Warszawa: Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 130809 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6946043,6947628, faks 022 6946043, 6947204,6949645.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  cokprm.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: gospodarstwo pomocnicze KPRM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie Ogólny zakres robót: 1) Roboty rozbiórkowe ścianek działowych i posadzek; 2) Montaż instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych; 3) Rozbudowa piętrowych tablic elektrycznych; 4) Montaż instalacji teletechnicznych - TV, sieć telefoniczno-komputerowa kat. 5E (wraz uzyskaniem od producenta lub dystrybutora systemu certyfikatu na rzecz KPRM na wykonaną sieć telefoniczno-komputerową); 5) Montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami; 6) Montaż automatyki; 7) Roboty murarskie - ścianki działowe; 8) Roboty posadzkarskie; 9) Roboty tynkarsko-malarskie i obudowy z płyt g/k na ruszcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie - zawiera dokumentacja projektowa, będąca w posiadaniu Zamawiającego (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót). Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające przed pyłem budowlanym - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy. Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlano-instalacyjne wraz z materiałami użytymi do tych robót - min. 3 lata. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji, bez dodatkowych opłat, serwis wraz z przeglądami dla urządzeń i instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej i ujmie to w kosztach ogólnych budowy. Wizja lokalna Przed terminem składania ofert do niniejszego postępowania dla wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert zostanie zorganizowana wizja lokalna celem umożliwienia uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy wykonania instalacji sanitarnych (klimatyzacja, wentylacja).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.22-6, 45.42.11.55-4, 45.43.21.13-9, 45.44.21.00-8, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.21.00-8, 45.31.73.00-5, 45.33.12.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
9 000 PLN - wadium wnoszą wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie przebudowy lub remontu pomieszczeń biurowych wraz z instalacjami technicznymi i wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją, w tym co najmniej 1 robotę w obiekcie zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków) , o wartości co najmniej 200 000,00 PLN każda robota. Wzór Wykazu robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej www.cokprm.gov.pl przy ogłoszeniu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które pełnić będą obowiązki: 1. kierownika budowy - wymagane jest posiadanie łącznie: a) uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz b) kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych; 2. kierownika robót elektrycznych - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; 3. kierownika robót sanitarnych - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 4. kierownika robót telekomunikacyjnych - wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej Wzór Wykazu osób znajduje się na stronie internetowej www.cokprm.gov.pl przy ogłoszeniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wzory Formularza wniosku, Wykazu wiedzy i doświadczenia i Wykazu osób - znajdują się w na stronie internetowej Zamawiającego www.cokprm.gov.pl przy ogłoszeniu


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg ograniczony.


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każdą wykazaną robotę budowlaną w zakresie przebudowy lub remontu pomieszczeń biurowych wraz z instalacjami technicznymi i wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją o wartości brutto min. 200 000 PLN wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków. Zamawiający spośród wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wyłoni 5 wykonawców, którzy wykażą największą ilość robót budowlanych w zakresie przebudowy lub remontu pomieszczeń biurowych wraz z instalacjami technicznymi i wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją o wartości brutto min. 200 000 PLN. W przypadku wykazania przez wykonawców takiej samej ilości robót budowlanych zamawiający wyłoni 5 i każdego następnego wykonawcę, który wykazał taką samą ilość robót jak ostatni zakwalifikowany


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ 2. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy, określonego we Wzorze umowy po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.cokprm.gov.p.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
CO KPRM, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Obługi KPRM, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 pok. 303.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie


Numer ogłoszenia: 221153 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130809 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6946043,6947628, faks 022 6946043, 6947204,6949645.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: gospodarstwo pomocnicze KPRM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg ograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 331000,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  436930,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  436930,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  453051,78


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
tel: 22 694 61 18
fax: 22 694 61 21
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13080920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 4 miesięcy
Wadium: 9 ZŁ
Szacowana wartość* 300 PLN  -  450 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: cokprm.gov.pl
Informacja dostępna pod: CO KPRM, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432113-9 Kładzenie parkietu
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nowa aranżacja pomieszczeń biurowych na III-cim piętrze w skrzydle A gmachu KPRM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie AMP Sp. z o.o.
Warszawa
2010-08-16 436 930,00