Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 11493-2014
PD Data publikacji 14/01/2014
OJ Dz.U. S 9
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 10/01/2014
DT Termin 24/02/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

14/01/2014    S9    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 009-011493

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Patryk Zakrzewski
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465763
E-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębińska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465811
E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, Województwo Małopolskie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:
Zadanie nr 1
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
Zadanie nr 2
Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim
Zadanie nr 2
Świadczenie usług zarządzania systemem i pełnienie funkcji Operatora systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna - System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim .
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto Zadania nr 1 podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I.
1.1. POSIADANIA UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA zgodnie z zapisami w Sekcji III.2.3).
1.3. DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM ORAZ OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.4. SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ zgodnie z zapisami Sekcji III.2.2)
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SEKCJI III dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ „WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
1.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1 – 1.2.3. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
1.3 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z zapisami sekcji III.2.2)
1.4 pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
3.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- pkt. 2.2 – 2.4 i 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- pkt. 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3.2 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.3 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 3.1
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
5. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
5.1 Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
5.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.4 Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt II. 1.4 musi zostać złożone
w oryginale.
5.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej
3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy w informacji określonej powyżej wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).
Zamawiający zaznacza, iż poszczególne cechy oraz funkcjonalności danego systemu informatycznego, którego wdrożenie i administrowanie Wykonawca wykazuje na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia określonych w niniejszym punkcie, w zakresie określonym w ramach tych warunków powinny zostać wyczerpująco, jednolicie i spójnie wskazane zarówno w WYKAZIE USŁUG, jak i dowodach przedstawianych na potwierdzenie należytego wykonania usług wymienionych w tym wykazie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:
1. Wdrożył i administruje lub administrował kompletnym systemem informatycznym obsługującym, co najmniej 250 użytkowników, posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery, lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, w którym;
— system posiada własne środowisko agregujące i przetwarzające dane – bazę danych obsługującą, co najmniej 5000 rekordów dotyczących pozycji geograficznych pojazdów wyposażonych w elementy systemu – urządzenia lokalizacji pojazdów, oraz co najmniej 10000 rekordów danych odczytywanych poprzez RFID i przesyłanych do systemu centralnego za pomocą transmisji danych w sieci GSM.
— system zawiera co najmniej jedną aplikację mobilną tzn. aplikację będącą elementem systemu dedykowaną dla urządzeń mobilnych typu smartphone, tablet lub PDA o funkcjonalności, co najmniej umożliwiającej odczyt identyfikatorów RFID, zarządzaną z poziomu centralnego systemu informatycznego,
— w ramach systemu dostarczono minimum 50 urządzeń mobilnych a urządzenia mobilne posiadały, co najmniej moduły GPS, GSM oraz czytniki RFID.
Wykonawca administruje lub administrował systemem przez okres nie krótszy a niżeli 6 miesięcy, a w ramach zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług administrowania tym systemem zawierają się co najmniej następuje czynności;
— utrzymuje infrastrukturę systemu - platformy aplikacji systemu realizowanej, co najmniej przez przeglądarkę WWW w zakresie utrzymania obejmującym, co najmniej sprzęt i oprogramowanie,
— obsługuje urządzenia lokalizacji pojazdów w systemie w zakresie, co najmniej zdalnego definiowania parametrów urządzeń i aktualizacji tych parametrów,
— wykonuje naprawy usterek elementów systemu, w tym urządzeń mobilnych i oprogramowania
— aktualizuje oprogramowanie wszystkich elementów systemu, a miesięczna wartość usług administrowania systemem jest nie mniejsza niż 20 000 PLN, co wyrażane jest odpowiednimi fakturami wystawianymi dla posiadacza systemu.
2. Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery, lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system na podstawie gromadzonych danych z minimum trzydziestu urządzeń lokalizacji pojazdów gromadzi w warstwie serwerowej systemu dane pochodzące z urządzeń mobilnych takie jak; lokalizacja (miejsce) i czas, a następnie w wyniku przetworzenia tych danych przekazuje do urządzeń przeznaczonych do emisji komunikatów treści np. rozkłady jazdy z przewidywanym rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu na minimum dziesięciu urządzeniach zewnętrznych przeznaczonych do emisji treści.
System ten składać się powinien co najmniej z systemu informatycznego zarządzającego, z urządzeń lokalizacji pojazdów i urządzeń przeznaczonych do emisji treści.
3 Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym interfejs obsługi systemu realizowany za pomocą co najmniej przeglądarki internetowej, posiadającym własne środowisko graficzne typu GIS lub korzystającym z zewnętrznego źródła danych GIS poprzez usługi typu WMS, przeznaczonym do prezentowania treści takich jak:
— lokalizacja przystanków komunikacji publicznej
— prezentacja treści powiązanych z obiektami fizycznymi prezentowanymi w środowisku graficznym, w którym dostęp do informacji zawartych w systemie był możliwy również w sposób dedykowany przez urządzenia mobilne.
System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację użytkowników w systemie i udostępniać zarejestrowanym użytkownikom narzędzia przeznaczone do personalizacji danych zgromadzonych w systemie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-1/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 100,65 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie Zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.2.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.2.2014 - 10:00

