Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: Wykonanie usług projektowych w ramach zadania pn.:Katowicka Infrastruktura Rowerowa Zamówienie udzielane w trzech częściach


Numer ogłoszenia: 139417 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. +48 32 2593302, faks +48 327054949.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.katowice.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług projektowych w ramach zadania pn.:Katowicka Infrastruktura Rowerowa Zamówienie udzielane w trzech częściach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Opracowanie, dla każdej części zamówienia, wariantowych koncepcji, załatwienie spraw terenowo - prawnych, wykonanie inwentaryzacji zieleni, sporządzenie zestawienia szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej i realizacji rozwiązań zaproponowanych w koncepcji oraz udział w konsultacjach społecznych i posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów. Zamówienie udzielane jest w 3 częściach jn.: Część I - dotyczy wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) łączącej istniejącą infrastrukturę rowerową na Rondzie o. E. Huchrackiego (skrzyżowanie ul: Panewnickiej, Owsianej, Kuźnickiej) z istniejącym ciągiem rowerowym w ul. Medyków/Kijowskiej - zw. dalej: część I - ul. Owsiana - ul. Medyków Część II - dotyczy wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów) wzdłuż al. Wojciecha Korfantego od planowanego ciągu rowerowego w ul. Telewizyjnej do istniejącej drogi rowerowej w ul. Konduktorskiej zw. dalej: część II - ul. Telewizyjna - ul. Konduktorska Część III - dotyczy: 1.wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) łączącej istniejącą infrastrukturę rowerową w ul. Plebiscytowej (rejon skrzyżowania z ul. Domina) ze ścieżką rowerową w ul. Kościuszki - odcinek nr 1; 2.wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) wzdłuż ul. Kościuszki i ul. Jankego od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Ceglaną do przyszłego Węzła Przesiadkowego Brynów Pętla, a następnie do istniejącego ciągu rowerowego w ul. Jankego w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - odcinek nr 2; 3.wytyczenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Huberta od planowanego ciągu rowerowego w ul. Kościuszki do trasy rowerowej nr 1 - odcinek nr 3. zw. dalej: część III - ul. Domino - ul. Jankego - ul. Huberta II. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, dla danej części zamówienia, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie dotyczące wykonania inwentaryzacji zieleni dla każdej z opracowanych koncepcji wariantowych oraz wersji ostatecznej koncepcji i/lub udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów (odpowiedzi) w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy (poz. I.2.1, I.2.2, I.3., II.2 tabeli dla każdej z części zamówienia). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, dla każdej z części zamówienia, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za wykonanie wariantowych koncepcji oraz ostatecznej wersji koncepcji wraz ze sporządzeniem zestawienia szacunkowych kosztów i załatwieniem spraw terenowo - prawnych; udział w posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów dla koncepcji wariantowej i koncepcji ostatecznej (poz. I.1., I.4, II.1., II.3 tabeli dla każdej z części zamówienia)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium przetargowe: Dla I części - 900,00 zł, Dla II części - 590,00 zł, Dla III części - 1.700,00 zł.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują - co najmniej: a) Jeśli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia powinien wykazać jedną usługę obejmującą wykonanie koncepcji budowy/przebudowy drogi dla rowerów lub wykonania projektu budowlanego/wykonawczego budowy/przebudowy drogi dla rowerów oraz powinien przedłożyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli wykonawca składa ofertę na dwie lub wszystkie części zamówienia powinien wykazać dwie usługi obejmujące wykonanie koncepcji budowy/przebudowy drogi dla rowerów lub wykonanie projektu budowlanego/wykonawczego budowy/przebudowy drogi dla rowerów oraz powinien przedłożyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie b) Jeśli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia powinien wykazać jedną usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji zieleni (inwentaryzacji dendrologicznej) oraz przedłożyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeśli wykonawca składa ofertę na dwie lub wszystkie części zamówienia powinien wykazać dwie usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji zieleni (inwentaryzacji dendrologicznej) oraz przedłożyć dowody czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane, Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: a) Jeśli wykonawca składa ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia winien wykazać, iż dysponuje jedną osobą na, każdą część zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane*) do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń i co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o których mowa w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane, w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy - Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. *) W przypadku gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, iż posiada uprawnienia do projektowania na mocy obowiązujących przepisów prawa. b) Jeśli wykonawca składa ofertę na jedną część zamówienia winien wykazać, iż dysponuje jedną osobą - dendrologiem z minimalnym wykształceniem średnim. Jeśli wykonawca składa ofertę na dwie lub wszystkie części zamówienia winien wykazać, iż dysponuje dwoma osobami - dendrologiem z minimalnym wykształceniem średnim. UWAGA: 1.Przy ocenie wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. konsorcjum) Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne doświadczenie tych podmiotów. co oznacza, że wykazanie się doświadczeniem przez jednego uczestnika konsorcjum zwalnia pozostałych z tego obowiązku. 2.W wykazie osób należy wskazać, którą część zamówienia wskazana osoba będzie wykonywała. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający doświadczenie jak określono w pkt III.3.2 ogłoszenia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; UWAGA 1 - Dowodami, o których mowa wyżej, są: 1.poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej, 3.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do specyfikacji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, II. Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Uwaga: W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego jw. w informacji tej należy również podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku). III. Dowód wniesienia wadium. IV. Oferty wspólne 1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest konsorcjum w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2)ogłoszenia oraz pkt III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego z partnerów konsorcjum osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawcą wspólnie ubiegającym się o zamówienie jest spółka cywilna, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania dokumenty wymienione w pkt III.4.2 ogłoszenia a także III.4.3 ogłoszenia (o ile dotyczy) należy przedstawić dla każdego ze wspólników spółki osobno, z tym że: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego należy przedstawić osobno dla spółki w zakresie podatku VAT i osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS należy przedstawić osobno dla wspólników spółki oraz w przypadku, gdy spółka cywilna zobowiązana jest do odprowadzania składki ZUS - również dla spółki. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz usług, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia, składają w/w wykonawcy wspólnie. 6. Dokumenty, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej określone w pkt III.4.4. ogłoszenia wraz z ofertą winien przedłożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. V. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że oddane zostaną do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa niżej. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; - charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie ze wzorem umowy zał. nr 7


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http//bip.katowice.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-098 Katowice, pok 467. Koszt SIWZ 5,22 zł..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.08.2016 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-098 Katowice, pok 364.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pzp z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2a. 2. Prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług dla każdej z części zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego i wyłączeniu z przedmiotu zamówienia usług związanych z opracowaniem inwentaryzacji zieleni i/lub udziałem w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów (odpowiedzi). W przypadku gdy nie będzie konieczne opracowanie inwentaryzacji zieleni dla każdego z wariantów oraz dla ostatecznej koncepcji oraz gdy Zamawiający odstąpi od ogłoszenia na platformie konsultacji społecznych albo nie wpłyną żadne zapytania wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu odstąpienia lub wynagrodzenie zostanie odpowiednio ograniczone w wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający natomiast gwarantuje wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, dla danej części zamówienia, w zakresie poz. I.1., I.4, II.1., II.3 tabeli - Załącznik nr 1 do SIWZ.3. Zamówienie należy zrealizować: dla części I - w ciągu 6 m-cy od daty podpisania UMOWY z zastrzeżeniem terminu pośredniego na wykonanie i dostarczenie wariantowych koncepcji wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów i załatwieniem spraw terenowo - prawnych oraz dostarczeniem inwentaryzacji zieleni dla koncepcji wariantowych w ciągu 4 m-cy od daty podpisania umowy. dla części II - w ciągu 7 m-cy od daty podpisania UMOWY z zastrzeżeniem terminu pośredniego na wykonanie i dostarczenie wariantowych koncepcji wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów i załatwieniem spraw terenowo - prawnych oraz dostarczeniem inwentaryzacji zieleni dla koncepcji wariantowych w ciągu 5 m-cy od daty podpisania umowy. dla części III - w ciągu 8 m-cy od daty podpisania UMOWY z zastrzeżeniem terminu pośredniego na wykonanie i dostarczenie wariantowych koncepcji wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów i załatwieniem spraw terenowo - prawnych oraz dostarczeniem inwentaryzacji zieleni dla koncepcji wariantowych w ciągu 6 m-cy od daty podpisania umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
