Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-108/2012


Numer ogłoszenia: 115087 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny , ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wum.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-108/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety: Pakiet 1 Badawcze mikroskopy biologiczne - 2 szt. kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (Nikon Eclipse E400, E200, 50i, E80); Pakiet 2 Kamera mikroskopowa 3MP do współpracy z mikroskopem stereoskopowym OPTA-TECH SK- 390; Pakiet 3 Rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.3.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.51.00.00-3, 38.65.16.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • inne dokumenty

  Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków będzie złożenie wraz z ofertą: 1) kart katalogowych, folderów lub innych dokumentów zawierających opis techniczny oferowanego sprzętu wymienionego w Formularzach wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.1 - 2.3 do SIWZ). 2) Deklaracji zgodności WE lub Certyfikatu CE. W przypadku, gdy z treści deklaracji zgodności wynika, iż dla ważności tego dokumentu wymagany jest Certyfikat CE, Wykonawca zobowiązany jest złożyć te dokumenty łącznie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej w niniejszej umowie; 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od ostatniego dnia terminu realizacji postanowień umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Dział Zamówień Publicznych, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 315B.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.05.2012 godzina 09:30, miejsce: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Dział Zamówień Publicznych, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 315B.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie w zakresie Pakietu 3 realizowane jest w ramach projektu Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG / 1.3.1, na podstawie umowy dofinansowania Nr UDA-POIG.01.03.01-00-005/09, z dnia 01.01.2010 r.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Badawcze mikroskopy biologiczne - 2 szt. kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (Nikon Eclipse E400, E200, 50i, E80).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.51.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 70.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kamera mikroskopowa 3MP do współpracy z mikroskopem stereoskopowym OPTA-TECH SK- 390.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.51.00.00-3, 38.65.16.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  38.51.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 26.06.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-108/2012


Numer ogłoszenia: 136181 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 115087 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-108/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mikroskopów, sprzętu mikroskopowego oraz rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e w podziale na pakiety: Pakiet 1 Badawcze mikroskopy biologiczne - 2 szt. kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (Nikon Eclipse E400, E200, 50i, E80); Pakiet 2 Kamera mikroskopowa 3MP do współpracy z mikroskopem stereoskopowym OPTA-TECH SK- 390; Pakiet 3 Rozbudowa mikroskopu Nikon Ti-e. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.3.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
38.51.00.00-3, 38.65.16.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie w zakresie Pakietu 3 realizowane jest w ramach projektu Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne o wysokiej poręczności chirurgicznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG / 1.3.1, na podstawie umowy dofinansowania Nr UDA-POIG.01.03.01-00-005/09, z dnia 01.01.2010 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Precoptic Co. Wojciechowscy Spółka Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50925,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54999,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54999,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54999,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Precoptic Co. Wojciechowscy Spółka Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60185,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64999,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  64999,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64999,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
tel: 225720366, 225720373
fax: 225720363
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11508720120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-05-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wum.edu.pl
Informacja dostępna pod: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Dział Zamówień Publicznych, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 315B
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
38510000-3 Mikroskopy
38651600-9 Kamery cyfrowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 Precoptic Co. Wojciechowscy Spółka Jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-06-22 54 999,00
Pakiet 2 Precoptic Co. Wojciechowscy Spółka Jawna
ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-06-22 64 999,00