Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 135458-2016
PD Data publikacji 20/04/2016
OJ Dz.U. S 77
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/04/2016
DT Termin 31/05/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/04/2016    S77    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 077-135458

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Ireneusz Czaja
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465792
E-mail: i.czaja@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Beata Jaśko
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465815
E-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 965, województwo małopolskie, powiat bocheński i limanowski gmina Bochnia, Nowy Wiśnicz, Żegocina i Laskowa, miejscowość Bochnia, Nowy Wiśnicz, Żegocina i Laskowa.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU), Koncepcję Programową, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrębnych zgód właściwego organu na prowadzenie robót.
2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.
Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz załączonej Koncepcji Programowej – wariant I (preferowany)
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:
a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
d) roboty ziemne,
e) przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni),
f) przebudowa skrzyżowań DW nr 964 z drogami bocznymi,
g) przebudowa obiektów mostowych,
h) przebudowa, remont przepustów drogowych, przepływowych, w razie potrzeby budowa nowych przepustów,
i) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników,
j) budowa, przebudowa: chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych,
k) wykonanie poboczy,
l) budowa krawężników wraz z kanalizacją deszczową i poboczem,
m) budowa ciągu pieszo – rowerowego,
n) przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
o) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
p) wykonanie nowej lub przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi oraz chodnika, kanalizacji deszczowej,
q) pielęgnacji zieleni – obcięcie drzew wchodzących w skrajnię drogową,
r) budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym: półki dla zwierząt, zabezpieczenia herpatologiczne),
s) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
t) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni,
u) w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki i krzyże itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
v) roboty wykończeniowe i porządkowe,
w) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1,
x) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania),
y) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej,
z) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
aa) pełnienie nadzoru autorskiego,
bb) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
cc) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, w terminie realizacji umowy,
dd) promocja projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz
z załącznikami.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 71322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU), Koncepcję Programową, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrębnych zgód właściwego organu na prowadzenie robót.
2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.
Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, oraz załączonej Koncepcji Programowej – wariant I (preferowany)
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:
a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
d) roboty ziemne,
e) przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni),
f) przebudowa skrzyżowań DW nr 964 z drogami bocznymi,
g) przebudowa obiektów mostowych,
h) przebudowa, remont przepustów drogowych, przepływowych, w razie potrzeby budowa nowych przepustów,
i) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników,
j) budowa, przebudowa: chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych,
k) wykonanie poboczy,
l) budowa krawężników wraz z kanalizacją deszczową i poboczem,
m) budowa ciągu pieszo – rowerowego,
n) przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
o) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
p) wykonanie nowej lub przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi oraz chodnika, kanalizacji deszczowej,
q) pielęgnacji zieleni – obcięcie drzew wchodzących w skrajnię drogową,
r) budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym: półki dla zwierząt, zabezpieczenia herpatologiczne),
s) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
t) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni,
u) w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki i krzyże itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
v) roboty wykończeniowe i porządkowe,
w) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1,
x) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania),
y) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej,
z) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
aa) pełnienie nadzoru autorskiego,
bb) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
cc) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, w terminie realizacji umowy,
dd) promocja projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz
z załącznikami.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na konto Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN
1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1.3.1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:
a) uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,
b) doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego projektu rozbudowy lub budowy drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub decyzji równorzędnej.
1.3.2 osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
1.5.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w cz. III SIWZ.
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Przewiduje się wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Nie wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika,
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 3 SIWZ
1.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. II. pkt 1.2. SIWZ oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wartości robót budowlanych podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania robót.
1.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ Wykaz osób.
1.1.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru zał. nr 6 SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach.
1.1.5 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
1.2. W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru zał. nr 7 SIWZ;
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o których mowa w pkt 1.2.1 – 1.2.7.
1.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.2. SIWZ:
1.4.1.1. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt. 1.2.2 – 1.2.4 i 1.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2. zamiast dokumentów określonych w cz. III pkt 1.2.5 i 1.2.7. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.4.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. III pkt 1.4.1. SIWZ.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru zał. nr 8 do SIWZ.
2. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1. Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cz. II pkt 2 oraz cz. III pkt 1.1.6. SIWZ, musi zostać złożone w oryginale.
2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru zał. nr 4 SIWZ.
Wykonawca w wykazie robót wskaże roboty budowlane określone w warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia cz. II. pkt 1.2. SIWZ oraz złoży poświadczenia (inne dokumenty), że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie robót są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w Wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wartości robót budowlanych podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania robót.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru zał. nr 5 SIWZ Wykaz osób.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru zał. nr 6 SIWZ Oświadczenie o uprawnieniach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dot.posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN
Warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
1.3.1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:
a) uprawnienia do projektowania dróg bez ograniczeń,
b) doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego projektu rozbudowy lub budowy drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub decyzji równorzędnej.
1.3.2 osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub odpowiadającej tej klasie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-48/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 087,80 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności: na podstawie faktury, gotówką w kasie Zamawiającego, przelewem za pobraniem pocztowym, w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2016 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2016 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.9.2018.
2.Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.
3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
4.W kryterium okres gwarancji i rękojmi – waga 5 % – ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (wyrażona w miesiącach) zaoferowana przez Wykonawcę w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rękojmi określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i rękojmi, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 84 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Powyższe kryterium nie dotyczy gwarancji i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome grubowarstwowe, dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) dział VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016
TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 178467-2016
PD Data publikacji 26/05/2016
OJ Dz.U. S 100
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 24/05/2016
DT Termin 20/06/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21

