


Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy Pzp, tj. dotyczących zdolności technicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził posiadanie zdolności technicznych do wykonania zamówienia.
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę oprogramowania bazodanowego, sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia i szkolenia o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

2. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, należy złożyć Wykaz wykonanych dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę oprogramowania bazodanowego, sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia i szkolenia o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, że zostały wykonane należycie – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl

3. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające jej należyte wykonanie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość dostaw w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na polski złoty. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy Pzp, tj. dotyczących zdolności zawodowych, Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1. Warunek zostanie uznany jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma (2) osobami mogącymi świadczyć usługi serwisowe posiadające świadectwo bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej Poufne i NATO Confidential.

2. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz ten powinien zawierać informacje dotyczące: posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zakresu wykonywanych czynności, posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, oraz podstawy prawnej do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego http://www.iu.wp.mil.pl.

3. Dla każdej z ww. osób należy złożyć ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej Poufne i NATO Confidential wraz z zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Jeżeli liczba wykonawców którzy spełniają warunki w postępowaniu, będzie równa lub niższa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przyznawania punktów.
3. W przypadku, gdy wymagane warunki spełni więcej niż ww. liczba wykonawców Zamawiający dokona klasyfikacji wykonawców w oparciu o wykaz wykonanych dostaw.
4. Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie, na podstawie złożonego wykazu dostaw i dołączonych do niego dokumentów określających, że dostawy te zostały wykonane należycie: wykonawcy, za każdą dodatkową dostawę spełniającą warunki, o których mowa w sekcji III. 2.3, zostanie przyznany 1 pkt z zastrzeżeniem, że niniejszej punktacji podlegają jedynie dostawy wykonane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wykonanych dostaw spełniających warunki o których mowa w sekcji III.2.3, wykazanych w załączonym przez Wykonawcę wykazie.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert nie
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin realizacji. Waga 30

3. Gwarancja. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IU/45/V-103/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 131h ustawy Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny.

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego: http://www.iu.wp.mil.pl.

3. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, pismem trwałym.
4. Wraz z wnioskiem, w terminie określonym w sekcji IV.3.4, należy złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami sekcji III.1.3, III.2.1, III.2.2 i III.2.3;
2) pełnomocnictwa - w przypadku ustanowienia pełnomocników.
5. Wniosek, oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę(-by) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty, dla których zostały określone wzory zawarte w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego zaleca się wypełnić według wymagań w nich zawartych, bez dokonywania zmian w ich treści.
7. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych i sytuacji finansowej polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dokument o którym mowa w sekcji III.1.3 ust. 4, powinny być złożone w oryginale.
8. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. Pozostałe dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej polega Wykonawca, przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w trwale zamkniętym pakiecie (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z jego zawartością przed upływem terminu składania wniosków.
Pakiet musi zostać opatrzony napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pt. Dostawa komputerowego systemu dydaktycznego z oprogramowaniem do szkolenia obsług radarów (NUR-15M, NUR-12ME, NUR-12M”.
12. Wnioski można składać w godz. 8:00–15:00 w Kancelarii Jawnej zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
13. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się Wykonawcami:
1) osobiście;
2) za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe;
3) za pośrednictwem faksu, pod numerem: +48 261 873 444.
4) za pośrednictwem e-mail.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku niezależnie od wyniku postępowania.
15. Zamawiający, przed upływem terminu składania wniosków może zmienić treść ogłoszenia. Każda wprowadzona zmiana stanie się integralną częścią tego ogłoszenia.
16. W przypadku, gdy we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie ujawnia się tych informacji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych.
18. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się w terminach określonych w Dziale VI (Środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.3.2018
Adres: ul. Królewska 1/7, 00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich) Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: iu.sdil@mon.gov.pl
tel: +48 261873490
fax: +48 261873444
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11412620181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [NO]: Negocjacje z ogłoszeniem
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 40000000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 333 333 333 PLN  -  2 000 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.iu.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7, 00-909 (00-065 dla przesyłek kurierskich) Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30231300-0 Monitory ekranowe
30232100-5 Drukarki i plotery
38652100-1 Projektory
48517000-5 Pakiety oprogramowania informatycznego
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego