Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Piła: Dostawa gazów medycznych i technicznych


Numer ogłoszenia: 137726 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile , ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalpila.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazów medycznych i technicznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w następujący asortymencie: Zadanie 1 - ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem, tlenu medycznego w butlach stalowych wraz ich dzierżawą, podtlenku azotu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, azotu ciekłego, dwutlenku węgla medycznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 2 - tlenu technicznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, acetylenu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, mieszanki gazowej Ar+CO2 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, argonu 4,8 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 3 - mieszanki bazowej He+H2 (60/40) w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 4 - gazu płynnego Propan - Butan w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.10.00.00-5, 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4, 24.11.18.00-3, 24.32.11.15-9, 24.11.11.00-6, 24.11.17.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jezeli przepisy prawa nakładaja obowiązek ich posiadania na załączonym do SIWZ formularzu - Załącznik nr 3. Jednocześnie do oferty należy załączyć: a) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu zezwolenia o dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, b) oświadczenia wykonawcy o posiadaniu zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wystawione przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie na załączonym formularzu - załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym na załączonym do SIWZ formularzu - Załącznik nr 3


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam ówienia na załaczonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na załączonym formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Wypełniony załącznik nr 2 - formularz cenowy, 3. Wypełniony załączniki nr 3 - oświadczenie z art. 22, 4. Wypełniony załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych w §11 projektu umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-pila.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła ul. Rydygiera 1, pok. D3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2011 godzina 09:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D14 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Gazy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem, tlenu medycznego w butlach stalowych wraz ich dzierżawą, podtlenku azotu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, azotu ciekłego, dwutlenku węgla medycznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. szczególowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  24.10.00.00-5, 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4, 24.11.18.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Gazy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tlenu technicznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, acetylenu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, mieszanki gazowej Ar+CO2 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, argonu 4,8 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  24.10.00.00-5, 24.32.11.15-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Gazy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mieszanki gazowej He+H2 (60/40) w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  24.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Gazy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gazu płynnego Propan - Butan w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załaczniku nr 2 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  24.10.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Piła: Dostawa gazów medycznych i technicznych


Numer ogłoszenia: 229392 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 137726 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazów medycznych i technicznych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w następujący asortymencie: Zadanie 1 - ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem, tlenu medycznego w butlach stalowych wraz ich dzierżawą, podtlenku azotu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, azotu ciekłego, dwutlenku węgla medycznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 2 - tlenu technicznego w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, acetylenu w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, mieszanki gazowej Ar+CO2 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą, argonu 4,8 w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 3 - mieszanki bazowej He+H2 (60/40) w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Zadanie 4 - gazu płynnego Propan - Butan w butlach stalowych wraz z ich dzierżawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24.10.00.00-5, 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4, 24.11.18.00-3, 24.32.11.15-9, 24.11.11.00-6, 24.11.17.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Gazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Linde Gaz Polska Sp.z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 164143,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  151145,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  151145,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  198505,23


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Gazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno Uslugowo Handlowy TEMIS Tadeusz Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1849,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2537,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  2537,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3015,79


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Gazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Air Liquide Polska Sp.z o.o., ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4746,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3916,33


 • Oferta z najniższą ceną:
  3916,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5885,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Gazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy TEMIS Tadeusz Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 188,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  638,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  638,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  638,37


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: wszpila@pi.onet.pl
tel: 672 106 207
fax: (067) 212 40 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13772620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-06-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalpila.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła ul. Rydygiera 1, pok. D3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24100000-5 Gazy
24111100-6 Argon
24111500-0 Gazy medyczne
24111700-2 Azot
24111800-3 Azot ciekły
24111900-4 Tlen
24321115-9 Acetylen
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Gazy Linde Gaz Polska Sp.z o.o.
Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków, woj. małopolskie
2011-08-03 151 145,00
Gazy Zakład Produkcyjno Uslugowo Handlowy TEMIS Tadeusz Skajewski
ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie
2011-08-03 2 537,00
Gazy Air Liquide Polska Sp.z o.o.
ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków, woj. małopolskie
2011-08-03 3 916,00
Gazy Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy TEMIS Tadeusz Skajewski
ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie
2011-08-03 638,00