26/05/2016    S100    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 100-178467

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.5.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

31.5.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.6.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 204509-2016
PD Data publikacji 16/06/2016
OJ Dz.U. S 115
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/06/2016
DT Termin 11/07/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21

16/06/2016    S115    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 115-204509

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.6.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

20.6.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.7.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.7.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 233126-2016
PD Data publikacji 08/07/2016
OJ Dz.U. S 130
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/07/2016
DT Termin 10/08/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21

08/07/2016    S130    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 130-233126

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.7.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.7.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Kraków: Roboty drogowe
ND Nr dokumentu 269759-2016
PD Data publikacji 04/08/2016
OJ Dz.U. S 149
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/08/2016
DT Termin 25/08/2016
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OC Pierwotny kod CPV 45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RC Kod NUTS PL21

04/08/2016    S149    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 149-269759

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.8.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.8.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.8.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.8.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu291276-2016
PDData publikacji23/08/2016
OJDz.U. S161
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany19/08/2016
DTTermin16/09/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

23/08/2016    S161    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 161-291276

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.8.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.8.2016 (10:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.9.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.9.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu317978-2016
PDData publikacji14/09/2016
OJDz.U. S177
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/09/2016
DTTermin03/10/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

14/09/2016    S177    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 177-317978

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.9.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.9.2016 (10:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.10.2016 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.10.2016 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu338797-2016
PDData publikacji30/09/2016
OJDz.U. S189
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany28/09/2016
DTTermin14/10/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

30/09/2016    S189    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 189-338797

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.10.2016 (10:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.10.2016 (11:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.10.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu355551-2016
PDData publikacji12/10/2016
OJDz.U. S197
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/10/2016
DTTermin28/10/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

12/10/2016    S197    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 197-355551

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.10.2016 (10:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.10.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu375065-2016
PDData publikacji26/10/2016
OJDz.U. S207
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/10/2016
DTTermin07/11/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

26/10/2016    S207    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 207-375065

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.10.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.10.2016 (10:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.11.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

7.11.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu392009-2016
PDData publikacji08/11/2016
OJDz.U. S215
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany04/11/2016
DTTermin14/11/2016
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21

08/11/2016    S215    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2016/S 215-392009

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków 30-085, Polska. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135458)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233140, 71322000

Roboty drogowe

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.11.2016 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

7.11.2016 (10:00)


Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.11.2016 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.11.2016 (12:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu13951-2017
PDData publikacji13/01/2017
OJDz.U. S9
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany12/01/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
OCPierwotny kod CPV45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/01/2017    S9    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2017/S 009-013951

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 965, województwo małopolskie, powiat bocheński i limanowski gmina Bochnia, Nowy Wiśnicz,Żegocina i Laskowa, miejscowość Bochnia, Nowy Wiśnicz, Żegocina i Laskowa.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU), Koncepcję Programową, wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający dopuszcza podział zadania na odcinki i uzyskanie dla nich odrębnych zgód właściwego organu na prowadzenie robót.
2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno –Użytkowym, oraz załączonej Koncepcji Programowej – wariant I (preferowany)
Podstawowe roboty wchodzące w skład zamówienia:
a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
c) wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),
d) roboty ziemne,
e) przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni,wykonanie poszerzenia jezdni),
f) przebudowa skrzyżowań DW nr 964 z drogami bocznymi,
g) przebudowa obiektów mostowych,
h) przebudowa, remont przepustów drogowych, przepływowych, w razie potrzeby budowa nowych przepustów,
i) odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników,
j) budowa, przebudowa: chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych,
k) wykonanie poboczy,
l) budowa krawężników wraz z kanalizacją deszczową i poboczem,
m) budowa ciągu pieszo – rowerowego,
n) przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
o) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: napowietrznych linii elektroenergetycznych śN, kablowych linii elektroenergetycznych NN, sieci wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
p) wykonanie nowej lub przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi oraz chodnika, kanalizacji deszczowej,
q) pielęgnacji zieleni – obcięcie drzew wchodzących w skrajnię drogową,
r) budowa urządzeń ochrony środowiska (w tym: półki dla zwierząt, zabezpieczenia herpatologiczne),
s) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
t) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni,
u) w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki i krzyże itp.),zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,
v) roboty wykończeniowe i porządkowe,
w) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1,
x) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 965 na terenie budowy w stanie niepogorszonymi zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania),
y) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych opracowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej,
z) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,
aa) pełnienie nadzoru autorskiego,
bb) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
cc) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane)lub do zgłoszenia zakończenia robót, w terminie realizacji umowy,
dd) promocja projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233140, 71322000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 41 910 740,63 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Okres gwarancji i rękojmi. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-48/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-135458 z dnia 20.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.1.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

SKANSKA S.A.
ul. G. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Polska
E-mail: inzynieria.krakow@skanska.pl
Tel.: +48 225613000
Faks: +48 225608301

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 43 214 090,46 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 41 910 740,63 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Część robót drogowych z wyłączeniem konstrukcji nawierzchni z mieszanki mineralno -asfaltowej (warstwa ścieralna, warstwa wiążąca), część robót mostowych, część robót branżowych, dostawy, usługi, projektowanie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.1.2017

Adres: ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwns@zdw.krakow.pl
tel: 184 435 860
fax: 184 442 054
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-05-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13545820161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-04-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 300000 ZŁ
Szacowana wartość* 10 000 000 PLN  -  15 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II – opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót SKANSKA S.A.
ul. G. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2017-01-10 41 910 740,00