Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
ND Nr dokumentu 117575-2015
PD Data publikacji 04/04/2015
OJ Dz.U. S 67
TW Miejscowość CHEŁMIEC
AU Nazwa instytucji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/04/2015
DT Termin 15/05/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
OC Pierwotny kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
IA Adres internetowy (URL) http://www.chelmiec.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/04/2015    S67    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2015/S 067-117575

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2
Osoba do kontaktów: Beata Śliwa
33-395 Chełmiec
POLSKA
Tel.: +48 184145624
E-mail: przetargi@chelmiec.pl
Faks: +48 184145643

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.chelmiec.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 1) Wielogłowy, Wielopole, 2) Piątkowa, Januszowa, 3) Marcinkowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:
a) robót budowlanych na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 1) Wielogłowy, Wielopole, 2) Piątkowa, Januszowa, 3) Marcinkowice.
b) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie sieci wykonanej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia i terminu jego wykonania zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z pkt 1 a) i b) robót budowlanych oraz czynności administracyjnych.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca wykonujący sieć kanalizacyjną na w/w zadaniu może w porozumieniu z mieszkańcami i w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę oraz dokumentację techniczną dotycząca wykonania tego zadania, realizować przyłącza domowe. Zamawiający nie będzie finansował ani też uczestniczył w negocjacjach finansowych za wykonane przyłącza. Każdorazowo Wykonawca w tym zakresie będzie uzgadniał kwestie rozliczenia finansowego z mieszkańcami. Warunkiem zasadniczym wykonania przyłącza mieszkańcom jest fakt ujęcia działki danego mieszkańca w decyzji pozwolenia na budowę oraz wrysowane przyłącze dla tegoż mieszkańca w dokumentacji projektowej. Każdorazowo wykonane mieszkańcowi przyłącze musi zostać odebrane przez Inspektora nadzoru nadzorującego wykonanie sieci kanalizacyjnej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie skutkować będą dla Wykonawcy niemożliwością odbioru wykonanej przez niego sieci kanalizacyjnej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna, zał nr 6,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 8,
4. Miejsce realizacji zamówienia – Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice, Gmina Chełmiec.
5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, Dokumentacji Technicznej lub STWiORB przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych (wymaga się udokumentowania powyższego stosowną dokumentacją technicznoruchową urządzeń, certyfikatem jakości oraz wymaganym okresem gwarancji).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:
a) robót budowlanych na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 1) Wielogłowy, Wielopole, 2) Piątkowa, Januszowa, 3) Marcinkowice.
b) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie sieci wykonanej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia i terminu jego wykonania zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z pkt 1 a) i b) robót budowlanych oraz czynności administracyjnych.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca wykonujący sieć kanalizacyjną na w/w zadaniu może w porozumieniu z mieszkańcami i w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę oraz dokumentację techniczną dotycząca wykonania tego zadania, realizować przyłącza domowe. Zamawiający nie będzie finansował ani też uczestniczył w negocjacjach finansowych za wykonane przyłącza. Każdorazowo Wykonawca w tym zakresie będzie uzgadniał kwestie rozliczenia finansowego z mieszkańcami. Warunkiem zasadniczym wykonania przyłącza mieszkańcom jest fakt ujęcia działki danego mieszkańca w decyzji pozwolenia na budowę oraz wrysowane przyłącze dla tegoż mieszkańca w dokumentacji projektowej. Każdorazowo wykonane mieszkańcowi przyłącze musi zostać odebrane przez Inspektora nadzoru nadzorującego wykonanie sieci kanalizacyjnej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie skutkować będą dla Wykonawcy niemożliwością odbioru wykonanej przez niego sieci kanalizacyjnej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna, zał nr 6,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 8,
4. Miejsce realizacji zamówienia – Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice, Gmina Chełmiec.
5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, Dokumentacji Technicznej lub STWiORB przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych (wymaga się udokumentowania powyższego stosowną dokumentacją technicznoruchową urządzeń, certyfikatem jakości oraz wymaganym okresem gwarancji).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.6.2015. Zakończenie 15.10.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole
1)Krótki opis
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300

3)Wielkość lub zakres
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2015. Zakończenie 15.10.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątkowa, Januszowa
1)Krótki opis
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątkowa, Januszowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300

3)Wielkość lub zakres
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątkowa, Januszowa,
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2015. Zakończenie 15.10.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice
1)Krótki opis
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300

3)Wielkość lub zakres
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.6.2015. Zakończenie 15.10.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I – 20 000,00 zł
część II – 20 000,00 zł
Część III – 20 000,00 zł
II. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 30881100060000001355130001. Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie.
4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
IV. ZWROT i ZATRZYMANIE WADIUM
1. Zwrot i zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z projektem umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca załączy do oferty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 e,g składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa pkt 3b,e,f,g powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5c,d, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
W zakresie form dokumentów, możliwości składania ich wspólnie z innymi wykonawcami oraz wykonawców zagranicznych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz.U. z 2013 r., poz.231)
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawca załączy do oferty:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.1 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. VI pkt 2.6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
7. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność powinny zostać uaktualnione w trybie wskazanym w pkt 10 rozdziału XII SIWZ.
8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
9. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu bądź nie dołączenie do oferty dokumentów lub oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
10. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej rozpatrywane będą oferty, w których wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego w rozdziale VI pkt 2.4 Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: rozpatrywane będą oferty, w których wykazano wykonanie nie mniej niż jednego zamówienia polegającego na budowie obiektu o podobnym charakterze w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimum 800.000,00 zł dla każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdziale VI pkt 2.2 Wykonawca załączy do oferty:
a) wykaz robót budowlanych, wg załącznika nr 4 do SIWZ, z podaniem rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania prac.
b) dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opisanego w rozdziale VI pkt 2.3 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 70

