Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 133041-2016
PD Data publikacji 19/04/2016
OJ Dz.U. S 76
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/04/2016
DT Termin 27/05/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/04/2016    S76    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 076-133041

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Ireneusz Czaja
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465792
E-mail: i.czaja@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębińska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465811
E-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga krajowa nr 47, droga wojewódzka nr 961,
województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Poronin, miejscowość: Poronin, Suche.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o: wydaną decyzję ZRID, sporządzoną dokumentację projektową, wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane decyzje opinie i uzgodnienia oraz w oparciu o szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233125, 45221111, 45221121, 45221241

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o: wydaną decyzję ZRID, sporządzoną dokumentację projektową, wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane decyzje opinie i uzgodnienia oraz w oparciu o szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:
— zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
— roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
— wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
— budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 i drogi wojewódzkiej nr 961,
— rozbudowa drogi krajowej nr 47 jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu 2x3,5m, klasy GP, na dł. 669.90m drogi krajowej nr 47,
— budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową 1651 skanalizowanego typu rondo, czterowlotowego wraz z pasami do skrętu w prawo poza jezdnią ronda wraz z budową wlotu południowo – zachodniego drogi krajowej nr 47 o długości 100,00m i rozbudową wlotu zachodniego drogi krajowej nr 47, o dł. 188,08m,
— rozbudowa skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego drogi krajowej nr 47 z ul. Kasprowicza i z ul. Za Torem w km 34+840,00 drogi krajowej nr 47, polegająca na rozbiórce jednego wlotu skrzyżowania tj. wlotu ul. Za Torem i budowie skrzyżowania trójwlotowego z ul. Kasprowicza,
— rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego MD-01 na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej,
— budowa wiaduktu drogowego WD-02 w ciągu drogi krajowej nr 47, nad drogą woj. nr 961,
— budowa wiaduktu kolejowego WK-03, nad drogą woj. nr 961,
— budowa konstrukcji oporowej,
— budowa przejścia podziemnego PP-06 dla pieszych z dojściami pod drogą krajową nr 47 i linią kolejową,
— przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 47,
— rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego MD-08 na potoku Poroniec w ciągu drogi krajowej nr 47,
— budowa i rozbiórka objazdów tymczasowych (mostu tymczasowego na potoku Poroniec, mostu tymczasowego na rzece Biały Dunajec, mostu tymczasowego na potoku Suchowianka oraz dróg dojazdowych do tymczasowych mostów),
— budowa odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, klasy G, o dł. 160,25m,
— rozbudowa odcinka istniejącej drogi woj. nr 961 na dł. 120,00m,
— budowa dróg dojazdowych do urządzeń związanych z eksploatacją drogi,
— budowa lewostronnej zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 47,
— budowa pochylni w ciągu drogi woj. nr 961,
— budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi woj. nr 961,
— rozbiórka budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego zgodnie z decyzją ZRID oraz budynku zgodnie z decyzja pozwolenia na rozbiórkę,
— rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi woj. nr 961,
— rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi krajowej nr 47,
— rekonstrukcja kapliczki wraz z jej zabezpieczeniem i przestawieniem na teren zlokalizowany poza placem budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. Kapliczka docelowa zostanie zlokalizowana w ciągu drogi krajowej,
— rozbiórka i odbudowa ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
— budowa tunelu drogowego TD-05 o dł. 35,96 m w ciągu odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961,
— budowa kładki dla pieszych KL-04 nad drogą woj. nr 961 o dł. całkowitej 15,00m,
— przebudowa odcinka drogi gminnej 420701, ul. Kasprowicza,
— budowa chodników,
— budowa zatok do obsługi urządzeń podczyszczających,
— przebudowa zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych,
— budowa kanalizacji deszczowej tłocznej,
— przebudowa sieci wodociągowej,
— budowa oświetlenia drogowego,
— przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia,
— budowa punktu monitoringu wraz z zasilaniem oraz zasilania pompowni i oświetlenia,
— budowa kanału technologicznego,
— przebudowa sieci teletechnicznej kablowej i napowietrznej oraz kanalizacji teletechnicznej,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej,
— budowa agregatu prądotwórczego,
— budowę odwodnienia liniowego w ciągu drogi woj. nr 961,
— przebudowa kanalizacji kablowej i kabli podziemnych własności PKP Utrzymanie,
— przebudowa sieci sterowania ruchem kolejowym,
— rozbiórka budynku strażnicy przejazdowej,
— wykonanie nasadzeń,
— zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli tych sieci (w tym: sieci teletechnicznych, telekomunikacyjnej własności PKP Utrzymanie, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej),
— montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
— wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności oznakowania pionowego, poziomego i punktowych elementów odblaskowych,
— zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
— stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
— sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
— przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ – w terminie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą przez Zamawiającego – GDDKiA na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:
a) co najmniej jedną robotę polegającą na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł brutto,
b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A, o długości całkowitej nie mniejszej niż 70 m i długości jednego przęsła co najmniej 50 m.
Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub dwóch odrębnych zadań.
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1.3.1. osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości robót co najmniej 10 mln zł brutto lub minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A o długości co najmniej 70 m;
1.3.2. osobą na stanowisko kierownika robót:
— w przypadku, kiedy osoba podana na stanowisko kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A o długości co najmniej 70 m;
— w przypadku, kiedy osoba podana na stanowisko kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości robót co najmniej 10 mln zł brutto.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. II.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Przewiduje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Nie wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 3 SIWZ.
1.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. I pkt 1.2. oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wartości robót budowlanych podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania robót.
1.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ Wykaz osób.
1.1.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru zał. nr 6 SIWZ.
1.1.5 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
1.2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru zał. nr 7 SIWZ;
1.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w pkt 1.2.1 – 1.2.7.
1.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.:
1.4.1.1. zamiast dokumentów określonych w pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2. zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2.5 i 1.2.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w pkt 1.4.1.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ.
2. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1. Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1.1.6., musi zostać złożone w oryginale.
2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem wykazania tego warunku należy założyć:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Celem wykazania tych warunków należy założyć:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. I pkt 1.2. oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wartości robót budowlanych podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania robót.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ Wykaz osób.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru zał. nr 6 SIWZ.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:
a) co najmniej jedną robotę polegającą na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie, o wartości nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto,
b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A, o długości całkowitej nie mniejszej niż 70 m i długości jednego przęsła co najmniej 50 m.
Wskazane powyżej roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub dwóch odrębnych zadań.
Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości robót co najmniej 10 mln zł brutto lub minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A o długości co najmniej 70 m;
2) osobą na stanowisko kierownika robót:
— w przypadku, kiedy osoba podana na stanowisko kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – osobą na stanowisko kierownika robót mostowych posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie obiektu mostowego o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A o długości co najmniej 70 m;
— w przypadku, kiedy osoba podana na stanowisko kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – osobą na stanowisko kierownika robót drogowych posiadającą:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
— minimum 24 miesiące doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy (robót) przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN brutto.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-43/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 3 775,98 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami.
Sposób płatności – na podstawie faktury gotówką w kasie lub przelewem na konto Zamawiającego – ZDW Kraków.
W przypadku przesłania materiałów pocztą doliczona zostanie opłata pocztowa.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.5.2016 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.5.2016 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2017.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
3. W kryterium Okres gwarancji i rękojmi ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (wyrażona w miesiącach) zaoferowana przez Wykonawcę w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Powyższe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome grubowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2016
TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 168838-2016
PD Data publikacji 18/05/2016
OJ Dz.U. S 94
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 13/05/2016
DT Termin 03/06/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

