Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Pszczyna: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej


Numer ogłoszenia: 118937 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie , ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pzd.powiat.pszczyna.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postepowań administracyjnych oraz przygotowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi, które stanowią załączniki nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi: przebudowę jezdni do szerokości 6,0 m budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m budowę/przebudowę zatok autobusowych budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej remont/odtworzenie rowów przydrożnych przebudowę urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi przebudowę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu przygotowanie niezbędnych podziałów geodezyjnych dla ok. 5 działek pierwotnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 11.06.2014r oferta była zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu za złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego. Wadium w postaci niepieniężnej należy: w formie oryginału złożyć w sekretariacie Zamawiającego. Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania wymaganej formy zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, oraz wykształceniem wyższym, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, oraz wykształceniem wyższym, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Spełnienie w/w warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia wymagane warunki


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każde, związane z opracowaniem projektu budowy lub przebudowy dróg publicznych, w tym co najmniej jedno polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji drogowej stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID) oraz dołączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Spełnienie w/w warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia wymagane warunki


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, oraz wykształceniem wyższym, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej bez ograniczeń, oraz wykształceniem wyższym, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i elektroenergetycznych, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, jedną osobą tj. sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Spełnienie w/w warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia wymagane warunki


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną Formularz nr 1 do SIWZ - Oferta, 2. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną Formularz nr 2 do SIWZ -wycena 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 zgodnie z treścią Formularza 4, 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki zaistniałej w umowie. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) zmiany stanu prawnego, f) niesprzyjające warunki atmosferyczne, g) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. C Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót, Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.pzd.powiat.pszczyna.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego 20, sekretariat (Parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Pszczyna: Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej.


Numer ogłoszenia: 152355 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 118937 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postepowań administracyjnych oraz przygotowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wytycznymi i warunkami technicznymi, które stanowią załączniki nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ. Zakres rozwiązań projektowych obejmuje między innymi: przebudowę jezdni do szerokości 6,0 m budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m budowę/przebudowę chodnika szerokości 1,5 m budowę/przebudowę zatok autobusowych budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej remont/odtworzenie rowów przydrożnych przebudowę urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z funkcjonowaniem drogi przebudowę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu przygotowanie niezbędnych podziałów geodezyjnych dla ok. 5 działek pierwotnych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o. o., Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121951,22 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113408,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  113408,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  138990,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: pzd.pszczyna@gmail.com
tel: 32 212-80-68
fax: 32 212-80-69
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 11893720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 384 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Informacja dostępna pod: www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ulicy Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ulicy Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI - Spółka z o. o.
Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2014-07-14 113 408,00