Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 123061 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). Zakres robót obejmuje: 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego w km 1+820 - 1+950 poprzez wykonanie warstwy z kruszywa o gr. warstwy 0,6m; 2. Wykonanie wymiany gruntu na odcinku od km 0+970 do km 1+160m na średnią głębokość 30 cm; 3. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową w okolicach studni D-21 oraz D-26 i D-27 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej tj. V i VI; 4. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną instalację oświetleniową wzdłuż DW 946 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kategorii V i VI; 5. Usunięcie warstwy gruntu znajdującego się w pasie drogowym w km od 1+577 do km 1+594,70 w okolicy oczyszczalni ścieków; 6. Przebudowę kanalizacji sanitarnej do Zakładów Mięsnych Dobija; 7. Wykonanie wylotów z kolektora dla kanalizacji deszczowej (O 400 - 1 szt., O 315 - 3 szt., O 250 - 1 szt.) - razem 5 szt.; 8. Zmianę średnicy rury ochronnej założonej na wodociągi przy ul. Brackiej i ul. Świętokrzyskiej z O 160 mm na O 200 mm. Rura ochronna PE o długości L=72m; 9. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej O 1000 mm płytami żelbetowymi drogowymi; 10. Roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych projektowanych studni kanalizacyjnych na odc. od D13 do D16 i od D18 do D22 w stosunku do określonych przez projektanta..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego w km 1+820 - 1+950 poprzez wykonanie warstwy z kruszywa o gr. Warstwy 0,6m. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową Aspekt, założono, że rodzaj podłoża pod budowę nasypów na nowobudowanym odcinku DW nr 946 w km 0+970,99 do 2+100 to grunt nie wymagający ulepszenia. Po odhumusowaniu odcinka od km 1+820 do km 1+950 stwierdzono zaleganie w podłożu, gruntu mocno nawodnionego. Taki stan rzeczy został spowodowany bardzo wysokim poziomem wód gruntowych, dla których brak jest możliwości odprowadzenia poza korpus drogowy ze względu na wysoką rzędną rowu odprowadzającego. W dniu 01.09.2010r. wykonano badanie klasyfikacyjne gruntu pobranego od km 1+650 do km 1+930 - 2 próbki, z których wynika, że w podłożu zalega glina z zawartością frakcji żwirowej o wilgotności naturalnej 23-26% czyli przekraczającej wilgotność dopuszczalną. W dniu 16.09.2010r. oraz w dniu 21.09.201r. przy obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy Robót, ponownie wykonano badania, które potwierdziły, że podłoże od km 1+650 do km 1+930 nie spełnia warunków nośności i zagęszczenia, zgodnie z wymaganiami SST. W związku z w/w wynikami badań ustalono, że należy wzmocnić podłoże poprzez wykonanie narzutu kamiennego z materiału o grubej frakcji na powierzchni 2639 m2. 2. Wykonanie wymiany gruntu na odcinku od km 0+970 do km 1+160m na średnia głębokość 30 cm Po wykonaniu odhumusowania odcinka w km 0+970 - 1+282 Wykonawca stwierdził zaleganie w podłożu gliny pylastej mocno nawodnionej, co zostało zgłoszone podczas Rady Technicznej nr 15. Ponieważ jest to odcinek, gdzie korona robót ziemnych przebiega w wykopie lub bardzo niskim nasypie, nie ma możliwości doprowadzenia tego podłoża do parametrów wymaganych w SST dla góry robót ziemnych. Wykonawca wykonał badania pobranych próbek gruntu, które zostały przekazane do Nadzoru oraz Projektanta. Projektant w piśmie nr 1/BK/Aspekt/01/11 z dn. 03.01.2011 r. poprosił o uzupełnienie badań gruntu. W dniu 08.02.2011 r. odbyło się spotkanie, na którym ponownie pobrano próbki gruntu w obecności Projektanta oraz Inspektora Nadzoru z odcinka w km 0+970 - 1+160, który budził wątpliwości. Wykonawca wykonał powtórne badania gruntu, które przekazał Projektantowi w piśmie nr 21200/R-KAT/SB/1337/02/2011 z dn. 16.02.2011 r. Wyniki tych badań są zbieżne z wynikami z dn. 22.12.2010 r. Projektant w piśmie nr 246/BK/Aspekt/02/11 z dn. 16.02.2011 r., po analizie wyników badań potwierdził, że zalegający w wykopie i w miejscach zerowych grunt nie nadaje się na podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i stwierdził konieczność wymiany warstwy zalegania gruntu spoistego na warstwę nieprzepuszczalną (pospółkę, żwir, gruz betonowy) na średnią grubość 30 cm na powierzchni 3527 m2. 3. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową w okolicach studni D-21 oraz D-26 i D-27 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej tj. V i VI. W okolicy wymienionych wyżej studni podczas wykonywania kanalizacji deszczowej Wykonawca natrafił na grunt skalisty V - VI występujący odcinkami o długości L = 16,0 m; 13,0 m; 12,0 m o objętości całkowitej V = 64,6 [m3]. W przedmiotowej sprawie zostały spisane w dniach 27.01.2011 r. i 14.02.2011 r. notatki służbowe. Dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej nie przewidywała występowania na trasie budowanej kanalizacji gruntu wyższego niż kategorii IV. Aby wykonać kanalizację deszczową zgodnie z projektem, Wykonawca musi usunąć grunt skalisty. 4. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną instalację oświetleniową wzdłuż DW 946 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kategorii V i VI. Podczas wykonywania prac związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż DW 946 Wykonawca natrafił na grunt skalisty kategorii V - VI. Występował on na odcinku od słupa oświetleniowego nr 7 do słupa nr 11. Objętość całkowita gruntu wynosi 24 [m3]. W przedmiotowej sprawie została spisana w dniu 17.02.2011 r. notatka służbowa. Dokumentacja projektowa dla instalacji oświetleniowej nie przewidywała występowania na trasie budowanej instalacji gruntu wyższego niż kategorii IV. Wykonawca, aby wykonać linię kablowa oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem, musi usunąć grunt skalisty. 5. Usunięcie warstwy gruntu znajdującego się w pasie drogowym w km od 1+577 do km 1+594,70 w okolicy oczyszczalni ścieków Na odcinku pasa drogowego od km 1+577 do 594,70 (na powierzchni P=269 [m2]) przeznaczonego do odhumusowania. Wykonawca stwierdził i zinwentaryzował zaleganie warstwy gruntu nie uwzględnionego w projekcie technicznym, który pochodzi z okresu powstawania nowej oczyszczalni ścieków miejskich. Grunt ten znajduje się bezpośrednio na warstwie humusu przeznaczonego do usunięcia w celu przygotowania podłoża pod nasyp. Usunięcie gruntu jest konieczne do dalszego prowadzenia robót ziemnych na powyższym odcinku. Powierzchnia zalegania gruntu wynosi 395 [m2]. Kubatura usuniętego gruntu wynosi V = 151 [m3]. 6. Przebudowa kanalizacji sanitarnej do Zakładów Mięsnych Dobija Roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej do zakładów mięsnych Dobija nie były zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych TER. Zamawiający podczas Rady Technicznej potwierdził konieczność wykonania w/w zakresu robót (zgodnie z przedstawionym projektem technicznym), ponieważ pierwotna przebudowa koliduje z zaprojektowaną drogą dojazdową do istniejących działek. 7. Wykonanie wylotów z kolektora dla kanalizacji deszczowej (O 400 - 1 szt., O 315 - 3 szt., O 250 - 1 szt.) - razem 5 szt. Roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej nie były zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych TER. Zamawiający podczas Rady Technicznej potwierdził konieczność wykonania w/w zakresu robót (zgodnie z przedstawionym projektem technicznym). 8. Zmiana średnicy rury ochronnej założonej na wodociągi przy ul. Brackiej i ul. Świętokrzyskiej z O 160 mm na O 200 mm. Rura ochronna PE o długości L=72m. Zmiana średnicy rury ochronnej wynika z faktu, iż w rzeczywistości istniejący wodociąg posiada średnicę O 160 mm, a nie jak założono w projekcie wykonawczym O 110 mm. W związku w powyższym rura ochronna PE musi posiadać średnicę wewnętrzną O 200 mm, długość L = 72 m. 9. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej O 1000 mm płytami żelbetowymi drogowymi. Zabezpieczenie kanalizacji jest konieczne ze względu na prowadzone roboty i użycie ciężkiego sprzętu. W projekcie wykonawczym brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia w/w kanalizacji. Nadzór wystąpił do Projektanta, który określił sposób wykonania zabezpieczenia za pomocą płyt żelbetowych o wym. 3,00x1,00x0,25 m - 10 szt. ułożonych na podłożu z chudego betonu. 10. Roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych projektowanych studni kanalizacyjnych na odc. od D13 do D16 i od D18 do D22 w stosunku do określonych przez projektanta. W wyniku niezgodności projektowanej kanalizacji deszczowej wzdłuż DW 946 z profilem podłużnym przebudowywanej drogi zachodzi konieczność dostosowania rzędnych studni kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 130387 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 123061 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). Zakres robót obejmuje: 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego w km 1+820 - 1+950 poprzez wykonanie warstwy z kruszywa o gr. warstwy 0,6m; 2. Wykonanie wymiany gruntu na odcinku od km 0+970 do km 1+160m na średnią głębokość 30 cm; 3. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową w okolicach studni D-21 oraz D-26 i D-27 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej tj. V i VI; 4. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną instalację oświetleniową wzdłuż DW 946 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kategorii V i VI; 5. Usunięcie warstwy gruntu znajdującego się w pasie drogowym w km od 1+577 do km 1+594,70 w okolicy oczyszczalni ścieków; 6. Przebudowę kanalizacji sanitarnej do Zakładów Mięsnych Dobija; 7. Wykonanie wylotów z kolektora dla kanalizacji deszczowej (O 400 - 1 szt., O 315 - 3 szt., O 250 - 1 szt.) - razem 5 szt.; 8. Zmianę średnicy rury ochronnej założonej na wodociągi przy ul. Brackiej i ul. Świętokrzyskiej z O 160 mm na O 200 mm. Rura ochronna PE o długości L=72m; 9. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej O 1000 mm płytami żelbetowymi drogowymi; 10. Roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych projektowanych studni kanalizacyjnych na odc. od D13 do D16 i od D18 do D22 w stosunku do określonych przez projektanta..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 531528,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  653401,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  653401,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  653401,66


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak należy wykonać: 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego w km 1+820 - 1+950 poprzez wykonanie warstwy z kruszywa o gr. Warstwy 0,6m. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową Aspekt, założono, że rodzaj podłoża pod budowę nasypów na nowobudowanym odcinku DW nr 946 w km 0+970,99 do 2+100 to grunt nie wymagający ulepszenia. Po odhumusowaniu odcinka od km 1+820 do km 1+950 stwierdzono zaleganie w podłożu, gruntu mocno nawodnionego. Taki stan rzeczy został spowodowany bardzo wysokim poziomem wód gruntowych, dla których brak jest możliwości odprowadzenia poza korpus drogowy ze względu na wysoką rzędną rowu odprowadzającego. W dniu 01.09.2010r. wykonano badanie klasyfikacyjne gruntu pobranego od km 1+650 do km 1+930 - 2 próbki, z których wynika, że w podłożu zalega glina z zawartością frakcji żwirowej o wilgotności naturalnej 23-26% czyli przekraczającej wilgotność dopuszczalną. W dniu 16.09.2010r. oraz w dniu 21.09.201r. przy obecności Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawcy Robót, ponownie wykonano badania, które potwierdziły, że podłoże od km 1+650 do km 1+930 nie spełnia warunków nośności i zagęszczenia, zgodnie z wymaganiami SST. W związku z w/w wynikami badań ustalono, że należy wzmocnić podłoże poprzez wykonanie narzutu kamiennego z materiału o grubej frakcji na powierzchni 2639 m2. 2. Wykonanie wymiany gruntu na odcinku od km 0+970 do km 1+160m na średnia głębokość 30 cm Po wykonaniu odhumusowania odcinka w km 0+970 - 1+282 Wykonawca stwierdził zaleganie w podłożu gliny pylastej mocno nawodnionej, co zostało zgłoszone podczas Rady Technicznej nr 15. Ponieważ jest to odcinek, gdzie korona robót ziemnych przebiega w wykopie lub bardzo niskim nasypie, nie ma możliwości doprowadzenia tego podłoża do parametrów wymaganych w SST dla góry robót ziemnych. Wykonawca wykonał badania pobranych próbek gruntu, które zostały przekazane do Nadzoru oraz Projektanta. Projektant w piśmie nr 1/BK/Aspekt/01/11 z dn. 03.01.2011 r. poprosił o uzupełnienie badań gruntu. W dniu 08.02.2011 r. odbyło się spotkanie, na którym ponownie pobrano próbki gruntu w obecności Projektanta oraz Inspektora Nadzoru z odcinka w km 0+970 - 1+160, który budził wątpliwości. Wykonawca wykonał powtórne badania gruntu, które przekazał Projektantowi w piśmie nr 21200/R-KAT/SB/1337/02/2011 z dn. 16.02.2011 r. Wyniki tych badań są zbieżne z wynikami z dn. 22.12.2010 r. Projektant w piśmie nr 246/BK/Aspekt/02/11 z dn. 16.02.2011 r., po analizie wyników badań potwierdził, że zalegający w wykopie i w miejscach zerowych grunt nie nadaje się na podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i stwierdził konieczność wymiany warstwy zalegania gruntu spoistego na warstwę nieprzepuszczalną (pospółkę, żwir, gruz betonowy) na średnią grubość 30 cm na powierzchni 3527 m2. 3. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną kanalizację deszczową w okolicach studni D-21 oraz D-26 i D-27 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej tj. V i VI. W okolicy wymienionych wyżej studni podczas wykonywania kanalizacji deszczowej Wykonawca natrafił na grunt skalisty V - VI występujący odcinkami o długości L = 16,0 m; 13,0 m; 12,0 m o objętości całkowitej V = 64,6 [m3]. W przedmiotowej sprawie zostały spisane w dniach 27.01.2011 r. i 14.02.2011 r. notatki służbowe. Dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej nie przewidywała występowania na trasie budowanej kanalizacji gruntu wyższego niż kategorii IV. Aby wykonać kanalizację deszczową zgodnie z projektem, Wykonawca musi usunąć grunt skalisty. 4. Wykonanie odspojenia gruntów skalistych przy wykonaniu wykopów pod projektowaną instalację oświetleniową wzdłuż DW 946 w gruntach kategorii wyższej niż założone w dokumentacji projektowej, tj. kategorii V i VI. Podczas wykonywania prac związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż DW 946 Wykonawca natrafił na grunt skalisty kategorii V - VI. Występował on na odcinku od słupa oświetleniowego nr 7 do słupa nr 11. Objętość całkowita gruntu wynosi 24 [m3]. W przedmiotowej sprawie została spisana w dniu 17.02.2011 r. notatka służbowa. Dokumentacja projektowa dla instalacji oświetleniowej nie przewidywała występowania na trasie budowanej instalacji gruntu wyższego niż kategorii IV. Wykonawca, aby wykonać linię kablowa oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem, musi usunąć grunt skalisty. 5. Usunięcie warstwy gruntu znajdującego się w pasie drogowym w km od 1+577 do km 1+594,70 w okolicy oczyszczalni ścieków Na odcinku pasa drogowego od km 1+577 do 594,70 (na powierzchni P=269 [m2]) przeznaczonego do odhumusowania. Wykonawca stwierdził i zinwentaryzował zaleganie warstwy gruntu nie uwzględnionego w projekcie technicznym, który pochodzi z okresu powstawania nowej oczyszczalni ścieków miejskich. Grunt ten znajduje się bezpośrednio na warstwie humusu przeznaczonego do usunięcia w celu przygotowania podłoża pod nasyp. Usunięcie gruntu jest konieczne do dalszego prowadzenia robót ziemnych na powyższym odcinku. Powierzchnia zalegania gruntu wynosi 395 [m2]. Kubatura usuniętego gruntu wynosi V = 151 [m3]. 6. Przebudowa kanalizacji sanitarnej do Zakładów Mięsnych Dobija Roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej do zakładów mięsnych Dobija nie były zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych TER. Zamawiający podczas Rady Technicznej potwierdził konieczność wykonania w/w zakresu robót (zgodnie z przedstawionym projektem technicznym), ponieważ pierwotna przebudowa koliduje z zaprojektowaną drogą dojazdową do istniejących działek. 7. Wykonanie wylotów z kolektora dla kanalizacji deszczowej (O 400 - 1 szt., O 315 - 3 szt., O 250 - 1 szt.) - razem 5 szt. Roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej nie były zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych TER. Zamawiający podczas Rady Technicznej potwierdził konieczność wykonania w/w zakresu robót (zgodnie z przedstawionym projektem technicznym). 8. Zmiana średnicy rury ochronnej założonej na wodociągi przy ul. Brackiej i ul. Świętokrzyskiej z O 160 mm na O 200 mm. Rura ochronna PE o długości L=72m. Zmiana średnicy rury ochronnej wynika z faktu, iż w rzeczywistości istniejący wodociąg posiada średnicę O 160 mm, a nie jak założono w projekcie wykonawczym O 110 mm. W związku w powyższym rura ochronna PE musi posiadać średnicę wewnętrzną O 200 mm, długość L = 72 m. 9. Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej O 1000 mm płytami żelbetowymi drogowymi. Zabezpieczenie kanalizacji jest konieczne ze względu na prowadzone roboty i użycie ciężkiego sprzętu. W projekcie wykonawczym brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia w/w kanalizacji. Nadzór wystąpił do Projektanta, który określił sposób wykonania zabezpieczenia za pomocą płyt żelbetowych o wym. 3,00x1,00x0,25 m - 10 szt. ułożonych na podłożu z chudego betonu. 10. Roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych projektowanych studni kanalizacyjnych na odc. od D13 do D16 i od D18 do D22 w stosunku do określonych przez projektanta. W wyniku niezgodności projektowanej kanalizacji deszczowej wzdłuż DW 946 z profilem podłużnym przebudowywanej drogi zachodzi konieczność dostosowania rzędnych studni kanalizacji deszczowej do nowej niwelety drogi. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania wyżej opisanych robót dodatkowych.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12306120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-04-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-05-05 653 401,00