Miejscowość:

30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- Zadanie nr 1 – do dnia 31 marca 2015 r.
- Zadanie nr 2 – przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania nr 1
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamówienie w zakresie objętym Zadaniem nr 1 planowanie jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
4. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie, ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.1.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 55535-2014
PD Data publikacji 18/02/2014
OJ Dz.U. S 34
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 14/02/2014
DT Termin 10/03/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

18/02/2014    S34    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 034-055535

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.02.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.02.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.03.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.03.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 75405-2014
PD Data publikacji 05/03/2014
OJ Dz.U. S 45
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 03/03/2014
DT Termin 26/03/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

05/03/2014    S45    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 045-075405

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.03.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.03.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.03.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.03.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 88407-2014
PD Data publikacji 15/03/2014
OJ Dz.U. S 53
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 11/03/2014
DT Termin 03/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

15/03/2014    S53    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 053-088407

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1. – 1.2.3. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia

tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.

Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa

w Wykazie usług są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane

w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy

od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia

tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.

Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa

w Wykazie usług są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane

w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Zamawiający zaznacza, iż poszczególne cechy oraz funkcjonalności danego systemu informatycznego, którego wdrożenie i administrowanie Wykonawca wykazuje

na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków dotyczących posiadania wiedzy

i doświadczenia określonych w cz. II. pkt 1.2.1. – 1.2.3. SIWZ, w zakresie określonym

w ramach tych warunków powinny zostać wyczerpująco, jednolicie i spójnie wskazane zarówno w WYKAZIE USŁUG, jak i dowodach przedstawianych na potwierdzenie należytego wykonania usług wymienionych w tym wykazie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1. Wdrożył i administruje lub administrował kompletnym systemem informatycznym obsługującym co najmniej 250 użytkowników, posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje

w systemie w tzw. chmurze, w którym:

- system posiada własne środowisko agregujące i przetwarzające dane – bazę danych obsługującą co najmniej 5000 rekordów dotyczących pozycji geograficznych pojazdów wyposażonych w elementy systemu – urządzenia lokalizacji pojazdów oraz co najmniej 10000 rekordów danych odczytywanych poprzez RFID i przesyłanych do systemu centralnego za pomocą transmisji danych w sieci GSM,

- system zawiera co najmniej jedną aplikację mobilną tzn. aplikację będącą elementem systemu dedykowaną dla urządzeń mobilnych typu smartphone, tablet lub PDA

o funkcjonalności co najmniej umożliwiającej odczyt identyfikatorów RFID, zarządzaną

z poziomu centralnego systemu informatycznego,

- w ramach systemu dostarczono minimum 50 urządzeń mobilnych a urządzenia mobilne posiadały, co najmniej moduły GPS, GSM oraz czytniki RFID.

Wykonawca administruje lub administrował systemem przez okres nie krótszy a niżeli 6 miesięcy,

a w ramach zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług administrowania tym systemem zawierają się co najmniej następuje czynności:

- utrzymuje infrastrukturę systemu - platformy aplikacji systemu realizowanej co najmniej przez przeglądarkę WWW w zakresie utrzymania obejmującym, co najmniej sprzęt

i oprogramowanie,

- obsługuje urządzenia lokalizacji pojazdów w systemie w zakresie co najmniej zdalnego definiowania parametrów urządzeń i aktualizacji tych parametrów,

- wykonuje naprawy usterek elementów systemu, w tym urządzeń mobilnych

i oprogramowania

- aktualizuje oprogramowanie wszystkich elementów systemu, a miesięczna wartość usług administrowania systemem jest nie mniejsza niż 20 000 zł, co wyrażane jest odpowiednimi fakturami wystawianymi dla posiadacza systemu.

2. Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system na podstawie gromadzonych danych z minimum trzydziestu urządzeń lokalizacji pojazdów gromadzi w warstwie serwerowej systemu dane pochodzące z urządzeń mobilnych takie jak: lokalizacja (miejsce)

i czas, a następnie w wyniku przetworzenia tych danych przekazuje do urządzeń przeznaczonych do emisji komunikatów treści np. rozkłady jazdy z przewidywanym rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu na minimum dziesięciu urządzeniach zewnętrznych przeznaczonych do emisji treści.

System ten składać się powinien co najmniej z systemu informatycznego zarządzającego,

z urządzeń lokalizacji pojazdów i urządzeń przeznaczonych do emisji treści.

3. Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym interfejs obsługi systemu realizowany za pomocą co najmniej przeglądarki internetowej, posiadającym własne środowisko graficzne typu GIS lub korzystającym z zewnętrznego źródła danych GIS poprzez usługi typu WMS, przeznaczonym do prezentowania treści takich jak:

- lokalizacja przystanków komunikacji publicznej

- prezentacja treści powiązanych z obiektami fizycznymi prezentowanymi w środowisku graficznym, w którym dostęp do informacji zawartych w systemie był możliwy również

w sposób dedykowany przez urządzenia mobilne.

System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację użytkowników w systemie

i udostępniać zarejestrowanym użytkownikom narzędzia przeznaczone do personalizacji danych zgromadzonych w systemie.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zadanie nr 1 - do dnia 31 marca 2015 r.

- Zadanie nr 2 - przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania nr 1

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Zamówienie w zakresie objętym Zadaniem nr 1 planowane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

4. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.03.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.03.2014 (10:00)

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.

Wykonawca w wykazie usług winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (cz. II pkt 1.2.1. – 1.2.7. SIWZ) oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.2.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty według średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.

Wykonawca w wykazie usług winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.2.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej

niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.

W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług określone w § 1 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

1.Wdrożył kompletny system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje

w systemie w tzw. chmurze, obsługujący co najmniej 250 użytkowników systemu.

2. Wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system posiada własne środowisko agregujące i przetwarzające dane – bazę danych obsługującą w okresach co najmniej tygodniowych co najmniej 5000 rekordów dotyczących pozycji geograficznych pojazdów wyposażonych w elementy systemu – urządzenia lokalizacji pojazdów oraz co najmniej 10000 rekordów danych odczytywanych poprzez RFID i przesyłanych do systemu centralnego za pomocą transmisji danych w sieci GSM.

3. Wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system zawiera co najmniej jedną aplikację mobilną, tzn. aplikację będącą elementem systemu dedykowaną dla urządzeń mobilnych typu smartphone, tablet lub PDA o funkcjonalności, co najmniej umożliwiającej odczyt identyfikatorów RFID, zarządzaną z poziomu centralnego systemu informatycznego.

4. Wdrożył system informatyczny o architekturze typu klient – serwer opartej o fizyczne serwery lub posiadający architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, gdzie w ramach systemu dostarczono minimum 50 urządzeń mobilnych,

a urządzenia mobilne posiadały co najmniej moduły GPS, GSM oraz czytniki RFID.

5. Administrował lub administruje wskazanymi powyżej w pkt 1.2.1. – 1.2.4. systemami, a w ramach zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług administrowania tymi systemami zawierają się co najmniej następujące czynności:

— utrzymanie infrastruktury systemu - platformy aplikacji systemu realizowanej co najmniej przez przeglądarkę WWW w zakresie utrzymania obejmującym co najmniej sprzęt i oprogramowanie,

— obsługa urządzeń lokalizacji pojazdów w systemie w zakresie co najmniej zdalnego definiowania parametrów urządzeń i aktualizacji tych parametrów,

— wykonywanie naprawy usterek elementów systemu, w tym urządzeń mobilnych i oprogramowania,

— aktualizowanie oprogramowania wszystkich elementów systemu.

6. Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym architekturę typu klient – serwer opartą o fizyczne serwery lub posiadającym architekturę opartą o wirtualne maszyny przetwarzające operacje w systemie w tzw. chmurze, który to system na podstawie gromadzonych danych z minimum trzydziestu urządzeń lokalizacji pojazdów gromadzi w warstwie serwerowej systemu dane pochodzące z urządzeń mobilnych takie jak: lokalizacja (miejsce) i czas, a następnie w wyniku przetworzenia tych danych przekazuje do urządzeń przeznaczonych do emisji komunikatów treści np. rozkłady jazdy z przewidywanym rzeczywistym czasem odjazdu pojazdu na minimum dziesięciu urządzeniach zewnętrznych przeznaczonych do emisji treści.