część I - ul. Owsiana - ul. Medyków.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1.Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z wariantów w tym: W zakresie części I - ul. Owsiana - ul. Medyków - należy opracować dwa (2) warianty koncepcji; 2. Załatwienie spraw terenowo - prawnych dotyczących uzyskania wstępnej zgody wszystkich właścicieli gruntów, na których wytyczona zostanie przyszła infrastruktura wraz z ustaleniem zasad udostępnienia nieruchomości pod inwestycję (dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji). 3. Wykonania inwentaryzacji zieleni (jeżeli przewidziana będzie wycinka drzew i krzewów) (dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji). 4. Sporządzenia zestawienia szacunkowych kosztów realizacji rozwiązań przyjętych w koncepcji (dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji).5. Udziału w konsultacjach społecznych w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji/ - planowana ilość pakietów zawierających zapytania z dwóch dni - 7 szt. dla każdej części zamówienia. 6. Udziału w posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia określone w specyfikacji technicznej; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (nanośniku CD). Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy. Szczegółowy zakres zamówienia został określony dla każdej z części w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ: zał. nr 8 - Część I - ST - ul. Owsiana - ul. Medyków Warunki dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności harmonogram wykonania opracowań i czynności zostały szczegółowo określone w projekcie umowy (załącznik do SIWZ nr 7a). Szacunkowa wartość zamówienia netto: 46 824,99 zł.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 6.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
część II - ul. Telewizyjna - ul. Konduktorska.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1. Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z wariantów w tym: W zakresie części II - ul. Telewizyjna - ul. Konduktorska - należy opracować dwa (2) warianty koncepcji; 2. Załatwienie spraw terenowo - prawnych dotyczących uzyskania wstępnej zgody wszystkich właścicieli gruntów, na których wytyczona zostanie przyszła infrastruktura wraz z ustaleniem zasad udostępnienia nieruchomości pod inwestycję /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 3. Wykonania inwentaryzacji zieleni (jeżeli przewidziana będzie wycinka drzew i krzewów) /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 4. Sporządzenia zestawienia szacunkowych kosztów realizacji rozwiązań przyjętych w koncepcji /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 5. Udziału w konsultacjach społecznych w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji/ - planowana ilość pakietów zawierających zapytania z dwóch dni - 7 szt. dla każdej części zamówienia. 6. Udziału w posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia określone w specyfikacji technicznej; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (nanośniku CD). Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy. Szczegółowy zakres zamówienia został określony dla każdej z części w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ: zał. nr 9 - Część II - ST - ul. Telewizyjna - ul. Konduktorska Warunki dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności harmonogram wykonania opracowań i czynności zostały szczegółowo określone w projekcie umowy (załącznik do SIWZ nr 7b). Szacunkowa wartość zamówienia netto: 29 555,38 zł..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
część III - ul. Domino - ul. Jankego - ul. Huberta.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1. Opracowania koncepcji programowo-przestrzennej wraz z określeniem szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z wariantów w tym: W zakresie części III - ul. Domino - ul. Jankego - ul. Huberta dla odcinka 1 - ul. Domino - ul. Kościuszki - należy opracować cztery (4) warianty koncepcji, dla odcinka 2 - ul. Kościuszki - ul. Jankego - należy opracować dwa (2) warianty koncepcji, dla odcinka 3 - ul. Huberta do trasy rowerowej nr 1 - należy opracować dwa (2) warianty koncepcji. 2. Załatwienie spraw terenowo - prawnych dotyczących uzyskania wstępnej zgody wszystkich właścicieli gruntów, na których wytyczona zostanie przyszła infrastruktura wraz z ustaleniem zasad udostępnienia nieruchomości pod inwestycję /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 3. Wykonania inwentaryzacji zieleni (jeżeli przewidziana będzie wycinka drzew i krzewów) /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 4. Sporządzenia zestawienia szacunkowych kosztów realizacji rozwiązań przyjętych w koncepcji /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. 5. Udziału w konsultacjach społecznych w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji/ - planowana ilość pakietów zawierających zapytania z dwóch dni - 7 szt. dla każdej części zamówienia. 6. Udziału w posiedzeniu Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów min.: prezentacji, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i środowisk cyklistów /dotyczy wariantowych koncepcji oraz wersji ostatecznej koncepcji/. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien: - opracować dokumentację z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa; - uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia określone w specyfikacji technicznej; - przekazać całość opracowań projektowych w formie papierowej i elektronicznej (nanośniku CD). Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy. Szczegółowy zakres zamówienia został określony dla każdej z części w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ: zał. nr 10 - Część III - ST - ul. Domino - ul. Jankego - ul. Huberta Warunki dotyczące realizacji zamówienia, w szczególności harmonogram wykonania opracowań i czynności zostały szczegółowo określone w projekcie umowy (załącznik do SIWZ nr 7 c). Szacunkowa wartość zamówienia netto: 86 942,08 zł..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 8.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. wysokość kary za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia - 20


Katowice: Wykonanie usług projektowych w ramach zadania pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa. Zamówienie udzielane w trzech częściach.


