Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Zielonka: Artyleria
NDNr dokumentu114128-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćZIELONKA
AUNazwa instytucjiWojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (PL1250000208)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin12/04/2018
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura2 - Procedura ograniczona
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV35322000 - Artyleria
OCPierwotny kod CPV35322000 - Artyleria
IAAdres internetowy (URL)http://www.witu.mil.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna 2009/81/WE

14/03/2018    S51    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 

Polska-Zielonka: Artyleria

2018/S 051-114128

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
PL1250000208
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
Osoba do kontaktów: Mieczysław Sienkiewicz
05-220 Zielonka
Polska
Tel.: +48 227614680
E-mail: witu@witu.mil.pl
Faks: +48 227614446


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.witu.mil.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut badawczy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiot zamówienia: dostawa zespołów do stanowiska balistycznego 120x570 mm
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego (Ośrodek Badań Dynamicznych w Stalowej Woli) zespołów do stanowiska balistycznego 120x570 mm:
Lufa z tuleją nr rys RH-L44 – 321 100.00.00 o długości 44 kalibrów i długości komory nabojowej 570 mm wraz z tuleją prowadzącą przystosowaną do montażu w zespole kołyski stanowiska balistycznego RH-L44.00.0000 z dwoma gniazdami w komorze nabojowej lufy do wkręcenia piezoelektrycznych czujników ciśnienia (gwint M12x10, zgodnie z obowiązującą dokumentacją rys. RH-L44/SZKIC3 – 2 kpl.,
Obsada zamka nr rys. RH-L44- 321610.00.0 – 1 kpl.,
Zamek kompletny nr rys. RH-L44 – 321800.00.0 – 1 kpl.,
Zespół elektro iglicy nr rys. RH-L44 – 321860.00.0 – 1 kpl.,
— Książki luf z wpisem resursu technicznego potwierdzającą ilość oddanych strzałów,
— Dopuszcza się lufy i zespoły używane z uwzględnieniem, że wykonawca udzieli gwarancji na lufy 24 miesiące lub 1 400 strzałów (łącznie dla dwóch luf) przy czym nie mniej niż 650 strzałów dla jednej z luf (przeliczeniowo).
Gwarancja na pozostałe zespoły w ilości 1 500 strzałów.
Do strzałów przeliczeniowych należy zastosować zasadę:
Amunicja ćwiczebna 1,5 x strzał.
Amunicja HE 1 x strzał.
Amunicja KE 2,5 x strzał.
Amunicja KE 9 z rdzeniem wolframowym) 6 x strzał.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

35322000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Informacje na temat wadium.
Zaproszeni do składania ofert wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą. Szczegółowe informacje nt. wadium zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa


Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 Pzp załącznik nr 2 do ogłoszenia;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie dostaw wskazanych w rozdz. 5 pkt 2 ppkt b) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie — załącznik nr 4 do ogłoszenia;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami — załącznik nr 5 do ogłoszenia;
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
e) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 1 400 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 400 000,00 PLN;
g) certyfikat potwierdzający, że wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania zawarte w normie z serii ISO 9001:2008 tj. AQAP 2120 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji” lub równoważny,
h) koncesja o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa


Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 1 400 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 400 000,00 PLN.


Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami — załącznik nr 5 do ogłoszenia,
— oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Termin dostawy. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/6/18/L3/KO
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: witu@witu.mil.pl
tel: +48 227614680
fax: +48 227614446
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11412820181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 7 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.witu.mil.pl
Informacja dostępna pod: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, woj. MAZOWIECKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
35322000-7 Artyleria