System ten składać się powinien co najmniej z systemu informatycznego zarządzającego, z urządzeń lokalizacji pojazdów i urządzeń przeznaczonych do emisji treści.

7. Wdrożył i administruje lub administrował systemem informatycznym posiadającym interfejs obsługi systemu realizowany za pomocą co najmniej przeglądarki internetowej, posiadającym własne środowisko graficzne typu GIS lub korzystającym z zewnętrznego źródła danych GIS poprzez usługi typu WMS, przeznaczonym do prezentowania treści takich jak:

— lokalizacja przystanków komunikacji publicznej,

— prezentacja treści powiązanych z obiektami fizycznymi prezentowanymi w środowisku graficznym, w którym dostęp do informacji zawartych w systemie był możliwy również w sposób dedykowany przez urządzenia mobilne.

System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rejestrację użytkowników w systemie i udostępniać zarejestrowanym użytkownikom narzędzia przeznaczone do personalizacji danych zgromadzonych w systemie.

Uwaga – możliwie jest wykonanie (wykonywanie) usług, o których mowa w pkt 1. – 7, wykazywanych w ramach spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zarówno w ramach jednego, jak i odrębnych zamówień.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

— Zadanie nr 1 – do dnia 15.5.2015 r.

— Zadanie nr 2 – przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru Zadania nr 1.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od jego udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. W tym okresie Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie Zadania nr 1 o wartości nieprzekraczającej 10 % wartości zadania nr 1 oraz w zakresie zadania nr 2 o wartości nieprzekraczającej 10 % wartości zadania nr 2.

Zamówienia uzupełniające w razie takiej potrzeby udzielone zostaną w okresie, kiedy Wykonawca pełnił będzie funkcję Operatora systemu MKA i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w szczególności w ramach następującego zakresu usług:

— wprowadzanie zmian w systemie informatycznym systemu MKA w związku z przystąpieniem nowego Partnera do projektu MKA,

— wprowadzanie do systemu nowych parkingów w systemie park&ride w zakresie zmian w systemie informatycznym,

— obsługa nowego Partnera w projekcie MKA w zakresie i na zasadach analogicznych jak obsługa pozostałych Partnerów w ramach projektu.

3. Zamówienie w zakresie objętym Zadaniem nr 1 planowane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 – działanie 1.2 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

4. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

03.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

03.04.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 105197-2014
PD Data publikacji 28/03/2014
OJ Dz.U. S 62
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/03/2014
DT Termin 18/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

28/03/2014    S62    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 062-105197

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

03.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

03.04.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.04.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 112863-2014
PD Data publikacji 03/04/2014
OJ Dz.U. S 66
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 01/04/2014
DT Termin 24/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

03/04/2014    S66    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 066-112863

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.04.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.04.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 118671-2014
PD Data publikacji 08/04/2014
OJ Dz.U. S 69
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 03/04/2014
DT Termin 24/04/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

08/04/2014    S69    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 069-118671

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

E-mail: e.grabowska@zdw.krakow.pl

Powinno być: 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

E-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 136144-2014
PD Data publikacji 19/04/2014
OJ Dz.U. S 78
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 15/04/2014
DT Termin 08/05/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

19/04/2014    S78    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 078-136144

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.04.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

24.04.2014 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe

Zadanie nr 1 - do dnia 15.5.2015

Zadanie nr 2 - przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru Zadania nr 1

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

08.05.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

08.05.2014 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe

Zadanie nr 1 - do dnia 15.10.2015

Zadanie nr 2 - przez okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru Zadania nr 1

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
ND Nr dokumentu 234226-2014
PD Data publikacji 11/07/2014
OJ Dz.U. S 131
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/07/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe
OC Pierwotny kod CPV 32500000 - Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
48820000 - Serwery
72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
80500000 - Usługi szkoleniowe

11/07/2014    S131    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2014/S 131-234226

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.1.2014, 2014/S 9-011493)

Przedmiot zamówienia:
CPV:72000000, 48820000, 34996000, 32500000, 80500000

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Serwery

Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Usługi szkoleniowe

Procedury niepełnej
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

Inne dodatkowe informacje

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione – podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 1149320141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 250000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 333 333 PLN  -  12 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
48820000-2 Serwery
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia