Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego - nr postępowania 078/11.


Numer ogłoszenia: 129316 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego - nr postępowania 078/11..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) ) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) obiektów mostowych, przy czym w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, do każdej części mogą być te same usługi.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. - minimum 2 osobami na daną część z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności mostowej. Jedna z wymienionych osób powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) obiektu mostowego o długości powyżej 10 m każdy, druga z wymienionych osób powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 przeglądu rozszerzonego (pięcioletniego) obiektu mostowego o długości przęsła powyżej 20 m każdy. Przy czym w przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia, do każdej z części mogą być te same osoby.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. III. 4.1 mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy; - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług. d) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 205,206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Gostynin - Płock: przeglądy podstawowe dla 14 obiektów mostowych i przeglądy rozszerzone dla 6 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 1 - Część III SIWZ..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Gostynin - Płock: przeglądy podstawowe dla 14 obiektów mostowych i przeglądy rozszerzone dla 6 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 1 - Część III SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Grodzisk Mazowiecki: przeglądy podstawowe dla 4 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 25 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 2 i przeglądy rozszerzone dla 51 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 2 a - Część III SIWZ..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Grodzisk Mazowiecki: przeglądy podstawowe dla 4 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 25 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 2 i przeglądy rozszerzone dla 51 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 2 a - Część III SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie przeglądów rozszerzonych na terenie RD Ostrołęka: przeglądy rozszerzone dla 17 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 3 - Część III SIWZ..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów rozszerzonych na terenie RD Ostrołęka: przeglądy rozszerzone dla 17 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 3 - Część III SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Węgrów - Siedlce: przeglądy podstawowe dla 29 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 11 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 4 i przeglądy rozszerzone dla 64 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 4 a - Część III SIWZ..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Węgrów - Siedlce: przeglądy podstawowe dla 29 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 11 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 4 i przeglądy rozszerzone dla 64 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 4 a - Część III SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie RD Otwock - Piaseczno: przeglądy podstawowe dla 61 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 5 - Część III SIWZ..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie RD Otwock - Piaseczno: przeglądy podstawowe dla 61 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 5 - Część III SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 138946 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
129316 - 2011 data 25.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna, parter.


Warszawa: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego - nr postępowania 078/11.


Numer ogłoszenia: 303924 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 129316 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego - nr postępowania 078/11..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (pięcioletnich), z podziałem na zadania, dla 282 szt. obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie RD Gostynin - Płock, Grodzisk Mazowiecki, Otwock - Piaseczno, Węgrów - Siedlce, Ostrołęka województwa mazowieckiego.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.25.00.00-5, 71.32.80.00-3, 71.35.61.00-9, 71.63.14.50-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Gostynin - Płock: przeglądy podstawowe dla 14 obiektów mostowych i przeglądy rozszerzone dla 6 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 1 - Część III SIWZ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal, ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5904,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5904,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41820,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Grodzisk Mazowiecki: przeglądy podstawowe dla 4 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 25 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 2 i przeglądy rozszerzone dla 51 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 2 a - Część III SIWZ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal, ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36813,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  36813,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109347,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów rozszerzonych na terenie RD Ostrołęka: przeglądy rozszerzone dla 17 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 3 - Część III SIWZ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Trasal Sp.z o.o., ul. Słowackiego 20, Rzeszów, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11061,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  11061,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47847,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Węgrów - Siedlce: przeglądy podstawowe dla 29 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 11 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 4 i przeglądy rozszerzone dla 64 przepustów zgodnie z załączonym wykazem nr 4 a - Część III SIWZ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal, ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  39126,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  39126,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97047,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie RD Otwock - Piaseczno: przeglądy podstawowe dla 61 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 5 - Część III SIWZ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal, ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 264150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7052,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  7052,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66297,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12931620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 180 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 205,206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
71356100-9 Usługi kontroli technicznej
71631450-9 Usługi kontroli mostów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Gostynin - Płock: przeglądy podstawowe dla 14 obiektów mostowych i przeglądy rozszerzone dla 6 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 1 - Część III SIWZ. Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal
ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, woj. Polska
2011-09-23 5 904,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Grodzisk Mazowiecki: przeglądy podstawowe dla 4 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 25 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 2 i przeglądy rozszerzone dla 51 przepustów Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal
ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, woj. Polska
2011-09-23 36 813,00
Wykonanie przeglądów rozszerzonych na terenie RD Ostrołęka: przeglądy rozszerzone dla 17 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 3 - Część III SIWZ. Trasal Sp.z o.o.
ul. Słowackiego 20, Rzeszów, woj. Polska
2011-09-23 11 061,00
Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych na terenie RD Węgrów - Siedlce: przeglądy podstawowe dla 29 obiektów mostowych, przeglądy rozszerzone dla 11 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 4 i przeglądy rozszerzone dla 64 przepustów zg Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal
ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, woj. Polska
2011-09-23 39 126,00
Wykonanie przeglądów podstawowych na terenie RD Otwock - Piaseczno: przeglądy podstawowe dla 61 obiektów mostowych zgodnie z załączonym wykazem nr 5 - Część III SIWZ. Biuro Inżynierskie Concept Mariusz Kowal
ul. Wincentego Pola 16/305, Gliwice, woj. Polska
2011-09-23 7 052,00