Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA


Numer ogłoszenia: 133861 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA. Roboty polegać będą na: - Betonowaniu, - Uszczelnianiu dylatacji, - Odwodnieniu płyt przejściowych, - Budowie linii kablowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.31.43.10-7, 45.21.33.10-9, 45.23.10.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 p.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania następujących robót: 1. Odprowadzenie wody z warstwy odsączającej w najniższym punkcie rozpory żelbetowej w km 51+721,87. 2. Wykonanie uszczelnienia dylatacji sekcji ścian szczelinowych na wysokości rozpory żelbetowej. 3. Zwiększenie ilości robót niedoszacowanych w przedmiarze kontraktowym w następujących asortymentach: a. hydroizolacje zgrzewalne, b. hydroizolacje z folii PCW, c. maty bentonitowe, d. taśmy dylatacyjne, e. izolacje na zimno, f. nawierzchnie na bazie żywic. 4. Odwodnienie płyt przejściowych z wiaduktu. 5. Budowa linii kablowej zasilania podstawowego przepompowni wód opadowych i roztopowych. 6. Budowa linii kablowej zasilania rezerwowego przepompowni wód opadowych i roztopowych. W celu odprowadzenie wody z najniższej części warstwy odsączającej w 51+721,87 niezbędnym jest obniżenie wylotu kanalizacji o około 14 cm, uformowanie jednostronnego spadku poprzecznego rozpory żelbetowej wraz z obniżeniem drenażu tj. ułożenie go w warstwie betonu ochronnego izolacji. W związku z zaobserwowanymi wyciekami wody na stykach sekcji ścian szczelinowych pomimo obniżenia poziomu wód gruntowych, po wizji w terenie Projektant potwierdził konieczność wykonania doszczelnień styków sekcji ścian szczelinowych. Z uwagi na bardzo złożone (trudne) warunki gruntowo wodne, mając na uwadze zakładane projektem dopuszczalne ilości przeniesienia wód gruntowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji styki należy dodatkowo doszczelnić iniekcjami. W wyniku szczegółowego sprawdzania przedmiaru robót z ilościami zabezpieczeń wskazanymi w części rysunkowej projektu stwierdzono niedoszacowanie w asortymentach: hydroizolacji zgrzewalnej i hydroizolacji z folii PCW, mat bentonitowych, taśm dylatacyjnych, izolacji na zimno, nawierzchni na bazie żywicy. W celu wykonania robót zgodnie z STWiORB i dla zapewnienia poprawnego zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zakresu prac należy zwiększyć zakresy powyższych asortymentów robót. Projektant potwierdził konieczność wykonania powyższego zwiększonego zakresu asortymentów robót. W związku z brakiem drożności rowów odwodnienia powierzchniowego terenów kolejowych zachodzi konieczność odprowadzenia wód z drenażu płyt przejściowych do projektowanego ciągu kanalizacyjnego pod wiaduktem. Projektant opracował projekt obejmujący przedmiar i kosztorys uzasadniający zakres robót. Po rozmowach przeprowadzonych z firmą VATTENFALL, dostawcy energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych i roztopowych z drogi, w sprawie wykonania zasilania podstawowego i rezerwowego w terminie do 30.06.2010 r. Inwestor został poinformowany, że zasilanie to może zostać wykonane przez VATTENFALL dopiero w 2011 roku. Umowny termin zakończenia robót upływa 30.06.2010r. i do dnia tego musi być wykonane zasilanie przepompowni, aby po przekazaniu drogi do użytkowania było zapewnione bezpieczeństwo użytkowania polegające między innymi na zapewnieniu szybkiego usuwania wód opadowych gdyż droga usytuowana jest w głębokim wykopie. Wobec powyższego obowiązek wykonania projektów i zasilania spadł na Inwestora. Z uwagi na utrudnienia w ruchu na sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych i koszty społeczne nie możliwe jest oddanie do użytkowania bezkolizyjnego przejazdu przez miasto z rocznym opóźnieniem. Wyżej wymienionych robót Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA


