TITytułPolska-Koprzywnica: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
NDNr dokumentu114279-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćKOPRZYWNICA
AUNazwa instytucjiGmina Koprzywnica (260904 2)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DTTermin24/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
OCPierwotny kod CPV45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
IAAdres internetowy (URL)http://www.koprzywnica.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

14/03/2018    S51    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Koprzywnica: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

2018/S 051-114279

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Koprzywnica
260904 2
ul. 11 Listopada 88
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Kopzywnicy
27-660 Koprzywnica
Polska
Tel.: +48 158477040
E-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl
Faks: +48 158477077


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.koprzywnica.eu


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Ogólne usługi publiczne
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Koprzywnica, Błonie, Sośniczany, Gnieszowice, Trzykosy, Niedźwice, Zbigniewice, Zbigniewice-Kolonia, Dmosice
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica. Szczegółowy zakres zaplanowanych robót budowlanych przedstawiony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45252100, 45232440

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica. Szczegółowy zakres zaplanowanych robót budowlanych przedstawiony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 051 000,00 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 7.5.2018 Zakończenie 30.6.2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100),
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90 % wartości robót wykonanych.
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 90 % wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10 % wartości przedmiotu zamówienia.
3. Faktury częściowe mogą być wystawiane za okres obejmujący minimalnie trzy pełne miesiące i nie częściej niż raz na kwartał.
Do formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, na podstawie aktualnej (nie wcześniejszej niż 1-en miesiąc przed upływem terminu składania ofert) informacji z banku potwierdzającej, że posiada na rachunku bankowym wolne środki finansowe lub posiada zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych),
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:
— co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN, i,
— co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie lub rozbudowie sieci kanalizacyjnej o minimalnej długości sieci 10 km oraz wartości brutto nie mniejszej niż 6 000 000,00 PLN (warunek łączny).
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że będzie dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
— o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) - posiadająca: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba) - posiadająca: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
— o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty brutto. Waga 60

2. Okres gwarancji. Waga 30

3. Doświadczenie Kierownika Budowy. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
UT.271.3.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.4.2018 - 10:15

Miejscowość

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11-go Listopada 88, 27-660 Koprzywnica

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UDA-RPSW.04.03.00-26-0030/16-00.o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.03.00-26-0027/16
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania @uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: ul. 11 Listopada, 27-660 Koprzywnica
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl
tel: 15 847 70 40
fax: 15 847 70 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11427920181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 797 dni
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.koprzywnica.eu
Informacja dostępna pod: Gmina Koprzywnica
ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków