Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminie Jabłonna


Numer ogłoszenia: 121487 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminie Jabłonna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie składa się z zaprojektowania i wykonania - montażu kolektorów słonecznych w budynkach szkół podstawowych w miejscowościach: Skrzynice, Tuszów, Piotrków, Jabłonna, Czerniejów oraz montażu 362 zestawów kolektorów w indywidualnych budynkach mieszkalnych, w miejscowościach: Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Tuszów, Wierciszów, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia, Wolnica, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, a także z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na wymianie źródła ciepła (na zasilane biomasą) w Jabłonna Pierwsza 130, 23-114 Jabłonna kocioł o znamionowej mocy grzewczej 25 kW z wpięciem do istniejącej instalacji c.o. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1.) Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w poszczególnych branżach z wykonaniem niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz: - instalacji kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych - 362 zestawów, - instalacji kolektorów słonecznych dla budynku użyteczności publicznej - 5 zestawów, - wymiana źródła ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji o znamionowej mocy grzewczej 25 kW - 1 szt. zgodnie z załączonymi PFU, oraz dopełnienie wymagań prawa budowlanego umożliwiających realizację poszczególnych projektów pozwalających na osiągnięcie poniższych wskaźników: - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 367 szt., - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu 1 szt., - Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) 0,025 MW. 2.) Zakres przedmiotowy dokumentacji obejmuje: a. projekty budowlane w poszczególnych branżach wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń - po 4 egz. (po 5 egz. w przypadku decyzji pozwolenia na budowę) oraz w formie elektronicznej, b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach - po 3 egz. 3.) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) i odnośnymi przepisami wykonawczymi, polskimi normami, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych. 4.) Szczegółowy zakres oraz opis wymagań Zamawiających co do przedmiotu dokumentacji projektowej określa Program Funkcjonalno - Użytkowy. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1.) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi instalacji kolektorów słonecznych z podłączeniem z istniejącą instalacją c.w.u.: - dla budynków mieszkalnych - 362 zestawów, - dla budynków użyteczności publicznej - 5 zestawów, Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych Programach Funkcjonalno-Użytkowych montażu kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych, użyteczności publicznej stanowiących załącznik nr 9. 2.) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami wymiany źródeł ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji c.o. w Jabłonna Pierwsza 130, 23-114 Jabłonna - kocioł o znamionowej mocy grzewczej 25 kW. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymiany źródła ciepła na zasilane biomasą kotłowni - załącznik nr 9. 3.) Wykonanie innych robót niezbędnych do wykonania pełnego zakresu umożliwiających użytkowanie wykonanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.33.11.00-9, 45.33.11.10-0, 45.35.10.00-2, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.31.12.00-2, 45.45.30.00-7, 71.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2) Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn, zm.). 3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 RBS Bychawa o/Jabłonna z dopiskiem: wadium - kolektory słoneczne oraz kotły c.o.. 4) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 23.06.2014 r., do godz. 11:00. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 5) Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e, do oferty należy dołączyć oryginał. 7) Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 3. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 6). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane podobne do przedmiotu zamówienia. Za roboty budowlane podobne Zamawiający uzna: - jedna robotę budowlaną posiadającą w swym zakresie montaż instalacji solarnych o ilości kolektorów nie mniej niż 200 szt. - łącznie w ramach jednego zamówienia, lub co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie montażu instalacji solarnych o wartości min. 200 000,00 zł, - jedną robotę budowlaną posiadającą w swym zakresie modernizację lub budowę kotłowni z wykorzystaniem kotłów z certyfikatem do spalania biomasy o łącznej minimalnej mocy 25 kW. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej: - jeden projekt instalacji kolektorów słonecznych o ilości kolektorów co najmniej 200 szt. każdy, - jeden projekt modernizacji lub budowy kotłowni z wykorzystaniem kotłów z certyfikatem do spalania biomasy o łącznej minimalnej mocy 25 kW. Ocenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) przynajmniej 2 osobami z uprawnieniami do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.). b) przynajmniej 1 osobą z uprawnieniami do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.). c) przynajmniej 1 osobą na przewidywaną funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) Ocenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma ubezpieczenia wynosi, co najmniej 500 000,00 zł. Ocenia spełniania warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale kadrowym oraz zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu : - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów; - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać na ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów; Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 4) SIWZ dotyczącej tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana terminu realizacji poszczególnych etapów lub terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a) Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy, b) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami (np. przedłużająca się procedura Pzp, rezygnacja lub brak możliwości montażu zestawów solarnych u użytkowników prywatnych lub budynkach publicznych) lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, c) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów, o których mowa w § 2 umowy. 2) Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia: a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian), b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy spowodowanego rezygnacją z montażu przez użytkowników prywatnych lub na budynkach publicznych albo brakiem u nich możliwości montażowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy. 3) Zmianie może ulec lokalizacja inwestycji oraz zakres rzeczowy określony w umowie i dokumentacji technicznej a) W przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości wskazanych w załączniku do SIWZ z udziału w projekcie, w ich miejsce zostaną dołączone inne nieruchomości z terenu gminy znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie zmniejszony zakres przedmiotu zamówienia, b) W przypadku, gdy w wystąpi konieczność dokonania zmian rzeczowych, których nie udało się przewidzieć na etapie projektowania, a ich dokonanie jest niezbędne do wykonania kompletnego i należytego wykonania zamówienia. 4) Dopuszcza się zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, pod warunkiem, że proponowany kandydat będzie posiadał uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ. 5) Dopuszcza się zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgodą Zamawiającego: w uzasadnionych przypadkach możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót, niż określone w formularzu oferty. 6) Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna, Pokój 5 - Sekretariat..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jabłonna: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminie Jabłonna


Numer ogłoszenia: 155163 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 121487 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminie Jabłonna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie składa się z zaprojektowania i wykonania - montażu kolektorów słonecznych w budynkach szkół podstawowych w miejscowościach: Skrzynice, Tuszów, Piotrków, Jabłonna, Czerniejów oraz montażu 362 zestawów kolektorów w indywidualnych budynkach mieszkalnych, w miejscowościach: Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Tuszów, Wierciszów, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia, Wolnica, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, a także z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na wymianie źródła ciepła (na zasilane biomasą) w Jabłonna Pierwsza 130, 23-114 Jabłonna kocioł o znamionowej mocy grzewczej 25 kW z wpięciem do istniejącej instalacji c.o. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1.) Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w poszczególnych branżach z wykonaniem niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz: - instalacji kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych - 362 zestawów, - instalacji kolektorów słonecznych dla budynku użyteczności publicznej - 5 zestawów, - wymiana źródła ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji o znamionowej mocy grzewczej 25 kW - 1 szt. zgodnie z załączonymi PFU, oraz dopełnienie wymagań prawa budowlanego umożliwiających realizację poszczególnych projektów pozwalających na osiągnięcie poniższych wskaźników: - Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego 367 szt., - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu 1 szt., - Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) 0,025 MW. 2.) Zakres przedmiotowy dokumentacji obejmuje: a. projekty budowlane w poszczególnych branżach wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń - po 4 egz. (po 5 egz. w przypadku decyzji pozwolenia na budowę) oraz w formie elektronicznej, b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach - po 3 egz. 3.) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) i odnośnymi przepisami wykonawczymi, polskimi normami, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych. 4.) Szczegółowy zakres oraz opis wymagań Zamawiających co do przedmiotu dokumentacji projektowej określa Program Funkcjonalno - Użytkowy. 3. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1.) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi instalacji kolektorów słonecznych z podłączeniem z istniejącą instalacją c.w.u.: - dla budynków mieszkalnych - 362 zestawów, - dla budynków użyteczności publicznej - 5 zestawów, Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych Programach Funkcjonalno-Użytkowych montażu kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych, użyteczności publicznej stanowiących załącznik nr 9. 2.) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami wymiany źródeł ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji c.o. w Jabłonna Pierwsza 130, 23-114 Jabłonna - kocioł o znamionowej mocy grzewczej 25 kW. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wymiany źródła ciepła na zasilane biomasą kotłowni - załącznik nr 9. 3.) Wykonanie innych robót niezbędnych do wykonania pełnego zakresu umożliwiających użytkowanie wykonanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.33.11.00-9, 45.33.11.10-0, 45.35.10.00-2, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.31.12.00-2, 45.45.30.00-7, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO-BUD Przemysław Gawda, Ofelii 28, 20-711 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3505450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2936430,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2936430,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2936430,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-06-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12148720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-05
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 280 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 Izolacja cieplna
45331110-0 Instalowanie kotłów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła ciepła na zasilane biomasą w gminie Jabłonna ELEKTRO-BUD Przemysław Gawda
Ofelii 28, 20-711 Lublin, woj. lubelskie
2014-07-16 2 936 430,00