Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 127619 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 163389-2009 z dnia 24 września 2009 r. w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R., gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Podczas objazdu dróg wojewódzkich jw. w dniu 31.05.2012 r. stwierdzono: 1. Miejscowe nierówności jezdni (garby, koleiny, zapadliska) w ciągu DW 932 i DW 933. W/w stan niekorzystnie wpływa na prawidłowe odwodnienie jezdni tj. wody opadowe gromadzą się w w/w nierównościach (powstają zastoiska wody) stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Duża ilość samosiejek powoduje zakłócenia w odprowadzaniu wód opadowych do przydrożnych rowów oraz ich swobodny przepływ do odbiorników. 3. Miejscowe zaniżenia oraz zawyżenia poboczy w ciągu w/w dróg powodując zakłócenie w swobodnym spływie wód opadowych do przydrożnych rowów. 4. Miejscowe zapadliska w nawierzchni chodników, w których gromadzi się woda powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zasadnym staje się wykonanie robót ujętych w pkt 1-4 po przeprowadzeniu których znacznie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,92% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - UTRZYMANIOWE I SPRZĘTOWO PROJEKTOWE DOMINIK FRANCISZEK ELIAS - LIDER KONSORCJUM, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 134833 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 127619 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 z dnia 21 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM:PR-UISP DOMINIK FRANCISZEK ELIAS-LIDER KONSORCJUM;DUCTUS SP. Z O.O.- PARTNER OSTRÓW WIELKOPOLSKI,ZTIO EDWARD KARPOWICZ - PARTNER BRODY., UL. ROGOWSKA 1, 44-352 CZYŻOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 329838,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  365942,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  365942,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  365942,22


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenie Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 163389-2009 z dnia 24 września 2009 r. w punkcie II.1.3) oraz w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R., gdzie zamieścił zapis, że Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 14 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Podczas objazdu dróg wojewódzkich jw. w dniu 31.05.2012 r. stwierdzono: 1. Miejscowe nierówności jezdni (garby, koleiny, zapadliska) w ciągu DW 932 i DW 933. W/w stan niekorzystnie wpływa na prawidłowe odwodnienie jezdni tj. wody opadowe gromadzą się w w/w nierównościach (powstają zastoiska wody) stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Duża ilość samosiejek powoduje zakłócenia w odprowadzaniu wód opadowych do przydrożnych rowów oraz ich swobodny przepływ do odbiorników. 3. Miejscowe zaniżenia oraz zawyżenia poboczy w ciągu w/w dróg powodując zakłócenie w swobodnym spływie wód opadowych do przydrożnych rowów. 4. Miejscowe zapadliska w nawierzchni chodników, w których gromadzi się woda powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zasadnym staje się wykonanie robót ujętych w pkt 1-4 po przeprowadzeniu których znacznie zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych jak i pieszych. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,92% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12761920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH W POWIECIE WODZISŁAWSKIM W OKRESIE OD 01.11.2009 R. DO 31.10.2012 R. (Nr WD/P/090907/2/1 KONSORCJUM:PR-UISP DOMINIK FRANCISZEK ELIAS-LIDER KONSORCJUM;DUCTUS SP. Z O.O.- PARTNER OSTRÓW WIELKOPOLSKI,ZTIO EDWARD KARPOWICZ - PARTNER BRODY.
UL. ROGOWSKA 1, 44-352 CZYŻOWICE, woj. śląskie
2012-06-20 365 942,00