Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Katowice: Usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu130332-2017
PDData publikacji07/04/2017
OJDz.U. S69
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/04/2017
DTTermin16/05/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322300 - Usługi projektowania mostów
71356000 - Usługi techniczne
71631000 - Usługi nadzoru technicznego
OCPierwotny kod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322300 - Usługi projektowania mostów
71356000 - Usługi techniczne
71631000 - Usługi nadzoru technicznego
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

07/04/2017    S69    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi inżynieryjne

2017/S 069-130332

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY 8 OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA.

Numer referencyjny: WM/P/170110/1
II.1.2)Główny kod CPV
71300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY 8 OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA. ZADANIE 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 1

1.1 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD POTOKIEM GOŚCIEJÓWKA W CIĄGU DW 942 W KM 39+509 W M. WISŁA O NR EW. 271 OBEJMUJĄCY SĄSIADUJĄCE KŁADKI DLA PIESZYCH O NR EW. 272, 273.

1.2 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD RZEKĄ ŻYLICA W CIĄGU DW 942 W KM 22+527 W M. SZCZYRK O NR EW. 262.

1.3 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD CIEKIEM BEZ NAZWY W CIĄGU DW 946 W KM 18+749 W M. ŚLEMIEŃ O NR EW. 30

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE KWALIFIKACJE SPRAWDZAJĄCEGO / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 r, z zachowaniem terminów pośrednich, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY 8 OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA. ZADANIE 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 2

2.1 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DW 792 W KM 10+785 W M. HUCISKO O NR EW. 86.

2.2 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD RZEKĄ CZARNA PRZEMSZA W CIĄGU DW 796 W KM 3+435 W M. TURZA O NR EW. 119.

2.3 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD SUCHODOŁEM W CIĄGU DW 790 W KM 28+485 W M. GIEBŁO O NR EW. 72

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE KWALIFIKACJE SPRAWDZAJĄCEGO / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 r, z zachowaniem terminów pośrednich, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY 8 OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA. ZADANIE 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 3

3.1 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DW 906 W KM 0+729 W M. LUBLINIEC O NR EW. 133.

3.2 PROJEKT ROZBIÓRKI I BUDOWY MOSTU NAD CIEKIEM BEZ NAZWY W CIĄGU DW 907 W KM 39+748 W M. KIELECZKA O NR EW. 147

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE KWALIFIKACJE SPRAWDZAJĄCEGO / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 13
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 13 miesięcy od daty udzielenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 r, z zachowaniem terminów pośrednich, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 2

ZADANIE 1:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN.

ZADANIE 2:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 PLN.

ZADANIE 3:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż suma ubezpieczeń wynikająca z sumy ubezpieczenia dla poszczególnego zadania na które składana jest oferta.

W przypadku podania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków warunki zostały określone szczegółowo w pkt. 5.5.2.3/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja i jej warunki określa umowa i warunki umowne.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, sala przetargów – parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zawartość oferty:

a) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów.

b) Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)

c) Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, sporządzona na lub wg druku Załącznika Nr 2A, 2B, 2C wraz ze zbiorczym zestawieniem na lub wg druku załącznika nr 2D.

d) Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ

e) Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ

f) Kopia wadium.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP na druku załącznika nr 5 do SIWZ. Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie zamówienia.

3. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2017
TITytułPolska-Katowice: Usługi inżynieryjne
NDNr dokumentu347410-2017
PDData publikacji05/09/2017
OJDz.U. S169
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany01/09/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322300 - Usługi projektowania mostów
71356000 - Usługi techniczne
71631000 - Usługi nadzoru technicznego
OCPierwotny kod CPV71300000 - Usługi inżynieryjne
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322300 - Usługi projektowania mostów
71356000 - Usługi techniczne
71631000 - Usługi nadzoru technicznego
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

05/09/2017    S169    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi inżynieryjne

2017/S 169-347410

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na 3 zadania.

Numer referencyjny: WM/P/170110/1
II.1.2)Główny kod CPV
71300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania.

Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 770 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na 3 zadania

Część nr: Zadanie 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1

1.1. Projekt rozbiórki i budowy mostu nad potokiem Gościejówka w ciągu DW 942 W KM 39+509 w m. Wisła o NR EW. 271 obejmujący sąsiadujące kładki dla pieszych o NR EW. 272, 273.

