Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU W TYM MIEJSCU NOWEJ, REMONCIE SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY, BARIER WYGRODZENIOWYCH I ENERGOCHŁONNYCH ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 30.10.2012 R., NR WD/P/120928/4/1).


Numer ogłoszenia: 126879 - 2015; data zamieszczenia: 26.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU W TYM MIEJSCU NOWEJ, REMONCIE SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY, BARIER WYGRODZENIOWYCH I ENERGOCHŁONNYCH ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 30.10.2012 R., NR WD/P/120928/4/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno - asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm, remoncie spękań nawierzchni przy użyciu emulsji i grysu oraz poprzez wypełnienie szwów masami zalewowymi na gorąco, remoncie poboczy przy użyciu materiału kamiennego lub z frezowania, remoncie barier wygrodzeniowych i energochłonnych oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.10.2012 r., nr 374368-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zieleni przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane obejmujące swoim rodzajem: 1. rozbiórkę istniejącej warstwy ścieralnej lub ścieralnej i wiążącej, która jest zniszczona i posiada dużą liczbę spękań i ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 2. nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata) w miejscu wykruszonej nawierzchni jezdni ułożenie, 3. remont spękań i uszkodzonych szwów technologicznych przy użyciu emulsji z grysem oraz przy pomocy mas zalewowych na gorąco, 4. ścięcie, uzupełnienie istniejących poboczy przy użyciu materiału kamiennego lub z frezowania, 5. rozbiórkę i ustawienie nowych barier wygrodzeniowych i energochłonnych, 6. naprawę, remont i wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami, 7. pielęgnację i koszenie zieleni przydrożnej w pasie drogowym. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i nie zadawalający stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich oraz możliwość powstania innych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w powiecie tarnogórskim konieczne jest przeprowadzenie remontów elementów konstrukcji nawierzchni i innego wyposażenia drogi wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej. Najczęściej powstające uszkodzenia to liczne spękania podłużne i poprzeczne, wykruszenia krawędzi nawierzchni jezdni, uszkodzenia barier wygrodzeniowych oraz energochłonnych, częste uszkodzenia oznakowania pionowego oraz konieczność odtworzenia oznakowania poziomego. Jednocześnie ze względu na notoryczne uszkodzenia oznakowania pionowego na dwóch zawężeniach przy obiektach mostowych w ciągu DW 907 (odc. Tworóg - Kielecka) konieczna jest częsta (raz w tygodniu) naprawa uszkodzonego lub wymiana na nowe oznakowania pionowego. W związku z licznymi zgłoszeniami Państwa Duda (częste uszkodzenia ogrodzenia z powodu kolizji) na skrzyżowania DW 908 z drogą powiatową w miejscowości Kalety konieczne jest wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego poprawiającego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni, spękań, poboczy, oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnacji zieleni itp. ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego i nie dopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 162 536,20 zł (netto) co stanowi 2,10% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU W TYM MIEJSCU NOWEJ, REMONCIE SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY, BARIER WYGRODZENIOWYCH I ENERGOCHŁONNYCH ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 30.10.2012 R., NR WD/P/120928/4/1).


Numer ogłoszenia: 129923 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 126879 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU W TYM MIEJSCU NOWEJ, REMONCIE SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY, BARIER WYGRODZENIOWYCH I ENERGOCHŁONNYCH ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZYDROŻNEJ, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R. (UMOWA Z DNIA 30.10.2012 R., NR WD/P/120928/4/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie cząstkowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno - asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm, remoncie spękań nawierzchni przy użyciu emulsji i grysu oraz poprzez wypełnienie szwów masami zalewowymi na gorąco, remoncie poboczy przy użyciu materiału kamiennego lub z frezowania, remoncie barier wygrodzeniowych i energochłonnych oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162536,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  199919,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  199919,53
  / Oferta z najwyższą ceną:
  199919,53


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 01.10.2012 r., nr 374368-2012, gdzie w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911, 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 01.11.2012 R. DO 31.10.2015 R., zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować: - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, - konserwację urządzeń odwodnienia dróg, a w tym czyszczenie i monitorowanie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie (odmulanie) rowów przydrożnych, - utrzymanie zieleni przydrożnej, a w tym ścinanie traw z poboczy, skarp oraz przeciwskarp rowów przydrożnych, przycinanie gałęzi drzew, wycinanie chwastów oraz samosiejek z pasa drogowego, - utrzymanie poboczy, a w tym ich miejscowe ścinanie oraz uzupełnianie, - wymianę (uzupełnienie) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w tym oznakowanie pionowe i poziome, barier energochłonnych oraz chodnikowych. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać roboty budowlane obejmujące swoim rodzajem: 1. rozbiórkę istniejącej warstwy ścieralnej lub ścieralnej i wiążącej, która jest zniszczona i posiada dużą liczbę spękań i ułożenie nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata), 2. nowej warstwy o zmiennej grubość w zależności od miejscowych potrzeb 5-10cm (łata) w miejscu wykruszonej nawierzchni jezdni ułożenie, 3. remont spękań i uszkodzonych szwów technologicznych przy użyciu emulsji z grysem oraz przy pomocy mas zalewowych na gorąco, 4. ścięcie, uzupełnienie istniejących poboczy przy użyciu materiału kamiennego lub z frezowania, 5. rozbiórkę i ustawienie nowych barier wygrodzeniowych i energochłonnych, 6. naprawę, remont i wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami, 7. pielęgnację i koszenie zieleni przydrożnej w pasie drogowym. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych i nie zadawalający stan techniczny nawierzchni niektórych odcinków dróg wojewódzkich oraz możliwość powstania innych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w powiecie tarnogórskim konieczne jest przeprowadzenie remontów elementów konstrukcji nawierzchni i innego wyposażenia drogi wraz z pielęgnacją zieleni przydrożnej. Najczęściej powstające uszkodzenia to liczne spękania podłużne i poprzeczne, wykruszenia krawędzi nawierzchni jezdni, uszkodzenia barier wygrodzeniowych oraz energochłonnych, częste uszkodzenia oznakowania pionowego oraz konieczność odtworzenia oznakowania poziomego. Jednocześnie ze względu na notoryczne uszkodzenia oznakowania pionowego na dwóch zawężeniach przy obiektach mostowych w ciągu DW 907 (odc. Tworóg - Kielecka) konieczna jest częsta (raz w tygodniu) naprawa uszkodzonego lub wymiana na nowe oznakowania pionowego. W związku z licznymi zgłoszeniami Państwa Duda (częste uszkodzenia ogrodzenia z powodu kolizji) na skrzyżowania DW 908 z drogą powiatową w miejscowości Kalety konieczne jest wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego poprawiającego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wykonanie wyżej wymienionych prac związanych z remontem cząstkowym nawierzchni, spękań, poboczy, oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnacji zieleni itp. ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu dla uczestników ruchu drogowego i nie dopuszczenie do powstania zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. W/w. roboty należy wykonać przed okresem zimowym. Wartość w/w robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 162 536,20 zł (netto) co stanowi 2,10% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12687920150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE NAWIERZCHNI I UŁOŻENIU W TYM MIEJSCU NOWEJ, REMONCIE SPĘKAŃ NAWIERZCHNI, POBOCZY, BARIER WYGRODZENIOWYCH I ENERGOCHŁONNYCH ORAZ PIELĘGNACJI ZIELENI PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2015-09-02 199 919,00