Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Opole: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
NDNr dokumentu114304-2018
PDData publikacji14/03/2018
OJDz.U. S51
TWMiejscowośćOPOLE
AUNazwa instytucjiPL-Opole
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/03/2018
DDTermin składania wniosków o dokumentację18/04/2018
DTTermin24/04/2018
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj ofertyZ - Nie określono
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
OCPierwotny kod CPV50222000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
IAAdres internetowy (URL)https://www.polregio.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa 2004/17/WE

14/03/2018    S51    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2018/S 051-114304

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL-Opole
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48
Punkt kontaktowy: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole
Osoba do kontaktów: Lidia Patoła
45-075 Opole
Polska
Tel.: +48 665916091
E-mail: lidia.patola@p-r.com.pl


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: https://www.polregio.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie wymiany kół monoblokowych w autobusie szynowym SA103-004
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba przedsiębiorstwa Wykonawcy lub inne wskazane przez Wykonawcę miejsce
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie wymiany kół monoblokowych w autobusie szynowym SA103-004 (8 kół w 4 zestawach kołowych).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wymiana kół monoblokowych w autobusie szynowym SA103-004 (8 kół w 4 zestawach kołowych).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 10 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Określono w SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Określono w SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musispełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z § 6 SIWZ oraz nie może podlegać.
Wykluczeniu postępowania, zgodnie z § 7 SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 PLN
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał jedną wymianę kół mnoblokowych na co najmniej jednym autobusie szynowym wyprodukowanych po 2000 r. o wartości co najmniej 90 000,00 PLN. (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin realizacji o którym mowa w §2 ust. 3 wzoru Umowy stanowiącej załącznik Nr 6 do SIWZ. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PRLa-251/2/2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.4.2018 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.4.2018 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.4.2018 - 11:00

Miejscowość

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 48,45-075 Opole

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.3.2018
Adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole
woj. OPOLSKIE
Dane kontaktowe: email: lidia.patola@p-r.com.pl
tel: +48 665916091
fax: +48 0775541370
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11430420181
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2018-03-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: https://www.polregio.pl
Informacja dostępna pod: PL-Opole
"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 48, 45-075 Opole, woj. OPOLSKIE
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 18/04/2018
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego