Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Olsztyn: Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania


Numer ogłoszenia: 135305 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie , ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5218530, 5218541, faks 089 5218549.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.wuoz.olsztyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - 1 Mrągowo Roosevelta 29. dz. nr 20/ Kamienica - budynek Państwowej szkoły muzycznej I stopnia 2 Mrągowo Żeromskiego 3 Dom wraz z historycznym zagospodarowaniem działki 3 Szestno - - Kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzymskokatolicki pw. Św. Krzyża 4 Biskupiec Wojska Polskiego 3, dz. nr 1 budynek mieszkalny 5 Lidzbark Warmiński Kopernika 23, dz. nr 20 Kamienica wraz z otoczeniem Zadanie nr 2 1 Barczewo Mickiewicza Nr 18, Dom wraz z historycznym zagospodarowaniem działki 2 Barczewko - Przy posesji nr 110, dz. nr 197 Kapliczka 3 Barczewko - 53, dz. nr 300 Kapliczka 4 Olsztyn Dąbrowszczaków 41 kamienica 5 Olsztyn Dąbrowszczaków 42 kamienica.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.52.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 01.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.1. IDW.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) minimum 1 kartę ewidencyjną zabytków nieruchomych tzw. białą kartę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.1. IDW.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.1. IDW.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się następującymi kwalifikacjami: 1) Jedną osobę, która w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonała (zakończyła) - minimum 1 kartę ewidencyjną zabytków nieruchomych tzw. białą kartę i ukończyła studia wyższe uzyskując tytuł magistra na jednym z wymienionych kierunków: ochrona dóbr kultury, historia sztuki, architektura, konserwatorstwo, historia, konserwacja Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.1. IDW.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.1. IDW.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien w wykazie wskazać wykonanie minimum 1 karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego tzw. białą kartę.Wykonawca ma obowiązek złożyć poświadczenia co najmniej dla usług wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt III.3.2) niniejszego ogłoszenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia; 2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, z których winno wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt. III.4.1) ogłoszenia składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt III.4.2) ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt. III.4.3) powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; d) oświadczenie wymienione w pkt III.6) ppkt 1) ogłoszenia składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia; e) lista lub informacja, o której mowa w pkt III.4.4) ogłoszenia powinna być złożona przez każdego Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmian postanowień umowy są określone w Tomie II SIWZ w projekcie umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.wuoz.olsztyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1 10-076 Olsztyn..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1 10-076 Olsztyn w sekretariacie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 - Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.52.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 01.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 2 - Barczewo, Barczewko, Olsztyn.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  92.52.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 01.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Olsztyn: Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania


Numer ogłoszenia: 169239 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 135305 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5218530, 5218541, faks 089 5218549.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 1 Mrągowo Roosevelta 29. dz. nr 20/ Kamienica - budynek Państwowej szkoły muzycznej I stopnia 2 Mrągowo Żeromskiego 3 Dom wraz z historycznym zagospodarowaniem działki 3 Szestno - - Kościół ewangelicko-augsburski, ob. rzymskokatolicki pw. Św. Krzyża 4 Biskupiec Wojska Polskiego 3, dz. nr 1 budynek mieszkalny 5 Lidzbark Warmiński Kopernika 23, dz. nr 20 Kamienica wraz z otoczeniem Zadanie nr 2 1 Barczewo Mickiewicza Nr 18, Dom wraz z historycznym zagospodarowaniem działki 2 Barczewko - Przy posesji nr 110, dz. nr 197 Kapliczka 3 Barczewko - 53, dz. nr 300 Kapliczka 4 Olsztyn Dąbrowszczaków 41 kamienica 5 Olsztyn Dąbrowszczaków 42 kamienica.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.52.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Autorska Misiaczyk - Struzik, Ul. Chopina 37/2A, 81-786 Sopot, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3941,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3136,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  3136,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Autorska Misiaczyk - Struzik, Ul. Chopina 37/2A, 81-786 Sopot, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3499,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2829,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2829,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3340,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@wuoz.olsztyn.pl
tel: 089 5218530, 5218541
fax: 089 5218549
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13530520140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 91 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.wuoz.olsztyn.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1 10-076 Olsztyn.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 Pracownia Autorska Misiaczyk - Struzik
Ul. Chopina 37/2A, 81-786 Sopot, woj. pomorskie
2014-08-05 3 136,00
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z miejscowości: Mrągowo, Szestno, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Barczewo, Barczewko, Olsztyn z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 1 Pracownia Autorska Misiaczyk - Struzik
Ul. Chopina 37/2A, 81-786 Sopot, woj. pomorskie
2014-08-05 2 829,00