Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części. - nr postępowania 043/14


Numer ogłoszenia: 118411 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części. - nr postępowania 043/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa 24 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 8 500 Mg, ETAP II: 16 050 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 4 910 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 3 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 4 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 540 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 5 - dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 440 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 7 - dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 8 - dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 690 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1: 1 230 zł słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych i zero groszy dla części 2: 700 zł słownie: siedemset złotych i zero groszy dla części 3: 920 zł słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych i zero groszy dla części 4: 1 190 zł słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych i zero groszy dla części 5: 970 zł słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych i zero groszy dla części 6: 1 450 zł słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy dla części 7: 2 830 zł słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych i zero groszy dla części 8: 1 520 zł słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych i zero groszy 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 (w tytule przelewu należy podać Wykonawcę, numer postepowania i numer części),poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę piasku, o wartości brutto nie mniejszej niż: Część 1 - 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 2 - 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy Część 3 - 25 000 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy Część 4 - 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 5 - 25 000 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy Część 6 - 35 000 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy Część 7 - 70 000 zł słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy Część 8 - 40 000 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 4 (aktualny odpis), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 12.2. Pełnomocnictwo oraz zobowiązanie o którym mowa w pkt 11.6 powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt, 3 i 4 składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt 5, 6 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu umowy w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, b) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy. - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. c) płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. d) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego, - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206 i 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
CZĘŚĆ 3 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
CZĘŚĆ 4 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 540 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
CZĘŚĆ 5 - dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 440 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
CZĘŚĆ 7 - dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
CZĘŚĆ 8 - dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 690 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.10.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części. - nr postępowania 043/14.


Numer ogłoszenia: 157173 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118411 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach z podziałem na 8 części. - nr postępowania 043/14..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 24 550 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich realizowana w dwóch etapach: ETAP I: 8 500 Mg, ETAP II: 16 050 Mg. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 4 910 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 560 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 320 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 3 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 420 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 4 - dostawa 2 700 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 540 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 5 - dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 440 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 660 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 7 - dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 1 280 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych. CZĘŚĆ 8 - dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Pozostała część zamawianej ilości piasku tj. 690 Mg może zostać zamówiona w ramach prawa opcji. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiednich Obwodów Drogowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PUH ROL-POL s.c. Jan i Teresa Różanowscy, Myśliborzyce 27, 09-414 Brudzeń Duży, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61924,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66124,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  66124,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90921,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka BLUE TRANS Handel Kruszywem i Częściami Samochodowymi, Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09-300 Żuromin, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35385,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33062,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  33062,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51955,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ 3 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STD Jarosław Dąbrowski, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46443,60 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58582,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  58582,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  151880,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
CZĘŚĆ 5 - dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STD Jarosław Dąbrowski, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48655,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60397,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  60397,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  110404,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszkowa 5, 07-106 Miedzna, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72982,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  96441,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  96441,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  117142,74


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
CZĘŚĆ 7 - dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zbigniew Żaczek, Owadów 25, 26-631 Jastrzębia, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 141542,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  179481,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  179481,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  311731,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
CZĘŚĆ 8 - dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Szczepaniak Usługi Transportowe, Żabieniec, u. Asfaltowa 26, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 76300,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  96751,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  96751,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  147673,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 11841120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 294 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa, pokój 206 i 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211000-3 Piasek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZĘŚĆ 1 - dostawa 2 800 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. PUH ROL-POL s.c. Jan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27, 09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
2014-07-18 66 124,00
CZĘŚĆ 2 - dostawa 1 600 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Ciechanów Mechanika Pojazdowa Zbigniew Jarzynka BLUE TRANS Handel Kruszywem i Częściami Samochodowymi
Wiadrowo, ul. W. Witosa 98, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
2014-07-18 33 062,00
CZĘŚĆ 3 - dostawa 2 100 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, woj. mazowieckie
2014-07-18 58 582,00
CZĘŚĆ 5 - dostawa 2 200 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, woj. mazowieckie
2014-07-18 60 397,00
CZĘŚĆ 6 - dostawa 3 300 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski
ul. Orzeszkowa 5, 07-106 Miedzna, woj. mazowieckie
2014-07-18 96 441,00
CZĘŚĆ 7 - dostawa 6 400 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Radom. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zbigniew Żaczek
Owadów 25, 26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
2014-07-18 179 481,00
CZĘŚĆ 8 - dostawa 3 450 Mg piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, realizowana do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Grzegorz Szczepaniak Usługi Transportowe
Żabieniec, u. Asfaltowa 26, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
2014-07-18 96 751,00