2. Gwarancja Jakości. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WPR.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.5.2015 - 09:45
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.5.2015 - 10:00

Miejscowość:

Chełmiec, ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): POIiŚ.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

KIO
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.4.2015
TI Tytuł Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
ND Nr dokumentu 164560-2015
PD Data publikacji 13/05/2015
OJ Dz.U. S 92
TW Miejscowość CHEŁMIEC
AU Nazwa instytucji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/05/2015
DT Termin 02/06/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
OC Pierwotny kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

13/05/2015    S92    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2015/S 092-164560

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, Osoba do kontaktów: Beata Śliwa, Chełmiec 33-395, POLSKA. Tel.: +48 184145624. Faks: +48 184145643. E-mail: przetargi@chelmiec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2015, 2015/S 67-117575)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.5.2015 (9:45)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.5.2015 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.6.2015 (9:45)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

2.6.2015 (10:00)


TI Tytuł Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
ND Nr dokumentu 327303-2015
PD Data publikacji 18/09/2015
OJ Dz.U. S 181
TW Miejscowość CHEŁMIEC
AU Nazwa instytucji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/09/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
OC Pierwotny kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

18/09/2015    S181    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2015/S 181-327303

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, Osoba do kontaktów: Beata Śliwa, Chełmiec 33-395, POLSKA. Tel.: +48 184145624. Faks: +48 184145643. E-mail: przetargi@chelmiec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.8.2015, 2015/S 154-283564)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamiast: 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia:

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 – Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

7.8.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Iniko Sp z o.o.

ul. Zagłoby 8/28

35-303 Rzeszów

POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 957 715 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 1 140 514,89 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa:

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie.

Powinno być: 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia:

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 – Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

14.9.2015

V.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo-Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój

POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 957 715 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 1 722 000 PLN

Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa:

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie.


TI Tytuł Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
ND Nr dokumentu 283564-2015
PD Data publikacji 12/08/2015
OJ Dz.U. S 154
TW Miejscowość CHEŁMIEC
AU Nazwa instytucji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 07/08/2015
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
OC Pierwotny kod CPV 45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
IA Adres internetowy (URL) http://www.chelmiec.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/08/2015    S154    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Chełmiec: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2015/S 154-283564

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2
Osoba do kontaktów: Beata Śliwa
33-395 Chełmiec
POLSKA
Tel.: +48 184145624
E-mail: przetargi@chelmiec.pl
Faks: +48 184145643

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.chelmiec.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 1) Wielogłowy, Wielopole, 2) Piątkowa, Januszowa, 3) Marcinkowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:
a) robót budowlanych na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Chełmiec.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 1) Wielogłowy, Wielopole, 2) Piątkowa, Januszowa, 3) Marcinkowice.
b) czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalający na użytkowanie sieci wykonanej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania przedmiotu zamówienia i terminu jego wykonania zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z pkt 1 a) i b) robót budowlanych oraz czynności administracyjnych.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca wykonujący sieć kanalizacyjną na w/w zadaniu może w porozumieniu z mieszkańcami i w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę oraz dokumentację techniczną dotycząca wykonania tego zadania, realizować przyłącza domowe. Zamawiający nie będzie finansował ani też uczestniczył w negocjacjach finansowych za wykonane przyłącza. Każdorazowo Wykonawca w tym zakresie będzie uzgadniał kwestie rozliczenia finansowego z mieszkańcami. Warunkiem zasadniczym wykonania przyłącza mieszkańcom jest fakt ujęcia działki danego mieszkańca w decyzji pozwolenia na budowę oraz wrysowane przyłącze dla tegoż mieszkańca w dokumentacji projektowej. Każdorazowo wykonane mieszkańcowi przyłącze musi zostać odebrane przez Inspektora nadzoru nadzorującego wykonanie sieci kanalizacyjnej. Jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie skutkować będą dla Wykonawcy niemożliwością odbioru wykonanej przez niego sieci kanalizacyjnej.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna, zał nr 6,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 8,
4. Miejsce realizacji zamówienia – Wielogłowy, Wielopole, Piątkowa, Januszowa, Marcinkowice, Gmina Chełmiec.
5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, Dokumentacji Technicznej lub STWiORB przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych (wymaga się udokumentowania powyższego stosowną dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, certyfikatem jakości oraz wymaganym okresem gwarancji).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 361 812,49 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 70
2. Gwarancja jakości. Waga 30
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZGKiM.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 67-117575 z dnia 4.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Iniko Sp z o.o.
ul. Zagłoby 8/28
35-303 Rzeszów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 957 715 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 140 514,89 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątkowa, Januszowa
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo-Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 59
33-380 Krynica Zdrój
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 641 066 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 353 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHU INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna
ul. Lwowska 220
33-300 Nowy Sącz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 032 520,33 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 868 297,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): POIiŚ.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

KIO
Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

KIO
Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2015

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
woj. MAŁOPOLSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@chelmiec.pl
tel: +48 184145624
fax: +48 184145643
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11757520151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 152 dni
Wadium: 60000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 000 000 PLN  -  3 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.chelmiec.pl
Informacja dostępna pod: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, chełmiec, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielogłowy, Wielopole Iniko Sp z o.o.
ul. Zagłoby 8/28, 35-303 Rzeszów, woj. PODKARPACKIE
2015-08-07 1 140 514,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piątkowa, Januszowa Przedsiębiorstwo-Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój, woj. MAŁOPOLSKIE
2015-08-07 1 353 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marcinkowice PHU INKO 2001 K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna
ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz, woj. MAŁOPOLSKIE
2015-08-07 1 868 297,00