Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Numer ogłoszenia: 126210 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kancelaria Sejmu RP , ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, faks 022 6942098.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sejm.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kancelaria Sejmu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający przewiduje wniesienie wadium dla części 1 w wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych). dla części 2 w wysokości 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych) Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, o wartości nie mniejszej niż 300000 zł brutto każda dla części 1, 50000 zł brutto każda dla części 2 z potwierdzeniem, że dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać każdy Wykonawca.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2)w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest: a) przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, b) udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, c) przedłożyć dokumenty tych podmiotów określone w pkt 3.2.1) oraz 3.2.2)SIWZ - jeżeli będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 4)pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.2 SIWZ; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub producenta materiałów potwierdzające, że zaoferowane materiały odpowiadają normom: - ISO/IEC 19752- dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO/IEC 24711 - dla tuszy do drukarek atramentowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sejm.gov.pl/kancelaria

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Kancelaria Sejmu Biuro ds. Inwestycji i Zamówień, ul. piękna 3A, 00-539 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu, Al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
dostawa tonerów i tuszy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów ituszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych marki HP, EPSON,Konica Minolta, Lexmark,Samsung.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
dostawa tonerów i tuszy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów i tuszy do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Xerox.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
dostawa tonerów i tuszy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów i tuszy do drukarek Fargo.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 126330 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
126210 - 2014 data 14.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, fax. 022 6942098.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2)w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest: a) przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, b) udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, c) przedłożyć dokumenty tych podmiotów określone w pkt 3.2.1) oraz 3.2.2)SIWZ - jeżeli będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 4)pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.2 SIWZ; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub producenta materiałów potwierdzające, że zaoferowane materiały odpowiadają normom: - ISO/IEC 19752- dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO/IEC 24711 - dla tuszy do drukarek atramentowych..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2)w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest: a) przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, b) udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, c) przedłożyć dokumenty tych podmiotów określone w pkt 3.2.1) oraz 3.2.2)SIWZ - jeżeli będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 4)pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.2 SIWZ; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub producenta materiałów potwierdzające, że zaoferowane materiały odpowiadają normom: - ISO/IEC 19752- dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO/IEC 24711 - dla tuszy do drukarek atramentowych oraz zaświadczenia i raporty z testów wydajności osobno dla wszystkich rodzajów tonerów i tuszy..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.6).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 2)w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest: a) przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, b) udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, c) przedłożyć dokumenty tych podmiotów określone w pkt 3.2.1) oraz 3.2.2)SIWZ - jeżeli będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 4)pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2.2 SIWZ; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6) w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości lub producenta materiałów potwierdzające, że zaoferowane materiały odpowiadają normom: - ISO/IEC 19752- dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych, - ISO/IEC 19798- dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych, - ISO/IEC 24711 - dla tuszy do drukarek atramentowych oraz zaświadczenia i raporty z testów wydajności osobno dla wszystkich rodzajów tonerów i tuszy..


Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Numer ogłoszenia: 226368 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 126210 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, faks 022 6942098.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kancelaria Sejmu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  402047,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  386464,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  456573,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nat Com Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, {Dane ukryte}, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50859,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  46000,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58999,41


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.06.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 424000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8031,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  8031,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12964,68


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: biuro-zam@sejm.gov.pl
tel: +48226942234
fax: +48226941149
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12621020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.sejm.gov.pl
Informacja dostępna pod: Kancelaria Sejmu Biuro ds. Inwestycji i Zamówień, ul. piękna 3A, 00-539 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2014-07-07 402 047,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Nat Com Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Łomianki
2014-07-07 50 859,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Automatyka Biurowa Sp. z o.o.
Warszawa
2014-07-07 8 031,00