Numer ogłoszenia: 150871 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 133861 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA. Roboty polegać będą na: Betonowaniu, uszczelnieniu dylatacji, odwodnieniu płyt przejściowych, budowie linii kablowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.31.43.10-7, 45.21.33.10-9, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 499093,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  608893,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  608893,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  608893,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - podczas realizacji ww. zadania stwierdzono potrzebę wykonania następujących robót: 1. Odprowadzenie wody z warstwy odsączającej w najniższym punkcie rozpory żelbetowej w km 51+721,87. 2. Wykonanie uszczelnienia dylatacji sekcji ścian szczelinowych na wysokości rozpory żelbetowej. 3. Zwiększenie ilości robót niedoszacowanych w przedmiarze kontraktowym w następujących asortymentach: a. hydroizolacje zgrzewalne, b. hydroizolacje z folii PCW, c. maty bentonitowe, d. taśmy dylatacyjne, e. izolacje na zimno, f. nawierzchnie na bazie żywic. 4. Odwodnienie płyt przejściowych z wiaduktu. 5. Budowa linii kablowej zasilania podstawowego przepompowni wód opadowych i roztopowych. 6. Budowa linii kablowej zasilania rezerwowego przepompowni wód opadowych i roztopowych. W celu odprowadzenie wody z najniższej części warstwy odsączającej w 51+721,87 niezbędnym jest obniżenie wylotu kanalizacji o około 14 cm, uformowanie jednostronnego spadku poprzecznego rozpory żelbetowej wraz z obniżeniem drenażu tj. ułożenie go w warstwie betonu ochronnego izolacji. W związku z zaobserwowanymi wyciekami wody na stykach sekcji ścian szczelinowych pomimo obniżenia poziomu wód gruntowych, po wizji w terenie Projektant potwierdził konieczność wykonania doszczelnień styków sekcji ścian szczelinowych. Z uwagi na bardzo złożone (trudne) warunki gruntowo wodne, mając na uwadze zakładane projektem dopuszczalne ilości przeniesienia wód gruntowych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji styki należy dodatkowo doszczelnić iniekcjami. W wyniku szczegółowego sprawdzania przedmiaru robót z ilościami zabezpieczeń wskazanymi w części rysunkowej projektu stwierdzono niedoszacowanie w asortymentach: hydroizolacji zgrzewalnej i hydroizolacji z folii PCW, mat bentonitowych, taśm dylatacyjnych, izolacji na zimno, nawierzchni na bazie żywicy. W celu wykonania robót zgodnie z STWiORB i dla zapewnienia poprawnego zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zakresu prac należy zwiększyć zakresy powyższych asortymentów robót. Projektant potwierdził konieczność wykonania powyższego zwiększonego zakresu asortymentów robót. W związku z brakiem drożności rowów odwodnienia powierzchniowego terenów kolejowych zachodzi konieczność odprowadzenia wód z drenażu płyt przejściowych do projektowanego ciągu kanalizacyjnego pod wiaduktem. Projektant opracował projekt obejmujący przedmiar i kosztorys uzasadniający zakres robót. Po rozmowach przeprowadzonych z firmą VATTENFALL, dostawcy energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód opadowych i roztopowych z drogi, w sprawie wykonania zasilania podstawowego i rezerwowego w terminie do 30.06.2010 r. Inwestor został poinformowany, że zasilanie to może zostać wykonane przez VATTENFALL dopiero w 2011 roku. Umowny termin zakończenia robót upływa 30.06.2010r. i do dnia tego musi być wykonane zasilanie przepompowni, aby po przekazaniu drogi do użytkowania było zapewnione bezpieczeństwo użytkowania polegające między innymi na zapewnieniu szybkiego usuwania wód opadowych gdyż droga usytuowana jest w głębokim wykopie. Wobec powyższego obowiązek wykonania projektów i zasilania spadł na Inwestora. Z uwagi na utrudnienia w ruchu na sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych i koszty społeczne nie możliwe jest oddanie do użytkowania bezkolizyjnego przejazdu przez miasto z rocznym opóźnieniem. Wyżej wymienionych robót Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, a ich wykonanie jest konieczna dla zrealizowania zadania podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13386120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45262300-4 Betonowanie
45314310-7 Układanie kabli
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DO UMOWY: NR WI/P/080911/2/1 Z DNIA 25 LUTEGO 2009 R.: BUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 POD TORAMI PKP W KM 51+570 W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-11 608 893,00