Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 1192-2011
PD Data publikacji 04/01/2011
OJ Dz.U. S 1
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 31/12/2010
DD Termin składania wniosków o dokumentację 15/02/2011
DT Termin 15/02/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL122
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

04/01/2011    S1    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2011/S 1-001192

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362”, przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM - nr postępowania 126/10.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Droga wojewódzka nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362.

Kod NUTS PL122

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 216 872 905,08 PLN
II.2.2)Opcje
Nie
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
2 800 000,00 PLN, słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych i zero groszy
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Rozliczenie odbędzie się fakturami częściowymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów częściowego odbioru za zakończony etap (nie częściej niż raz na miesiąc) oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i dokonaniu odbioru końcowego Zamówienia.
2. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Oraz którzy niepodlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki udziału mogą zostać spełnione wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu nalezy załączyć do oferty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. Ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11 ppkt 5, ppkt 6, ppkt 7, oraz ppkt 9.SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11 pkt 8. SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
— wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
— wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 11 ppkt 5, 6, 7, 8, 9 SIWZ składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 3, 4, 10, 11 SIWZ mogą być złożone przez wykonawców łącznie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN brutto każda;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min.:
— 1 osobą, kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu minimum dwiema robotami budowlanymi, polegającymi na rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto każda.
— 1 osobą, kierownikiem robót drogowych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń *.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót drogowych przy rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN brutto.
— 1 osobą, kierownikiem robót mostowych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń *.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót mostowych przy przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.
— 1 osobą, kierownikiem robót energetycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
— 1 osobą, kierownikiem robót telekomunikacyjnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*,
— 1 osobą, kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń*,
— geodetą posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
— osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych - spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9.6.2004 r. (Dz. U. nr 150, poz. 1579).
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1) wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 80 000 000,00 PLN brutto każda;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min.:
— 1 osobą, kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w kierowaniu minimum dwiema robotami budowlanymi, polegającymi na rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto każda.
— 1 osobą, kierownikiem robót drogowych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń *.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót drogowych przy rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN brutto.
— 1 osobą, kierownikiem robót mostowych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń *.
Wyżej wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierownika robót mostowych przy przebudowie lub budowie mostu o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto.
— 1 osobą, kierownikiem robót energetycznych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
— 1 osobą, kierownikiem robót telekomunikacyjnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną bez ograniczeń*,
— 1 osobą, kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń*,
— geodetą posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
— osobą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych - spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9.6.2004 r. (Dz. U. nr 150, poz. 1579).
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia;
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
126/10
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 15.2.2011 - 10:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 36,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego 88 1050 1025 1000 0023 2544 7569 lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.2.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.2.2011 - 12:00

Miejsce

Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Mazowiecka 14, sala nr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2013 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi.
Środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni oddnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
31.12.2010
TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 40687-2011
PD Data publikacji 08/02/2011
OJ Dz.U. S 26
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 03/02/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 15/03/2011
DT Termin 15/03/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL122

08/02/2011    S26    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2011/S 26-040687

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, attn: Anna Goebel, POLSKA-00-048Warszawa. Tel. +48 222449000. E-mail: przetargi@mzdw.pl. Fax +48 222449013.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.1.2011, 2011/S 1-001192)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120

Roboty w zakresie budowy dróg.

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.2.2011 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.2.2011 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.2.2011 - 12:00.

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.3.2011 - 10:00.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 15.3.2011 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.3.2001 - 10:30


TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 44762-2011
PD Data publikacji 10/02/2011
OJ Dz.U. S 28
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 08/02/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 15/03/2011
DT Termin 15/03/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL122

10/02/2011    S28    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2011/S 28-044762

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, attn: Anna Goebel, POLSKA-00-048Warszawa. Tel. +48 222449000. E-mail: przetargi@mzdw.pl. Fax +48 222449013.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.1.2011, 2011/S 1-001192)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120

Roboty w zakresie budowy dróg.

Zamiast: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 15.2.2011 - 12:00.

Powinno być: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert. Data: 15.3.2011 - 10:30.


TI Tytuł PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
ND Nr dokumentu 187938-2011
PD Data publikacji 16/06/2011
OJ Dz.U. S 114
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 15/06/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
OC Pierwotny kod CPV 45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
RC Kod NUTS PL122
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl

16/06/2011    S114    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg

2011/S 114-187938

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Do wiadomości: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks +48 222449013

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzdw.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362”,przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM - nr postępowania 126/10.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Droga wojewódzka nr 637 relacji Warszawa – Węgrów naodcinku od km 44+000 do km 79+362.

Kod NUTS PL122

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120

II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 124 977 471,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
126/10
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 1-001192 z dnia 4.1.2011

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 26-040687 z dnia 8.2.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 28-044762 z dnia 10.2.2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
14.6.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skanska S.A.
ul. Gen. Jozefa Zajączka
01-518 Warszawa
POLSKA

V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 216 872 905,08 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 124 977 471,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Tak wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie podzlecana 1. Geodezja;
2. Stała i tymczasowa organizacja ruchu;
3. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych;
4. Roboty elektryczne i teletechniczne;
5. Wymiana okien;
6. Zieleń;
7. Roboty wod.-kan.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR wramach RPO WM.
Zamówienie w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK).
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.6.2011

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 119220111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2800000 ZŁ
Szacowana wartość* 93 333 333 PLN  -  140 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 15/02/2011
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg