Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto Łódź


Numer ogłoszenia: 128607 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą , ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto Łódź.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto w VII częściach. Część I: parasol - ilość 500 egz., kubek - 1200 egz.. , pin - 5000 egz., ołówek ekologiczny - 1000 egz., długopis automatyczny - 200 egz., zestaw karteczek samoprzylepnych - 500 egz., stempel zawierający logo Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016 . Kandydat. - 4000 egz. Część II: pióro wieczne - ilość 200 egz., zestaw długopis + pióro - 200 egz., ekskluzywna pamięć USB - 200 egz., pin z Herbem Miasta Łodzi - 2000 egz. Część III: krawat jedwabny z logo Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016 . Kandydat. w ilości - 300 egz., krawat jedwabny z Herbem Miasta Łodzi - 300 egz. Część IV: koszulka biała piłkarska w ilości 9 egz., spodenki piłkarskie - 9 egz., koszulka biała - 2 egz., koszulka czerwona piłkarska ilość 9 egz., strój bramkarza -1 egz. Część V: damska koszulka polo czerwonego koloru w ilości 300 egz., męska koszulka polo - granatowego koloru w ilości 300 egz., czapka granatowa - 500 egz. Część VI: portfel skórzany męski w ilości 500 egz., portfel skórzany damski - 500 egz. Część VII: torba płócienna z wielokolorowym nadrukiem w ilości 1000 egz., t-shirt biały damski z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., t-shirt biały męski z wielokolorowym nadrukiem - 300 egz., t-shirt czarny damski z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., t-shirt męski czarny z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., pendrive w kształcie Misia Uszatka w ilości 1000 egz., brelok w kształcie Misia Uszatka w ilości 500 egz..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6, 79.34.10.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu minimum 2 wykonanych dostaw, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia minimum 2 dokumentów, że te dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie określa szczególnych wymagań


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ul. Piotrkowska 87 90 - 423 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ul. Piotrkowska 87 90 - 423 Łódź Sekretariat I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 130855 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
128607 - 2010 data 19.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, fax. 0 42 638 40 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  Część I:,długopis automatyczny - 200 egz. , Część VII: ,pendrive w kształcie Misia Uszatka w ilości 1000 egz., brelok w kształcie Misia Uszatka w ilości 500 egz..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Część I:,długopis automatyczny - 500 egz. , Część VII: ,pendrive w kształcie Misia Uszatka w ilości 500 egz., brelok w kształcie Misia Uszatka w ilości 200 egz..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ul. Piotrkowska 87 90 - 423 Łódź Sekretariat I piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ul. Piotrkowska 87 90 - 423 Łódź Sekretariat I piętro..


Łódź: wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto Łódź


Numer ogłoszenia: 217137 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 128607 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto Łódź.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promujących Miasto w VII częściach. Część I: parasol - ilość 500 egz., kubek - 1200 egz., pin - 5000 egz., olówek ekologiczny - 1000 egz., gługopis automatyczny - 200 egz., zestaw karteczek samoprzylepnych - 500 egz., stempel zawierający logo- Łódź- Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat- 4000 egz., Część II: pióro wieczne - ilość 200 egz., zestaw długopis + pióro - 200 egz., ekskluzywna pamięć USB- 200 egz., pin z herbem Miasta Łodzi - 2000 egz. Część III: krawat jedwabny z logo Łódź- Europejska Stolica Kultury 2016Kandydat w ilości 300 egz., krawat jedwabny z herbem Miasta Łodzi - 300 egz. Część IV: koszulka biała piłkarska w ilości 9 egz., spodenki piłkarskie - 9 egz., koszulki białe- 2 egz., koszulka czerwona piłkarska - 9 egz., strój bramkarza - 1 egz. Część V: damska koszulka polo czerwonego koloru w ilości 300 egz., męska koszulka polo - granatowego koloru w ilości 300 egz., czapka granatowa - 500 egz. Część VI: portfel skórzany męski w ilości 500 egz., portfel skórzany damski - 500 egz. Cęść VII: torba płócienna z wielokolorowym nadrukiem w ilości 1000 egz., t-shirt biały damski z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., t-shirt biały męski z wielokolorowym nadrukiem - 300 egz., t-shirt czarny damski z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., t-shirt czarny męski z wielokolorowym nadrukiem w ilości 300 egz., pen drive w kształcie Misia Uszatka w ilości 1000 egz., brelok w kształcie Misia Uszatka w ilości 500 egz..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6, 79.34.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
część I: parasol, kubek, pin, ołówek ekologiczny, długopis automatyczny, zestaw karteczek samoprzylepnych, stempel zawierający logo Łódź- Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pro- Active B.Betlejewska, J. Niemiera Sp. J., ul. Piotrkowska 143, 90-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85992,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123505,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  123505,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123505,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część II: pióro wieczne, zestaw długopis + pióro, ekskluzywna pamięć USB, pin z herbem Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTENTIC J.Ślezbak, ul. Wiśniowa 4, 08-300 Skibniew- Podawce, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 155573,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  172349,03


 • Oferta z najniższą ceną:
  138836,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  234813,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
CzęśćIII: krawat jedwabny z logo Łódź Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat., krawat jedwabny z Herbem Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMO-HAUSE s.c. T. Łukasik, W. Łukasik, ul. Żółkiewskiego 23/31, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19672,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16104,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16104,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30378,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Część V: damska koszulka polo czerwonego koloru, męska koszulka polo granatowego koloru, czapka granatowa.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14754,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27755,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  27755,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  39773,22


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Część VI: portfel skórzany męski, portfel skórzany damski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49180,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47580,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47580,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61732,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Część VII: torba płócienna z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt biały damski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt biały męski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt czarny damski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt czarny męski z wielokolorowym nadrukiem, pen drive w kształcie Misia Uszatks, brelok w kształcie Misia Uszatka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62622,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59877,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  59877,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70822,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12860720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ul. Piotrkowska 87 90 - 423 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
79341000-6 Usługi reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
część I: parasol, kubek, pin, ołówek ekologiczny, długopis automatyczny, zestaw karteczek samoprzylepnych, stempel zawierający logo Łódź- Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat. Pro- Active B.Betlejewska, J. Niemiera Sp. J.
ul. Piotrkowska 143, 90-434 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-11 123 505,00
Część II: pióro wieczne, zestaw długopis + pióro, ekskluzywna pamięć USB, pin z herbem Miasta Łodzi AUTENTIC J.Ślezbak
ul. Wiśniowa 4, 08-300 Skibniew- Podawce, woj. mazowieckie
2010-08-11 172 349,00
CzęśćIII: krawat jedwabny z logo Łódź Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat., krawat jedwabny z Herbem Miasta Łodzi PROMO-HAUSE s.c. T. Łukasik, W. Łukasik
ul. Żółkiewskiego 23/31, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
2010-08-11 16 104,00
Część V: damska koszulka polo czerwonego koloru, męska koszulka polo granatowego koloru, czapka granatowa. Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-11 27 755,00
Część VI: portfel skórzany męski, portfel skórzany damski Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-11 47 580,00
Część VII: torba płócienna z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt biały damski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt biały męski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt czarny damski z wielokolorowym nadrukiem, t-shirt czarny męski z wielokolorowym nadrukiem, pen d Orient Promotion Alicja Różycka Kowalska
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-11 59 877,00