Numer ogłoszenia: 141538 - 2016; data zamieszczenia: 06.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139417 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. +48 32 2593302, faks +48 327054949.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług projektowych w ramach zadania pn.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa. Zamówienie udzielane w trzech częściach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie, dla każdej części zamówienia, wariantowych koncepcji, załatwienie spraw terenowo - prawnych, wykonanie inwentaryzacji zieleni, sporządzenie zestawienia szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej i realizacji rozwiązań zaproponowanych w koncepcji oraz udział w konsultacjach społecznych i posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów. Zamówienie udzielane jest w 3 częściach jn.: Część I - dotyczy wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) łączącej istniejącą infrastrukturę rowerową na Rondzie o. E. Huchrackiego (skrzyżowanie ul: Panewnickiej, Owsianej, Kuźnickiej) z istniejącym ciągiem rowerowym w ul. Medyków/Kijowskiej - zw. dalej: część I - ul. Owsiana - ul. Medyków Część II - dotyczy wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów) wzdłuż al. Wojciecha Korfantego od planowanego ciągu rowerowego w ul. Telewizyjnej do istniejącej drogi rowerowej w ul. Konduktorskiej zw. dalej: część II - ul. Telewizyjna - ul. Konduktorska Część III - dotyczy: wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) łączącej istniejącą infrastrukturę rowerową w ul. Plebiscytowej (rejon skrzyżowania z ul. Domina) ze ścieżką rowerową w ul. Kościuszki - odcinek nr 1; wytyczenia drogi dla rowerów (ew. drogi dla pieszych i rowerów, bądź zastosowanie innych rozwiązań) wzdłuż ul. Kościuszki i ul. Jankego od skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Ceglaną do przyszłego Węzła Przesiadkowego Brynów Pętla, a następnie do istniejącego ciągu rowerowego w ul. Jankego w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - odcinek nr 2; wytyczenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Huberta od planowanego ciągu rowerowego w ul. Kościuszki do trasy rowerowej nr 1 - odcinek nr 3. zw. dalej: część III - ul. Domino - ul. Jankego - ul. Huberta II. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, dla danej części zamówienia, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie dotyczące wykonania inwentaryzacji zieleni dla każdej z opracowanych koncepcji wariantowych oraz wersji ostatecznej koncepcji i/lub udziału w konsultacjach społecznych wraz z przygotowaniem materiałów (odpowiedzi) w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy (poz. I.2.1, I.2.2, I.3., II.2 tabeli dla każdej z części zamówienia). Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, dla każdej z części zamówienia, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za wykonanie wariantowych koncepcji oraz ostatecznej wersji koncepcji wraz ze sporządzeniem zestawienia szacunkowych kosztów i załatwieniem spraw terenowo - prawnych; udział w posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przy Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów dla koncepcji wariantowej i koncepcji ostatecznej (poz. I.1., I.4, II.1., II.3 tabeli dla każdej z części zamówienia)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
część I - ul. Owsiana - ul. Medyków


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.09.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46824,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57195,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  57195,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102090,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część III - ul. Domino - odc. 1 :ul. Jankego - odc.2: ul. Huberta - odc.3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Meritum Projekt, Aleja Różana 6, 41-501 Chorzów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86942,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  124107,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  124107,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124107,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Młyńska 4, 40098 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: bzp@um.katowice.pl
tel: +48 32 2593302
fax: 48 327 054 949
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13941720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.katowice.eu
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-098 Katowice, pok 467. Koszt SIWZ 5,22 zł.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
część I - ul. Owsiana - ul. Medyków Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
2016-09-06 57 195,00
Część III - ul. Domino - odc. 1 :ul. Jankego - odc.2: ul. Huberta - odc.3 Meritum Projekt
Aleja Różana 6, 41-501 Chorzów, woj. śląskie
2016-09-06 124 107,00