1.2 Projekt rozbiórki i budowy mostu nad rzeką Żylica w ciągu DW 942 W KM 22+527 w m. Szczyrk o NR EW. 262.

1.3 Projekt rozbiórki i budowy mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu DW 946 W KM 18+749 w m. Ślemień o NR EW. 30

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje sprawdzającego / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na 3 zadania

Część nr: Zadanie 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo śląskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 2

2.1 Projekt rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 W KM 10+785 w m. Hucisko o NR EW. 86.

2.2 Projekt Rozbiórki I Budowy Mostu Nad Rzeką Czarna Przemsza w ciągu DW 796 W KM 3+435 w m. Turza o NR EW. 119.

2.3 Projekt rozbiórki i budowy mostu nad Suchodołem w ciągu DW 790 W KM 28+485 w m. Giebło o NR EW. 72

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje sprawdzającego / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na 3 zadania

Część nr: Zadanie 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322300
71356000
71631000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 3

3.1 Projekt rozbiórki i budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 W KM 0+729 w m. lubliniec o NR EW. 133.

3.2 Projekt rozbiórki i budowy mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu DW 907 W KM 39+748 w m. Kieleczka o NR EW. 147

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowych 8 drogowych obiektów inżynierskich wraz z niezbędnymi do ich realizacji tymczasowymi obiektami (mosty objazdowe, drogi objazdowe) i dojazdami w ciągu dróg wojewódzkich województwa śląskiego z podziałem na 3 zadania. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe kwalifikacje sprawdzającego / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 069-130332
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
1

Nazwa:

Zadanie 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/08/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum Lider: Firma Inżynierska Gf-Mosty Grzegorz Frej
240174300
ul. Dębowa 19
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Tel.: +32 2205014
E-mail: gfrej@gf-mosty.pl
Faks: +32 2205014
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Promost–Wisła Sp. Z o.o.
072909355
ul. Radosna 8A
Wisła
43-460
Polska
Tel.: +33 8551341
E-mail: promost-wisla@hot.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Integral Sp. z o.o.
277794028
ul. Pułku Piechoty 1 Paw. E
Katowice
40-467
Polska
Tel.: +48 668197400
E-mail: integral.katowice@wp.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 409 626.00 PLN
Najtańsza oferta: 276 750.00 PLN / Najdroższa oferta: 653 130.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w JEDZ.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
Zadanie 2

Nazwa:

Zadanie 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum Lider: Firma Inżynierska Gf-Mosty Grzegorz Frej
240174300
ul. Dębowa 19
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Tel.: +32 2205014
E-mail: gfrej@gf-mosty.pl
Faks: +32 2205014
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Promost–Wisła Sp. z o.o.
072909355
ul. Radosna 8A
Wisła
43-460
Polska
Tel.: +33 8551341
E-mail: promost-wisla@hot.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Integral Sp. z o.o.
277794028
ul. Pułku Piechoty 1 Paw. E
Katowice
40-467
Polska
Tel.: +48 668197400
E-mail: integral.katowice@wp.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 457 812.00 PLN
Najtańsza oferta: 369 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 948 330.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w JEDZ.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
3

Część nr:
Zadanie 3

Nazwa:

Zadanie 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum Lider: Firma Inżynierska Gf-Mosty Grzegorz Frej
240174300
ul. Dębowa 19
Piekary Śląskie
41-940
Polska
Tel.: +32 2205014
E-mail: gfrej@gf-mosty.pl
Faks: +32 2205014
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Promost–wisła Sp. z o.o.
072909355
ul. Radosna 8A
Wisła
43-460
Polska
Tel.: +33 8551341
E-mail: promost-wisla@hot.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Partner: Integral Sp. z o.o.
277794028
ul. Pułku Piechoty 1 Paw. E
Katowice
40-467
Polska
Tel.: +48 668197400
E-mail: integral.katowice@wp.pl
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 354 322.00 PLN
Najtańsza oferta: 301 350.00 PLN / Najdroższa oferta: 773 670.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w JEDZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13033220171
ID postępowania Zamawiającego: WM/P/170110/1
Data publikacji zamówienia: 2017-04-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322300-4 Usługi projektowania mostów
71356000-8 Usługi techniczne
71631000-0 Usługi nadzoru technicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 1 Konsorcjum Lider: Firma Inżynierska Gf-Mosty Grzegorz Frej
ul. Dębowa 19, 41-940 Piekary Śląskie, woj. ŚLĄSKIE
2017-08-03 0,00