18/05/2016    S94    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 094-168838

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-133041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233125, 45221111, 45221121, 45221241

Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.5.2016 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.5.2016 (11:00)

VI.4.2) Składanie odwołań:

—.

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.6.2016 (10:00)

VI.4.2) Składanie odwołań:

Zgodnie z przepisami ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dział VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2. Odwołania.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 180147-2016
PD Data publikacji 27/05/2016
OJ Dz.U. S 101
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 25/05/2016
DT Termin 10/06/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

27/05/2016    S101    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 101-180147

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-133041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233125, 45221111, 45221121, 45221241

Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.6.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.6.2016 (10:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 192794-2016
PD Data publikacji 07/06/2016
OJ Dz.U. S 108
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/06/2016
DT Termin 22/06/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

07/06/2016    S108    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 108-192794

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-133041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233125, 45221111, 45221121, 45221241

Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.6.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.6.2016 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.6.2016 (12:00)


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 197422-2016
PD Data publikacji 10/06/2016
OJ Dz.U. S 111
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/06/2016
DT Termin 01/07/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

10/06/2016    S111    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 111-197422

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-133041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233125, 45221111, 45221121, 45221241

Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

—.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.6.2016 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.6.2016 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.11.2017 r.

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach: 22

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.7.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.7.2016 (10:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 22 miesiące od daty zawarcia umowy.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
ND Nr dokumentu 208438-2016
PD Data publikacji 18/06/2016
OJ Dz.U. S 117
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/06/2016
DT Termin 08/07/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OC Pierwotny kod CPV 45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

18/06/2016    S117    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 117-208438

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-133041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233125, 45221111, 45221121, 45221241

Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.7.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.7.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.7.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.7.2016 (10:00)


TITytułPolska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
NDNr dokumentu357086-2016
PDData publikacji13/10/2016
OJDz.U. S198
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/10/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
OCPierwotny kod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45221241 - Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
45233125 - Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/10/2016    S198    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych

2016/S 198-357086

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działajacy poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga krajowa nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o: wydaną decyzję ZRID, sporządzoną dokumentację projektową, wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydane decyzje opinie i uzgodnienia oraz w oparciu o szczegółowy zakres rzeczowy zadania.
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:
— zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),
— roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
— wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
— budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 i drogi wojewódzkiej nr 961,
— rozbudowa drogi krajowej nr 47 jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu 2x3,5m, klasy GP, na dł. 669.90m drogi krajowej nr 47,
— budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową 1651 skanalizowanego typu rondo, czterowlotowego wraz z pasami do skrętu w prawo poza jezdnią ronda wraz z budową wlotu południowo – zachodniego drogi krajowej nr 47 o długości 100,00m i rozbudową wlotu zachodniego drogi krajowej nr 47, o dł. 188,08m,
— rozbudowa skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego drogi krajowej nr 47 z ul. Kasprowicza i z ul. Za Torem w km 34+840,00 drogi krajowej nr 47, polegająca na rozbiórce jednego wlotu skrzyżowania tj. wlotu ul. Za Torem i budowie skrzyżowania trójwlotowego z ul. Kasprowicza,
— rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu drogowego MD-01 na rzece Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej,
— budowa wiaduktu drogowego WD-02 w ciągu drogi krajowej nr 47, nad drogą woj. nr 961,
— budowa wiaduktu kolejowego WK-03, nad drogą woj. nr 961,
— budowa konstrukcji oporowej,
— budowa przejścia podziemnego PP-06 dla pieszych z dojściami pod drogą krajową nr 47 i linią kolejową,
— przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 47,
— rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego MD-08 na potoku Poroniec w ciągu drogi krajowej nr 47,
— budowa i rozbiórka objazdów tymczasowych (mostu tymczasowego na potoku Poroniec, mostu tymczasowego na rzece Biały Dunajec, mostu tymczasowego na potoku Suchowianka oraz dróg dojazdowych do tymczasowych mostów),
— budowa odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, klasy G, o dł. 160,25m,
— rozbudowa odcinka istniejącej drogi woj. nr 961 na dł. 120,00m,
— budowa dróg dojazdowych do urządzeń związanych z eksploatacją drogi,
— budowa lewostronnej zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 47,
— budowa pochylni w ciągu drogi woj. nr 961,
— budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi woj. nr 961,
— rozbiórka budynków mieszkalnych i budynku gospodarczego zgodnie z decyzją ZRID oraz budynku zgodnie z decyzja pozwolenia na rozbiórkę,
— rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi woj. nr 961,
— rozbiórka przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 99 w ciągu drogi krajowej nr 47,
— rekonstrukcja kapliczki wraz z jej zabezpieczeniem i przestawieniem na teren zlokalizowany poza placem budowy w czasie wykonywania robót budowlanych. Kapliczka docelowa zostanie zlokalizowana w ciągu drogi krajowej,
— rozbiórka i odbudowa ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
— budowa tunelu drogowego TD-05 o dł. 35,96 m w ciągu odcinka nowego przebiegu drogi woj. nr 961,
— budowa kładki dla pieszych KL-04 nad drogą woj. nr 961 o dł. całkowitej 15,00m,
— przebudowa odcinka drogi gminnej 420701, ul. Kasprowicza,
— budowa chodników,
— budowa zatok do obsługi urządzeń podczyszczających,
— przebudowa zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych,
— budowa kanalizacji deszczowej tłocznej,
— przebudowa sieci wodociągowej,
— budowa oświetlenia drogowego,
— przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia,
— budowa punktu monitoringu wraz z zasilaniem oraz zasilania pompowni i oświetlenia,
— budowa kanału technologicznego,
— przebudowa sieci teletechnicznej kablowej i napowietrznej oraz kanalizacji teletechnicznej,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej,
— budowa agregatu prądotwórczego,
— budowę odwodnienia liniowego w ciągu drogi woj. nr 961,
— przebudowa kanalizacji kablowej i kabli podziemnych własności PKP Utrzymanie,
— przebudowa sieci sterowania ruchem kolejowym,
— rozbiórka budynku strażnicy przejazdowej,
— wykonanie nasadzeń,
— zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli tych sieci (w tym: sieci teletechnicznych, telekomunikacyjnej własności PKP Utrzymanie, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej),
— montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
— wykonanie stałej organizacji ruchu, w szczególności oznakowania pionowego, poziomego i punktowych elementów odblaskowych,
— zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
— stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
— sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
— przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego złożenie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ – w terminie realizacji przedmiotu umowy.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233125, 45221111, 45221121, 45221241

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 43 868 999,99 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-43/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 076-133041 z dnia 19.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.10.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX, Partner: Eurovia Polska S.A.
ul. Energetyczna 10
42-504 Będzin
E-mail: biuro@banimx.pl
Tel.: +48 322677998
Faks: +48 322677998

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 56 424 369,30 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 43 868 999,99 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: W zakresie telekomunikacji, przebudowy sieci elektroenergetycznych, budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy kanalizacji sanitarnej, przebudowy urządzeń srk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2164) dział VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2. Odwołania.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.10.2016

Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13304120161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233125-1 Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX, Partner: Eurovia Polska S.A.
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin, woj. ŚLĄSKIE
2016-10-10 43 868 999,00