Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNr dokumentu131657-2017
PDData publikacji08/04/2017
OJDz.U. S70
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/04/2017
DTTermin26/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE)

08/04/2017    S70    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2017/S 070-131657

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1)Nazwa i adresy
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
22
UL. LECHICKA 24
KATOWICE
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: JUSTYNA CICHOCKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ A Z PODZIAŁEM NA: ZADADANE 1 I ZADANIE 2 I CZĘŚĆ B ZADANIE 3.

Numer referencyjny: WI-K/P/170327/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na 2 Części A i B tj:

CZĘŚĆ A Z PODZIAŁEM NA:

ZADANIE 1

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA ODCINKU ŻARKI – MYSZKÓW”

ZADANIE 2

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI I UL. ŻYTNIEJ W MYSZKOWIE, ORAZ BUDOWA DROGI W UL. ŻYTNIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, STANOWIĄCEJ DOJAZD DO PROJEKTOWANEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW”

CZĘŚĆ B

ZADANIE 3

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA ODCINKU JANÓW – ZŁOTY POTOK”.

Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ A Z PODZIAŁEM NA: ZADANIE 1 i ZADANIE 2

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
45231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ŻARKI – MYSZKÓW.

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ A Z PODZIAŁEM NA:

ZADANIE 1

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA ODCINKU ŻARKI – MYSZKÓW”

ZADANIE 2

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOŚCIUSZKI I UL. ŻYTNIEJ W MYSZKOWIE, ORAZ BUDOWA DROGI W UL. ŻYTNIEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, STANOWIĄCEJ DOJAZD DO PROJEKTOWANEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW”

Część A

zadanie 1 obejmuje między innymi: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 5,4 km, budowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa, sączki podłużne), przebudowę przepustów i istniejących obiektów (obiekty P1 i P3, przepusty rurowe), budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

zadanie 2 obejmuje między innymi: budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej ) w pasie drogi wojewódzkiej DW793 (ul. Kościuszki) od km 31+361 do km 32+399,34, w pasie drogi gminnej (ul. Żytniej) w Myszkowie, wraz z przyłączami i sięgaczami do działek prywatnych lub bocznych dróg, o łącznej długość kanalizacji ok. L=2815,1m (w tym kanalizacji grawitacyjnej 2249,3m, kanalizacji tłocznej 565,8m ), budowę przepompowni ścieków PS1 (działka 5586/2 przy ul. Kościuszki ) i PS2(działka 7118/12 przy ul. Żytniej), wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni oraz budową zalicznikowych linii zasilających przepompowni, utwardzenie działki 5586/4 (dojazd do przepompowni PS1), przebudowę kabla SN na działce 6371/1, km 31+957,50 DW793 w ul. Kościuszki, budowę zjazdu indywidualnego do przepompowni PS1 do działki 5586/4 w km 31+957,50 DW 793, przebudowę wlotu drogi gminnej w ul. Żytniej do drogi wojewódzkiej DW793, budowę drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, wylotem wód deszczowych do rowu melioracji szczegółowych R-F3, umocnieniem rowu na wylocie, przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej w ul. Żytniej, odtworzenie nawierzchni dróg bocznych po wybudowaniu sięgaczy kanalizacji sanitarnej. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 4757.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dla Części A: zadanie 1 i zadanie 2: w terminie 15 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia – podpisania umowy, z tym że nie później niż do dnia 30.9.2018 r. – zakończenie robót budowlanych, rozliczenie do dnia 30.10.2018 r.

Wadium: Części A zadanie 1 i zadanie 2: 900 000 PLN.

Zabezpieczenie 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

CZĘŚĆ B ZADANIE 3 „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA ODCINKU JANÓW – ZŁOTY POTOK”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
45231300
45233142
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JANÓW – ZŁOTY POTOK.

