Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jabłonna.


Numer ogłoszenia: 132743 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jabłonna..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Jabłonna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2011-2012, z przeznaczeniem na: 1)Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Jabłonnie - 1.350.000,00 zł 2)Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowie - 250.000,00 zł Okres kredytowania: planowane uruchomienie kredytu - najpóźniej od dnia 31.05.2011 r. do 30.11.2012 r., spłata ostatniej raty - do 30.11.2017 r. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną datą uruchomienia transzy. Wykonawca w ramach kredytu postawi do dyspozycji Zamawiającego w 2011 roku - kwotę 1.070.000,00 zł, w 2012 roku - kwotę 530.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot wykorzystanego kredytu w poszczególnych latach. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej. Przeniesienie przez Zamawiającego środków kredytu lub jego części na rachunek bieżący Zamawiającego nr 74 8685 001 2600 0866 2000 0030 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie Oddział Jabłonna w ciężar rachunku kredytowego. Spłata kapitału będzie następowała w 4 ratach rocznych tj.: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 30 listopada w kolejnych latach: w 2012 roku - 150.000,00 zł w 2013 roku - 250.000,00 zł w 2014 roku - 300.000,00 zł w 2015 roku - 300.000,00 zł w 2016 roku - 300.000,00 zł w 2017 roku - 300.000,00 zł Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za cały miesiąc poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i spłacane zgodnie z podanym wyżej harmonogramem. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza refundację poniesionych wydatków z kwoty przedmiotowego kredytu długoterminowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Oferent wnosi wadium w jednej z form podanych w art. 45 ust. 3 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedkłada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istniał taki obowiązek, Wykonawca załącza w zamian Statut banku).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim osobami do wykonania zamówienia dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. wcześniejszej spłaty kredytu, 2. zmniejszenia kwoty kredytu, 3. zmiany terminu i wysokości wypłaty transz kredytu, 4. zmiany terminu i wysokości spłaty rat. Bank nie będzie mógł pobrać z tego tytułu żadnej opłaty, poza różnicą odsetek, proporcjonalnie do wydłużenia bądź skrócenia terminu spłaty i proporcjonalnie do zmiany kwoty kredytu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pokój nr 10..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pokój nr 5 (Sekretariat)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 137273 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
132743 - 2011 data 09.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II, 1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną datą uruchomienia transzy..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach: w 2011 roku: -w dniu 31.05.2011 r. - kwota 466.700,00 zł -w dniu 30.06.2011 r. - kwota 603.300,00 zł w 2012 roku: -w dniu 31.03.2012 r. - kwota 230.00,00 zł -w dniu 31.07.2012 r. - kwota 300.00,00 zł Przy czym Zamawiający zastrzega, iż terminy uruchomienia poszczególnych transz kredytu mogą ulec zmianie, a wypłata transz będzie zastępowała każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną datą uruchomienia transzy..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II, 1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Spłata kapitału będzie następowała w 4 ratach rocznych tj.: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 30 listopada w kolejnych latach:.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Spłata kapitału będzie następowała w 4 równych ratach rocznych tj.: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 30 listopada w kolejnych latach:.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II, 1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i spłacane zgodnie z podanym wyżej harmonogramem..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i płacone miesięcznie, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i spłacane zgodnie z podanym wyżej harmonogramem uruchamiania transz kredytu..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV, 3.

 • W ogłoszeniu jest:
  4. zmiany terminu i wysokości spłaty rat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  4. zmiany terminu i wysokości spłaty rat za zgodą Banku..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV, 4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  19.05.2011 godzina 09:30.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  20.05.2011 godzina 09:30.


Numer ogłoszenia: 137445 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
132743 - 2011 data 09.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, fax. 081 5610065.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II,1.

 • W ogłoszeniu jest:
  -w dniu 31.03.2012 r. - kwota 230.00,00 zł -w dniu 31.07.2012 r. - kwota 300.00,00 zł.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  -w dniu 31.03.2012 r. - kwota 230.000,00 zł -w dniu 31.07.2012 r. - kwota 300.000,00 zł.


Jabłonna: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jabłonna.


Numer ogłoszenia: 148285 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 132743 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jabłonna..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Jabłonna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę w latach 2011-2012, z przeznaczeniem na: 1)Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Jabłonnie - 1.350.000,00 zł 2)Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowie - 250.000,00 zł Okres kredytowania: planowane uruchomienie kredytu - najpóźniej od dnia 31.05.2011 r. do 30.11.2012 r., spłata ostatniej raty - do 30.11.2017 r. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach: w 2011 roku: -w dniu 31.05.2011 r. - kwota 466.700,00 zł -w dniu 30.06.2011 r. - kwota 603.300,00 zł w 2012 roku: -w dniu 31.03.2012 r. - kwota 230.000,00 zł -w dniu 31.07.2012 r. - kwota 300.000,00 zł Przy czym Zamawiający zastrzega, iż terminy uruchomienia poszczególnych transz kredytu mogą ulec zmianie, a wypłata transz będzie zastępowała każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed planowaną datą uruchomienia transzy. Wykonawca w ramach kredytu postawi do dyspozycji Zamawiającego w 2011 roku - kwotę 1.070.000,00 zł, w 2012 roku - kwotę 530.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot wykorzystanego kredytu w poszczególnych latach. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej. Przeniesienie przez Zamawiającego środków kredytu lub jego części na rachunek bieżący Zamawiającego nr 74 8685 001 2600 0866 2000 0030 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie Oddział Jabłonna w ciężar rachunku kredytowego. Spłata kapitału będzie następowała w 4 równych ratach rocznych tj.: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 30 listopada w kolejnych latach:w 2012 roku - 150.000,00 zł w 2013 roku - 250.000,00 zł w 2014 roku - 300.000,00 zł w 2015 roku - 300.000,00 zł w 2016 roku - 300.000,00 zł w 2017 roku - 300.000,00 zł Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M za cały miesiąc poprzedzający okres, za który są naliczane i powiększone o marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane i płacone miesięcznie, tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i spłacane zgodnie z podanym wyżej harmonogramem uruchamiania transz kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Zamawiający dopuszcza refundację poniesionych wydatków z kwoty przedmiotowego kredytu długoterminowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Polska Kasa Opieki S.A., Lubelskie Centrum Korporacyjne, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 330000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  293383,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  293383,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  321030,53


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13274320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2387 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, pokój nr 10.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Jabłonna. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Lubelskie Centrum Korporacyjne
ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, woj. lubelskie
2011-05-25 293 383,00