Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Chełm: Sukcesywna usługa transportowa przewozu pyłów dymnicowych


Numer ogłoszenia: 117157 - 2011; data zamieszczenia: 17.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mpgk.chelm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna usługa transportowa przewozu pyłów dymnicowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna usługa transportowa na przewóz pyłów dymnicowych w ilości do 6000 ton z miejscowości Rogowiec k. Bełchatowa do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie ul. Bieławin 5. Szczegółowy opis sposobu realizacji usługi zawiera załącznik nr 5 (umowa)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.20.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na podjęcie i realizowanie działalności określonej w przedmiocie zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług, z których każda trwała, co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, zgodnych z opisem i odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokument potwierdzający, że te usługi te zostały wykonane należycie. Wartość jednostkowa 12 miesięcznych kontraktów odpowiadających przedmiotowi zamówienia określonych w referencjach nie może być niższa niż 70% wartości określonej w ofercie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 2 pojazdami przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 3 kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1 - 4 Ustawy 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na podjęcie i realizowanie działalności określonej w przedmiocie zamówienia. 1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług, z których każda trwała, co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, zgodnych z opisem i odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączy dokument potwierdzający, że te usługi te zostały wykonane należycie. Wartość jednostkowa 12 miesięcznych kontraktów odpowiadających przedmiotowi zamówienia określonych w referencjach nie może być niższa niż 70% wartości określonej w ofercie. 1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 2 pojazdami przystosowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 1.4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. a) Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 3 kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 1.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). II. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 pkt 1-4) oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 1. W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 Ustawy wykonawca powinien złożyć: 1.1 Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a. 1.2 Aktualną licencję na przewóz krajowy oraz zezwolenie na transport pyłów o kodzie 100102 popioły lotne z węgla inne niż niebezpieczne. 1.3 Wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług, z których każda trwała, co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu, zgodnych z opisem i odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 6), oraz załączy dokument potwierdzający, że te usługi te zostały wykonane należycie. Wartość jednostkowa 12 miesięcznych kontraktów odpowiadających przedmiotowi zamówienia określonych w referencjach nie może być niższa niż 70% wartości określonej w ofercie. Na potwierdzenie danych umieszczonych w załączniku nr 6, wykonawca dołączy dokumenty zawierające: a) Nazwę wraz z adresem firmy wystawiającej dokumenty. b) Określenie przedmiotu realizowanego kontraktu. c) Okres (daty) wykonania realizowanego kontraktu. d) Informacje, że przedmiot kontraktu został wykonany należycie. 1.4 Wykaz posiadanych w dyspozycji, co najmniej 2 pojazdów wraz z podaniem marki, typu oraz przeznaczenia. Wskazane pojazdy muszą posiadać możliwość podania pyłów, stanowiących przedmiot zamówienia, do silosa. 1.5 Wykaz posiadanych w dyspozycji, co najmniej 3 kierowców wraz z kserokopią prawa jazdy i dokumentu upoważniającego do przewozu towarów określonych przedmiotem zamówienia. UWAGA: WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA OKAŻE SIĘ NAJKORZYSTNIEJSZA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA PEŁNEGO WYKAZU POJAZDÓW WRAZ Z NR REJESTRACYJNYMI ORAZ KIEROWCÓW. Wymóg powyższy wynika z warunków postawionych przez sprzedawcę popiołów dymnicowych. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4). 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (załącznik nr 4a). 2.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1. 2.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy. 2.5. Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców zobowiązani są do spełnienia warunków zgodnie z zapisami ust. XVII DIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 3.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 3.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3.1.2. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom: 4.1. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 5). 4.2. Prawidłowo sporządzone załączniki od 1 do 6. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 5.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ust. VIII, pkt 2, ppkt 2.1 i 2.2 oraz pkt. 3, ppkt. 3.1 składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 5.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 5.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu, obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.mpgk.chelm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2011 godzina 13:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 27.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Chełm: Sukcesywna usługa transportowa przewozu pyłów dymnicowych


Numer ogłoszenia: 131965 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 117157 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna usługa transportowa przewozu pyłów dymnicowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna usługa transportowa na przewóz pyłów dymnicowych w ilości do 6000 ton z miejscowości Rogowiec k. Bełchatowa do Oczyszczalni Ścieków w Chełmie ul. Bieławin 5. Szczegółowy opis sposobu realizacji usługi zawiera załącznik nr 5 (umowa).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Cemex Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskich 212 A, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 240000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  262800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  262800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  329400,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11715720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 374 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mpgk.chelm.pl
Informacja dostępna pod: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, pokój 32
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna usługa transportowa przewozu pyłów dymnicowych Cemex Polska Sp. z o.o.
al. Jerozolimskich 212 A, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-05-09 262 800,00