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ B

ZADANIE 3

„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 NA ODCINKU JANÓW – ZŁOTY POTOK”

Część B

zadanie 3 obejmuje między innymi: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 5,4 km, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni do 7,00 m na odcinku od skrzyżowania z DK 46 do skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną, na pozostałym odcinku szerokość jezdni wynosi 6,50 m, zmiany sytuacyjne krawędzi jezdni wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, ujednolicenie przekroju poprzecznego – obustronny spadek 2 %, na odcinku prostym, na łukach spadek jednostronny 4-5 %, jezdnia zamknięta krawężnikami, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi wraz ze zmianą geometrii, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę wydzielonych zatok postojowych, budowę dwóch wydzielonych zatok autobusowych, przebudowę i budowę nowych chodników, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie systemu odwodnienia podzielonego na trzy odcinki: na odcinku od skrzyżowania z DK nr 46 do skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód poprzez istniejącą kanalizację w ciągu DK nr 46, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną do skrzyżowania z ul. Parkową zaprojektowano odprowadzenie wód do gruntu poprzez system retencyjno –rozsączający, na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do końca zakresu opracowania zaprojektowano kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do rzeki Wiercicy, przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: przełożenie podziemnej linii SN, przebudowę kolidujących słupów linii napowietrznych oraz oświetleniowych, przebudowę kolidujących elementów sieci wodno – kanalizacyjnej, budowę dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej na całej długości odcinka drogi, projekt zieleni obejmujący konieczne wycinki oraz planowane zieleńce. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60 MIESIĘCY / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy dla Części B: zadanie 3 w terminie: 15 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia – podpisania umowy, z tym że nie później niż do dnia 15.9.2018 r. zakończenie robót budowlanych, z tym że 15.10.2018 r. ostateczne rozliczenie.

Wadium Części B zadanie 3: 250 000 PLN.

Zabezpieczenie 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

dla Części A obejmującej zadanie 1 i zadanie 2 nie mniejszą niż 30 000 000 PLN

dla Części B obejmującej zadanie 3 nie mniejszą niż 9 000 000 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 39 000 000 PLN

W przypadku podania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania, z tym że jeżeli dzień publikacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to przyjmuje się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy

dla Części A zad. 1 i zad. 2

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej, w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi o wartości robót minimum 30 000 000 PLN brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (…)

dla Części B zad. 3

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej, w ramach której wykonywano warstwy konstrukcyjne nawierzchni, elementy odwodnienia drogi o wartości robót minimum 9 000 000 PLN brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (…)

W przypadku składania oferty na Część A zad. nr 1 i zad. 2 oraz na Część B zad. nr 3, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane o parametrach odpowiadających parametrom robót wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które składana będzie oferta, w ilości nie mniejszej niż suma robót wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które składana będzie oferta, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (…)

Osób

dla Części A zad. 1 i zad. 2

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1 OSOBA – DYR. KONTRAKTU

1 OSOBA – KIER. BUDOWY

1 OSOBA – KIER. ROBÓT DROGOWYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT SANITARNYCH

1 OSOBA -INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ

1 OSOBA – PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG

1 OSOBA – GEODETA

1 OSOBA – GEOLOG

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

dla Części B zad. 3

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:

1 OSOBA – DYR. KONTRAKTU

1 OSOBA – KIER. BUDOWY

1 OSOBA – KIER. ROBÓT DROGOWYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

1 OSOBA – KIER. ROBÓT SANITARNYCH

1 OSOBA – INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ

1 OSOBA – PRACOWNIK DS. MATERIAŁOWYCH – TECHNOLOG

1 OSOBA – GEODETA

1 OSOBA – GEOLOG

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

W przypadku składania oferty na Cześć A z. nr 1 i z. 2 oraz Część B z. nr 3, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował ilością osób, która będzie nie mniejsza niż:

11, przy czym należy wykazać: 9 osób, spełniających wymagania postawione dla Części A z. nr 1 i z. nr 2 (z wyłączeniem osoby na stanowisko Kier. robót drogowych) oraz 2 osoby na stanowisko Kier. robót drogowych – 1 osobę na stanowisko Kier. robót drogowych dla Części A z. nr 1 i z. nr 2 i 1 osobę na stanowisko Kier. robót drogowych dla Części A z. nr 1 i z. 2 dla Części B z. nr 3, spełniających wymagania postawione odpowiednio dla Części A z. nr 1 i z. nr 2 oraz Części B z. nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji osoby Kier. robót drogowych na Części A z. nr 1 i 2 i funkcji osoby Kier. robót drogowych na Części B z. nr 3.

Szczegóły w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja i jej warunki określają umowy (załącznik nr 6 i nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) na Część A zadanie 1 i zadanie 2 oraz na Część B zadanie 3.

Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy dla Części A zadanie 1 i zadanie 2 – w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dla Części B zadanie 3 – w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, sala przetargów – parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może składać oferty na:

Część A zadanie 1 i zadanie 2

Część B zadanie 3

Część A zadanie 1 i zadanie 2 i Część B zadanie 3

2. Zawartość oferty:

a) Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów.

b) Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)

c) Kosztorys Ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zawarte w Przedmiarach Robót – Załącznik Nr 1 z podziałem na Części A zadanie 1 i zadanie 2 i Część B zadanie 3 do SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji i specyfikacjach.

d) Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ

e) Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych w pkt. 9 SIWZ

f) Kopia wadium.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp na druku załącznika nr 5 do SIWZ. Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie zamówienia

4. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. INFORMACJE O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia posiada decyzję nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01H3/16-00 w sprawie dofinansowania projektu własnego realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie. Dofinansowanie dotyczy tylko Części A zadanie 1.

Zamawiający przewiduje ubiegać się dla Części B zadanie 3 o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).

6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Szczegóły podane w pkt. 30 SIWZ.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

a) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp;

b) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

c) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

d) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów szczegółowo opisany w SIWZ ze względu na ograniczoną ilość znaków, która można wpisać do ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2017
TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNr dokumentu138835-2017
PDData publikacji13/04/2017
OJDz.U. S73
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/04/2017
DTTermin26/05/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl

13/04/2017    S73    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2017/S 073-138835

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 070-131657)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ A Z PODZIAŁEM NA: ZADADANE 1 I ZADANIE 2 I CZĘŚĆ B ZADANIE 3.

Numer referencyjny: WI-K/P/170327/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na 2 Części A i B tj:

Część A z podziałem na:

Zadanie 1

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków”

Zadanie 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków”

Część B

Zadanie 3

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”.

Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 070-131657

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2 część B Zadanie 3 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 5 wiersz
Zamiast:

Zadanie 3 obejmuje między innymi: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 5,4.

Powinno być:

Zadanie 3 obejmuje między innymi: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 2,119.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

TITytułPolska-Katowice: Roboty budowlane
NDNr dokumentu280613-2017
PDData publikacji20/07/2017
OJDz.U. S137
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (22)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany17/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.zdw.katowice.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

20/07/2017    S137    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2017/S 137-280613

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.: +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Myszków
22
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Irzwikowska
Tel.: +48 343132682
E-mail: urzad@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343135029
Kod NUTS: PL22


Adresy internetowe:

Główny adres: www.miastomyszkow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty budowlane z podziałem na 2 części: część A z podziałem na: zadanie 1 i zadanie 2 i część B zadanie 3.

Numer referencyjny: WI-K/P/170327/1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zadanie zostało podzielone na 2 Części A i B tj.:

Część A

Zadanie 1

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków”

Zadanie 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków”

Część B

Zadanie 3

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”,

Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 39 846 942.16 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A z podziałem na: zadanie 1 i zadanie 2

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
45231300
45233142
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Żarki-Myszków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część A z podziałem na:

Zadanie 1

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków”

Zadanie 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków”

Część A

zadanie 1 obejmuje między innymi: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 5,4 km, budowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę odwodnienia drogi (rowy drogowe, kanalizacja drogowa, sączki podłużne), przebudowę przepustów i istniejących obiektów (obiekty P1 i P3, przepusty rurowe), budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

zadanie 2 obejmuje między innymi: budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej ) w pasie drogi wojewódzkiej DW793 (ul. Kościuszki) od km 31+361 do km 32+399,34, w pasie drogi gminnej (ul. Żytniej) w Myszkowie, wraz z przyłączami i sięgaczami do działek prywatnych lub bocznych dróg, o łącznej długość kanalizacji ok. L=2815,1m (w tym kanalizacji grawitacyjnej 2249,3m, kanalizacji tłocznej 565,8m ), budowę przepompowni ścieków PS1 (działka 5586/2 przy ul. Kościuszki ) i PS2(działka 7118/12 przy ul. Żytniej), wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni oraz budową zalicznikowych linii zasilających przepompowni, utwardzenie działki 5586/4 (dojazd do przepompowni PS1), przebudowę kabla SN na działce 6371/1, km 31+957,50 DW793 w ul. Kościuszki, budowę zjazdu indywidualnego do przepompowni PS1 do działki 5586/4 w km 31+957,50 DW 793, przebudowę wlotu drogi gminnej w ul. Żytniej do drogi wojewódzkiej DW793, budowę drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, wylotem wód deszczowych do rowu melioracji szczegółowych R-F3, umocnieniem rowu na wylocie, przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej w pasie drogi gminnej w ul. Żytniej, odtworzenie nawierzchni dróg bocznych po wybudowaniu sięgaczy kanalizacji sanitarnej. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 4757.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część B zadanie 3 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000
45233000
45221000
45100000
45110000
45230000
45231300
45233142
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Janów-Złoty Potok.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część B

Zadanie 3

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”

Część B

zadanie 3 obejmuje między innymi: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku o długości ok. 2,119 km, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni do 7,00 m na odcinku od skrzyżowania z DK 46 do skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną, na pozostałym odcinku szerokość jezdni wynosi 6,50 m, zmiany sytuacyjne krawędzi jezdni wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, ujednolicenie przekroju poprzecznego – obustronny spadek 2 %, na odcinku prostym, na łukach spadek jednostronny 4-5 %, jezdnia zamknięta krawężnikami, przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi wraz ze zmianą geometrii, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę wydzielonych zatok postojowych, budowę dwóch wydzielonych zatok autobusowych, przebudowę i budowę nowych chodników, budowę ścieżki rowerowej, wykonanie systemu odwodnienia podzielonego na trzy odcinki: na odcinku od skrzyżowania z DK nr 46 do skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód poprzez istniejącą kanalizację w ciągu DK nr 46, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosynierów / Leśną do skrzyżowania z ul. Parkową zaprojektowano odprowadzenie wód do gruntu poprzez system retencyjno –rozsączający, na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do końca zakresu opracowania zaprojektowano kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do rzeki Wiercicy, przebudowę sieci elektroenergetycznej w tym: przełożenie podziemnej linii SN, przebudowę kolidujących słupów linii napowietrznych oraz oświetleniowych, przebudowę kolidujących elementów sieci wodno – kanalizacyjnej, budowę dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej na całej długości odcinka drogi, projekt zieleni obejmujący konieczne wycinki oraz planowane zieleńce. Szczegóły realizacji zadania zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarach Robót, dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 070-131657
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Część nr:
A

Nazwa:

Część A z podziałem na: zadanie 1 i zadanie 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
LIDER DROG-BUD Sp. z o.o. Partner Nowak – Mosty Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1a 41-303 Dąbrowa Górnicza
150399135
Lubojenka ul. Prosta 88/90
Częstochowa
42-209
Polska
Tel.: +34 3665100
E-mail: drog-bud@drog-bud.com.pl
Faks: +34 3607377
Kod NUTS: PL22

Adres internetowy:www.drog-bud.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
NOWAK – MOSTY Sp. z o.o.
362027085
ul. Budowlanych 6/1a
Dąbrowa Górnicza
41-303
Polska
E-mail: biuro@nowak-mosty.pl
Faks: +32 7615222
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 39 267 692.19 PLN / Najdroższa oferta: 46 095 521.33 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
2

Część nr:
B

Nazwa:

Część B: zadanie nr 3: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/07/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
LIDER DROG-BUD Sp. z o.o. Partner Nowak – Mosty Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1a 41-303 Dąbrowa Górnicza
150399135
Lubojenka ul. Prosta 88/90
Częstochowa
42-209
Polska
Tel.: +34 3665100
E-mail: drog-bud@drog-bud.co
Faks: +34 3607377
Kod NUTS: PL22

Adres internetowy:www.drog-bud.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
NOWAK – MOSTY Sp. z o.o.
362027085
ul. Budowlanych 6/1a
Dąbrowa Górnicza
41-303
Polska
E-mail: biuro@nowak-mosty.pl
Faks: +32 7615222
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 9 744 046.67 PLN / Najdroższa oferta: 11 295 728.26 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2017

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-05-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13165720171
ID postępowania Zamawiającego: WI-K/P/170327/1
Data publikacji zamówienia: 2017-04-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część A z podziałem na: zadanie 1 i zadanie 2 LIDER DROG-BUD Sp. z o.o. Partner Nowak – Mosty Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1a 41-303 Dąbrowa Górnicza
Lubojenka ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa, woj. ŚLĄSKIE
2017-07-17 0,00